Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam

U kunt de verordening, beleidsregel, nota of regeling op twee manieren vinden: door op de categorie te klikken of naar beneden te scrollen.
Het is ook mogelijk om alleen de verordeningen van onze gemeente te bekijken, de bekendmakingen hiervan of lid te worden van de e-mailservice bekendmakingen. Ga dan naar de verordeningenpagina Edam-Volendam.

Bestuur & Organisatie

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016  13-06-2016
Archiefverordening gemeente Edam-Volendam 2016 15-09-2016
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam 14-07-2016
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018 14-12-2017
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018 20-02-2018
Besluit informatiebeheer gemeente Edam-Volendam 2016 28-06-2016
Budgethoudersregeling Edam-Volendam 19-01-2018
Coalitieakkoord 2016-2022 (geactualiseerde versie van mei 2018) xx-05-2018
Fijnstructuur Edam-Volendam 01-07-2015
Handboek retrospectieve vervanging lopende voorzieningen Wmo/Wvg Edam-Volendam 2018 05-06-2018
Inkoopbeleid gemeente Edam-Volendam 2016-2021 04-07-2017
Inspraakverordening Edam-Volendam 2016  28-01-2016
Jaarverslag bezwaarschriften- en klachtencommissie Edam-Volendam 2017 09-08-2018
Klachtenverordening Edam-Volendam 2016 28 -01-2016
Kwaliteitssysteem informatiebeheer gemeente Edam-Volendam 19-12-2017
Mandaatregeling Edam-Volendam 21-12-2017
Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg gemeente Edam-Volendam 2016 04-04-2017
Protocol camerabeveiliging dienstgebouwen Edam-Volendam 2017 14-02-2017
Rapport Kerntakendiscussie - concept-keuzedocument 30-11-2012
Regeling aanstelling in algemene dienst Edam-Volendam 2016 04-04-2017
Regeling ambtseed of -belofte en schriftelijke verklaring integriteit Edam-Volendam 30-05-2017
Regeling briefadres gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Regeling gebruik dienstauto gemeente Edam-Volendam 2016 29-08-2017
Regeling melden vermoeden misstand Edam-Volendam 30-05-2017
Reglement van orde van de raad 2016 04-01-2016
Regeling opleiding, ontwikkeling en studiefaciliteiten gemeente Edam-Volendam 2018 02-04-2019
Subsidieregeling dorpsraden Edam-Volendam 26-07-2016
Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam 26-07-2016
Uitvoeringsregeling beloning gemeente Edam-Volendam 2016 13-06-2016
Vastgoedbeleid Edam-Volendam 2018-2022 14-06-2018
Verlofregeling gemeente Edam-Volendam 2017 07-11-2017
Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam 19-04-2018
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam 18-10-2018
Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016 04-01-2016
Verordening op de vertrouwenscommissie Edam-Volendam 2016 18-02-2016
Verordening op het burgerinitiatief Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2016 04-01-2016
Verordening op het raadsplein en de raadscommissie(s) 2016 17-05-2018
Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016 21-04-2016
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Edam-Volendam 2019 04-07-2019
Verordening werkgeverscommissie 2016 04-01-2016
Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam 17-05-2018
Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam 15-09-2016
Visiedocument 'Edam-Volendam in 2030 - Ondernemend en betrokken' 24-03-2010

Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden overdekte sportaccommodaties Edam-Volendam xx-xx-2018
Beleidsnotitie Europaplein Volendam 15-12-2016
Beleidsnota kunst en cultuur Edam-Volendam 2018-2022 14-06-2018
Monitor sport en cultuur gemeente Edam-Volendam 2018 xx-07-2018
Nachtverblijfregister, model
Nota speelruimtebeleid Edam-Volendam 2010 xx-xx-xxxx
Nota subsidiebeleid Edam-Volendam 14-07-2016
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam 14-07-2016

Onderzoek naar het sportaanbod in Edam-Volendam xx-08-2015
Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio 18-04-2014
Rapportage Kennis- en Informatiesysteem Sport gemeente Edam-Volendam peiljaar 2015 (KISS-rapportage) 14-04-2017
Rapport Inventarisatie marktruimte detailhandel centrum Volendam xx-11-2011
Sportnota Edam-Volendam 01-12-2017
Sportvisie Edam-Volendam 10-10-2008
Toeristische visie Edam-Volendam 29-10-2015
Tarieven huur sportaccommodaties Edam-Volendam per 1 januari 2019

Financiën & Belastingen

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2018 05-12-2017
Begroting gemeente Edam-Volendam 2019 (online) 08-11-2018
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2018 18-11-2017
Beleidsregels aanwijzen Woz-belanghebbende 2018 18-11-2017
Beleidsregels ambtshalve vermindering 2018 18-11-2017
Controleverordening gemeente Edam-Volendam 15-09-2016
Financiële verordening gemeente Edam-Volendam 19-04-2018
Legesverordening 2019 13-12-2018
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2019 18-12-2018
Programmabegroting gemeente Edam-Volendam 2019 08-11-2018
Reglement automatische incasso 2017 01-11-2016
Tarieventabel bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018 05-12-2017
Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2018 28-11-2017
Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2018 28-11-2017
Uitvoeringsregeling watertoeristenbelasting 2018 11-09-2018
Verordening afvalstoffenheffing 2019 13-12-2018
Verordening bruggeld 2019 13-12-2018
Verordening grafrechten 2019 13-12-2018
Verordening havengeld 2018 14-12-2017
Verordening hondenbelasting 2019 13-12-2018
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018 14-12-2017
Verordening marktgeld 2019 13-12-2018
Verordening onroerendezaakbelastingen 2019 13-12-2018
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018 18-01-2018
Verordening precariobelasting 2019 13-12-2018
Verordening reinigingsrechten 2019 13-12-2018
Verordening rioolheffing 2019 13-12-2018
Verordening toeristenbelasting 2019 13-12-2018
Verordening watertoeristenbelasting 2019 13-12-2018

