Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam

U kunt de verordening, beleidsregel, nota of regeling op twee manieren vinden: door op de categorie te klikken of naar beneden te scrollen.

Geldende verordeningen

Het is ook mogelijk om alleen de verordeningen van onze gemeente te bekijken via

Zoekdienst.overheid.nl/CVDRedam-volendam

Op de gemeentepagina in de NIVO, Stadskrant en de Uitkomst publiceren we ook de nieuwe of gewijzigde verordeningen. En in de publicatie van de besluitenlijst van de raadsvergadering.

Bekendmakingen verordeningen

Nieuwe verordeningen of wijzigingen van bestaande verordeningen worden bekendgemaakt in het digitaal gemeenteblad. Deze bekendmakingen van zowel Edam, Volendam en (voormalige gemeente) Zeevang kunt u raadplegen op:

zoek.officielebekendmakingen.nl

Het is ook mogelijk u te abonneren op de emailservice bekendmakingen van nieuwe verordeningen.

Bestuur & Organisatie

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Archiefverordening gemeente Edam-Volendam 2016 15-09-2016
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam 19-12-2019
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018 14-12-2017
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Edam-Volendam 2018 20-02-2018
Beleidsregels voor het toepassen van wegingsfactoren proceskosten Edam-Volendam 08-11-2017
Besluit informatiebeheer gemeente Edam-Volendam 2016 28-06-2016
Budgethoudersregeling Edam-Volendam 19-01-2018
Coalitieakkoord 2016-2022 (geactualiseerde versie van mei 2018) xx-05-2018
Fijnstructuur Edam-Volendam 01-07-2015
Handboek retrospectieve vervanging lopende voorzieningen Wmo/Wvg Edam-Volendam 2018 05-06-2018
Harmonisatiebesluit beleidsregels art. 29 Wet algemene regels herindeling 13-10-2017
Inkoopbeleid gemeente Edam-Volendam 2020 30-06-2020
Inspraakverordening Edam-Volendam 2016  28-01-2016
Jaarverslag bezwaarschriften- en klachtencommissie Edam-Volendam 2017 09-08-2018
Jaarverslag bezwaarschriften- en klachtencommissie Edam-Volendam 2019 13-08-2020
Klachtenverordening Edam-Volendam 2016 28 -01-2016
Kwaliteitssysteem informatiebeheer gemeente Edam-Volendam 19-12-2017
Mandaatregeling gemeente Edam-Volendam 17-03-2020
Protocol camerabeveiliging dienstgebouwen Edam-Volendam 2017 14-02-2017
Rapport Kerntakendiscussie - concept-keuzedocument 30-11-2012
Regeling briefadres gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam 10-07-2018
Reglement van orde van de raad 2016 04-01-2016
Subsidieregeling dorps- en wijkraden Edam-Volendam 02-03-2021
Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam 26-07-2016
02-03-2021
Vastgoedbeleid Edam-Volendam 2018-2022 14-06-2018
Verordening commissie planning control audit risk Edam-Volendam 2019 21-11-2019
Verordening elektronische kennisgeving Edam-Volendam 19-04-2018
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam 18-10-2018
Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam 28-01-2016
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2016 04-01-2016
Verordening op de vertrouwenscommissie Edam-Volendam 2016 18-02-2016
Verordening op het burgerinitiatief Edam-Volendam 2016 04-01-2016
Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 2016 04-01-2016
Verordening op het raadsplein en de raadscommissie(s) 2016 21-11-2019
Verordening outplacement gewezen burgemeester en wethouders Edam-Volendam 2016 21-04-2016
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Edam-Volendam 2019 04-07-2019
Verordening werkgeverscommissie 2016 04-01-2016
Verordening commissie bezwaarschriften Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam 17-05-2018
Verordening Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam 15-09-2016
Visiedocument 'Edam-Volendam in 2030 - Ondernemend en betrokken' 24-03-2010
Visie Notitie Participatiebeleid Edam-Volendam 2020 23-04-2020

Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Algemene huur- en gebruiksvoorwaarden overdekte sportaccommodaties Edam-Volendam xx-xx-2018
Beleidsnotitie Europaplein Volendam 15-12-2016
Beleidsnota kunst en cultuur Edam-Volendam 2018-2022 14-06-2018
Monitor sport en cultuur gemeente Edam-Volendam 2018 xx-07-2018
Nachtverblijfregister, model
Nota speelruimte Edam-Volendam 2020-2029 30-01-2020
Nota subsidiebeleid Edam-Volendam 14-07-2016
Algemene subsidieverordening Edam-Volendam 19-12-2019

