Toegankelijkheid website Edam-Volendam.nl

Augustus 2020: momenteel voldoen we niet aan alle toegankelijkheidseisen (zie hieronder). Op 1 december gaan we live met een nieuwe website waarbij we voldoen aan alle eisen en een nieuwe toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Gemeente Edam-Volendam besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen.

De gemeente wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA voor de gemeentelijke website www.edam-volendam.nl. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Aan enkele gestelde eisen voldoen wij nog niet. Bezoekers van onze website ondervinden hiervan geen toegankelijkheidsproblemen. Voor het aanpassen van de laatste punten worden maatregelen genomen door onze softwareleverancier.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Edam-Volendam streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website edam-volendam die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website edam-volendam te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Edam-Volendam is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Edam-Volendam  verklaart dat de website edam-volendam gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 11-07-2019 met instemming van de verantwoordelijke functionaris van Gemeente Edam-Volendam.nl, M. Greuter (Communicatiemedewerker). De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-07-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@edam-volendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u mailen naar info@edam-volendam.nl.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website edam-volendam is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Edam-Volendam dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 Blokken omzeilen [niveau A])
  • De mogelijkheid om met een zogenaamde ‘skiplink’ blokken op de pagina over te slaan, zoals het navigatiemenu.
  • oorzaak: De aanpassing ligt bij de softwareleverancier om aan te passen.
  • gevolg: Geen
  • alternatief: Nee
  • maatregel: De aanpassing ligt bij de softwareleverancier om aan te passen.
  • planning: 29-02-2020
 2. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Contrast.
  • oorzaak: De kleuren zijn begin 2018 al aangepast door de leverancier. Het is verbeterd maar er wordt nog niet helemaal voldaan.
  • gevolg: De tekst is iets minder goed leesbaar voor slechtzienden.
  • alternatief: We hebben een ReadSpeaker.
  • maatregel: Aanbesteding nieuwe website is gaande.
  • planning: 29-02-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.edam-volendam.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 30-11-2018
  • onderzoeksmethode: automatisch onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onze programmatuur is een dynamische omgeving en dit zijn de testresultaten van de toegankelijkheid van 10 juli 2019:

 • Digital Certainty Index is 92,3% we werken toe naar 93,6%
 • Quality Assurance is 96,5% we werken toe naar 97,6%
 • Accessibility is 97,7% we werken toe naar 98,5%
 • SEO is 82,6% we werken toe naar 86,7%

Printscreen toegankelijkheidseisen website juli 2019

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Communicatie:

E-mail: communicatie@edam-volendam.nl

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Extra toelichting

Gemeente Edam-Volendam besteedt veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij gebruiken daarvoor het kwaliteitsmodel webrichtlijnen. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Ook onze software wordt eind 2020 nog aangepast om aan alle eisen te voldoen.