Onderwijs

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Edam-Volendam                                                18-10-2018

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016 16-11-2017
Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening 2013 vechtsportwedstrijden of - gala's 11-06-2013
Beleid inzake straatfotografie tijdens de kermissen in Edam-Volendam 18-12-2006
Beleidsnota evenementenveiligheid - 'Een dijk van een evenement' 19-07-2016
Beleidsnota evenementenveiligheid - publieksversie 19-07-2016
Beleidsregels met standaardvoorschriften klein kansspel (bingo/loterij) 21-11-2017
Beleidsregels ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam 16-03-2016
Beleidsregels Terrassenbeleid gemeente Edam-Volendam 29-05-2012
Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 'Samen voor veilig'
Bibob-beleidslijn horeca gemeente Edam-Volendam - toepassing Bibob-wetgeving bij horecavergunningen 19-10-2010
Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Folder 'Brandveilig wonen, tips voor een brandveilige woning' (Brandweer)
Formulier Wet Bibob - Bibobvragenlijst behorende bij vergunningaanvraag
Formulier Wet Bibob: Bijlage 'andere betrokkenen' bij Bibobvragenlijst
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Het regionaal risicoprofiel 2015-2018 - Samen voor veilig (VrZW)
Modelveiligheidsplan 2015
Modelveiligheidsplan 2015 - handleiding
Procedureregels inzake behandeling concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen 25-07-2017
Programma LEF 13-12-2018
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2015-2018
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam                     22-03-2018
Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016 22-03-2018
Vrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016 30-11-2016

Ruimte, Bouwen & Infrastructuur

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aansluitverordening riolering Edam-Volendam 19-05-2016
Algemene voorwaarden gemeentelijke centrale antenne-inrichting Edam-Volendam 2019 (CAI-voorwaarden) 18-12-2018
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Edam-Volendam 2017 (AVOI 2017)       15-12-2016
Beleidsnotitie Europaplein Volendam 15-12-2016
Beleidsplan openbare verlichting Edam-Volendam 2017-2021 24-11-2016
Beleidsregels ruimtelijke onderbouwing en ruimtelijke motivatie Edam-Volendam 16-05-2017
Beleidsregels voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2.12 Wabo (afwijkingenbeleid) 20-12-2016
Besluit categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist (art. 6.5, derde lid Bor) 24-03-2016
Bodembeleidsplan Edam-Volendam 2019-2024 18-12-2018
Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam 15-10-2012
Bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Edam-Volendam 29-11-2013
Bouwverordening gemeente Edam-Volendam 2016 24-01-2019
Coördinatieverordening gemeente Edam-Volendam 20-09-2018
Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam  14-06-2018
Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 15-02-2018
Handboek inrichting openbare ruimte Edam-Volendam (HIOR) 14-12-2017
Huisvestingsverordening gemeente Edam-Volendam 2016 18-02-2016
Integraal Uitvoeringsprogramma Omgeving Edam-Volendam 2019 xx-02-2019
Marktverordening gemeente Edam-Volendam 16-11-2017
Monumentennota Edam-Volendam - Bouwstenen voor een monumentenbeleid Edam-Volendam 2010-2013 12-07-2010
Natuurpark Edam-Volendam, Natuurpark langs de IJe xx-08-1990
Nota Grondbeleid Edam-Volendam 2018-2022 17-05-2018
Omgevingsbeleidsplan Edam-Volendam 2016-2020 16-02-2017
Procedureverordening tegemoetkoming planschade Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Structuurvisie Edam-Volendam 26-02-2009
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Edam-Volendam 26-01-2017
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Welstandscriteria dakkapellen Volendam Centrum (oude kom) 25-09-2008
Welstandsnota Edam-Volendam 2017 14-12-2017
Welstand Zeevang (2013)
Woonvisie Edam-Volendam 2017-2021 xx-02-2017

Informatie fysieke leefomgeving

Overige producten, formulieren en rapporten over (ver)bouwen en bestemmingsplannen

Veel gestelde vragen

Werk, Bijstand & Inkomen

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017           16-11-2017
Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 xx-xx-2017
Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017 09-01-2018
Beleidsregels kostendelersnorm en verlagen bijstand in verband met woonsituatie gemeente Edam-Volendam 2018 27-02-2018
Beleidsregels krediethypotheek gemeente Edam-Volendam 2016 xx-xx-xxxx
Beleidsregels ontheffing van de arbeidsverplichting Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017 05-09-2017
Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam 01-05-2018
Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Edam-Volendam xx-xx-xxxx
Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam 31-05-2016
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017       16-11-2017
Nadere regels jobcoaching gemeente Edam-Volendam 13-12-2016
Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam 27-02-2018
Nadere regels stimuleringssubsidie, scholings- en begeleidingsvoucher en jongerenvoucher Edam-Volendam 03-04-2018
Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Edam-Volendam 2016 xx-xx-xxxx
Nota Vrijwilligersbeleid Edam-Volendam 2018-2023 22-11-2018
Notitie aanpak jobcoaching, begeleiding bij betaald werk op de werkplek xx-09-2016
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Edam-Volendam 2017 18-01-2018
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 14-09-2017
Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 14-09-2017
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Edam-Volendam 14-12-2017
Verordening tegenprestatie gemeente Edam-Volendam 2017 16-11-2017