Onderzoek naar het sportaanbod in Edam-Volendam xx-08-2015
Onderzoek verblijfsaccommodaties in de ISW-regio 18-04-2014
Rapportage Kennis- en Informatiesysteem Sport gemeente Edam-Volendam peiljaar 2015 (KISS-rapportage) 14-04-2017
Rapport Inventarisatie marktruimte detailhandel centrum Volendam xx-11-2011
Sportnota Edam-Volendam 01-12-2017
Sportvisie Edam-Volendam 10-10-2008
Toeristische visie Edam-Volendam 29-10-2015
Tarieven huur sportaccommodaties Edam-Volendam per 1 januari 2019

Financiën & Belastingen

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Financieel portaal Edam-Volendam
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2020 10-12-2019
Begroting gemeente Edam-Volendam 2021 (online) 05-11-2020
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2018 18-11-2017
Beleidsregels aanwijzen Woz-belanghebbende 2018 18-11-2017
Beleidsregels ambtshalve vermindering 2018 18-11-2017
Controleverordening gemeente Edam-Volendam 15-09-2016
Financiële verordening gemeente Edam-Volendam 19-04-2018
Legesverordening Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020 10-12-2019
Programmabegroting gemeente Edam-Volendam 2019 08-11-2018
Reglement automatische incasso Edam-Volendam 2020 10-12-2019
Tarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020 10-12-2019
Uitvoeringsregeling hondenbelasting 2018 28-11-2017
Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Edam-Volendam 2020 17-12-2019
Uitvoeringsregeling watertoeristenbelasting 11-09-2018
Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening bruggeld 2019 13-12-2018
Verordening grafrechten Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening havengeld Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening hondenbelasting Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2018 14-12-2017
Verordening marktgeld Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2021 28-01-2021
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2018 18-01-2018
Verordening precariobelasting Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening reinigingsrechten Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening toeristenbelasting Edam-Volendam 2021 17-12-2020
Verordening watertoeristenbelasting Edam-Volendam 2021 17-12-2020

Onderwijs

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Edam-Volendam                                                18-10-2018

Openbare orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca

Naam verordening, nadere regel, beleidsregel, nota Datum besluit
Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016 16-11-2017
22-09-2009
20-05-2009
11-06-2008
17-08-2010
06-12-2011
11-06-2013
29-08-2017
06-04-2001
18-12-2006
19-07-2016
19-07-2016
03-03-2020
05-03-2019
31-07-2018
13-11-2012
09-04-2001
Beleidsregels met standaardvoorschriften klein kansspel (bingo/loterij) 21-11-2017
Beleidsregels Terrassenbeleid gemeente Edam-Volendam 29-05-2012
03-03-2020
Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 'Samen voor veilig'
Beleidsregels concurrerende vergunningaanvragen evenementen Edam-Volendam 18-08-2020
Beleidsregels toepassing bestuurlijke sanctie artikel 13b Opiumwet 08-11-2017
08-11-2017
Bibob-beleidslijn horeca gemeente Edam-Volendam - toepassing Bibob-wetgeving bij horecavergunningen 19-10-2010
21-11-2017
Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 28-01-2016
16-03-2016
Folder 'Brandveilig wonen, tips voor een brandveilige woning' (Brandweer)
Formulier Wet Bibob - Bibobvragenlijst behorende bij vergunningaanvraag
Formulier Wet Bibob: Bijlage 'andere betrokkenen' bij Bibobvragenlijst
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Het regionaal risicoprofiel 2015-2018 - Samen voor veilig (VrZW)
Modelveiligheidsplan 2015
Modelveiligheidsplan 2015 - handleiding
Programma LEF 13-12-2018
Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2015-2018
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam                     22-03-2018
Verordening winkeltijden gemeente Edam-Volendam 2016 22-03-2018
Vrijstellingsbesluit art. 2:25 lid 4 APV 2016 30-11-2016

Ruimte, Bouwen & Infrastructuur

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Aansluitverordening riolering Edam-Volendam 19-05-2016
Algemene voorwaarden gemeentelijke centrale antenne-inrichting Edam-Volendam 2021 (CAI-voorwaarden) 22-12-2020
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Edam-Volendam 2017 (AVOI 2017)       15-12-2016
Archeologienota Edam-Volendam 08-10-2015
Baggerplan Edam-Volendam 2020-2024 30-01-2020
Beleidsnotitie Europaplein Volendam 15-12-2016
Beleidsplan openbare verlichting Edam-Volendam 2017-2021 24-11-2016
Beleidsregels ruimtelijke onderbouwing en ruimtelijke motivatie Edam-Volendam 16-05-2017
Beleidsregels voor het toepassen van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 2.12 Wabo (afwijkingenbeleid) 20-12-2016
Besluit categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist (art. 6.5, derde lid Bor) 24-03-2016
Bodembeleidsplan Edam-Volendam 2019-2024 18-12-2018
Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam 15-10-2012
Bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Edam-Volendam 29-11-2013
Bouwverordening Edam-Volendam 2019 19-12-2019
Coördinatieverordening gemeente Edam-Volendam 20-09-2018
Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam  14-06-2018
Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2023 15-02-2018
Groenbeleidsplan Edam-Volendam 2020-2024 | motie | amendement 25-06-2020
Handboek inrichting openbare ruimte Edam-Volendam (HIOR) 14-12-2017
Huisvestingsverordening gemeente Edam-Volendam 2020 23-04-2020
Integraal Uitvoeringsprogramma Omgeving Edam-Volendam 2020 xx-12-2019
Marktverordening gemeente Edam-Volendam 16-11-2017
Monumentennota Edam-Volendam - Bouwstenen voor een monumentenbeleid Edam-Volendam 2010-2013 12-07-2010
Monumenten en bouwhistorie, onderzoek van historische gebouwen - nota over onderzoek en werkzaamheden bouwhistoricus 04-11-2014
Monumenten: sloop of nieuwbouw? Richtlijnen methode Planologisch Erfgoedregime (PER) xx-02-2015
Natuurpark Edam-Volendam, Natuurpark langs de IJe xx-08-1990
Nota Grondbeleid Edam-Volendam 2018-2022 17-05-2018
Omgevingsbeleidsplan Edam-Volendam 2016-2020 16-02-2017
Oplegnotitie verlenging omgevingsbeleidsplan tot 2022
Procedureverordening tegemoetkoming planschade Edam-Volendam 2016 28-01-2016
Structuurvisie Edam-Volendam 26-02-2009
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Edam-Volendam 26-01-2017
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam 17-12-2020
29-09-2020
Welstandscriteria dakkapellen Volendam Centrum (oude kom) 25-09-2008
Welstandsnota Edam-Volendam 2017 14-12-2017
Welstand Zeevang (2013)
Woonvisie Edam-Volendam 2017-2021 xx-02-2017

Informatie fysieke leefomgeving

Overige producten, formulieren en rapporten over (ver)bouwen en bestemmingsplannen

Veel gestelde vragen

Werk, Bijstand & Inkomen

Overzicht beleid en regelgeving gemeente Edam-Volendam
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017           16-11-2017
Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeente Edam-Volendam 2018-2022 xx-xx-2017
Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017 09-01-2018
Beleidsregels kostendelersnorm en verlagen bijstand in verband met woonsituatie gemeente Edam-Volendam 2018 27-02-2018
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Edam-Volendam 24-07-2018
Beleidsregels krediethypotheek gemeente Edam-Volendam 2016 xx-xx-xxxx
Beleidsregels ontheffing van de arbeidsverplichting Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017 05-09-2017
Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Edam-Volendam 01-05-2018
Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Edam-Volendam xx-xx-xxxx
Beleidsregels TONK Edam-Volendam 2021 (geldig tot 1 juli 2021) 16-03-2021
Beleidsregels Wet taaleis gemeente Edam-Volendam 31-05-2016
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Edam-Volendam 2017       16-11-2017
Nadere regels jobcoaching gemeente Edam-Volendam 13-12-2016
Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam 27-02-2018
Nadere regels stimuleringssubsidie, scholings- en begeleidingsvoucher en jongerenvoucher Edam-Volendam 03-04-2018
Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Edam-Volendam 2016 xx-xx-xxxx
Notitie aanpak jobcoaching, begeleiding bij betaald werk op de werkplek xx-09-2016
Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Edam-Volendam 2017 18-01-2018
Verordening alleenrecht Stichting Werkplus Edam-Volendam 17-09-2020
17-09-2020
Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 14-09-2017
Verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017 14-09-2017
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Edam-Volendam 14-12-2017
Verordening tegenprestatie gemeente Edam-Volendam 2017 16-11-2017