Adres en info Breed Sociaal Loket

Samen met de cliënt wordt onderzocht of ondersteuning nodig is en in welke mate. De medewerkers van het Breed Sociaal loket onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Het kan zijn dat er een inkomen,  begeleiding of zorg nodig is. Dit zijn voorzieningen in het Sociaal Domein.

U kunt hier via een meldingsformulier doorgeven welke voorziening u nodig heeft.

De GGD Zaanstreek Waterland is vanaf 1 september toezichthouder op de Wmo dienstverlening van Edam-Volendam.

Wilt u langskomen?

Dan kan dat alleen op afspraak via (0299) 398 398. Zo bent u altijd  als eerste aan de beurt. Komt u langs zonder afspraak, dan plannen wij een afspraak voor u in aan de balie. Is er op dat moment een plekje vrij, dan wordt u gelijk geholpen of op een later tijdstip.

Online regelen

Veel zaken kunt u ook online 24/7 met ons regelen:

Online uw zaken regelen

Afspraak Publiekszaken

Maak hier een afspraak bij Publiekszaken op een datum en tijdstip dat u goed uitkomt. 
Ook kunt u een afspraak maken via (0299) 398 398 of bij ons aan de balie.

Taken:

Breed Sociaal Loket

Uitvoering van de Participatiewet (PW), Bijzondere bijstand en het Minimabeleid, Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Nazorg Nieuwjaarsbrand. Contacten met werkgevers en ondernemers m.b.t. inzet instrumenten in het kader van re-integratie uitkeringsgerechtigden.

Zorgteam

Zorgcoördinatie complexe en/of meervoudige problematieken, samenwerking Breed Sociaal Loket, samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerking Straathoekwerk, samenwerking Leerplichtambtenaren, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare groepen, samenwerking expertisecentra GGD, Stg. MEE en zorgprofessionals en instellingen in het vrijwillig en gedwongen kader.

Sectie Ontwikkeling en Projecten

Onderwijs:
Wettelijke taken t.a.v. basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, leerplicht en kwalificatieplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer, schoolzwemmen, beheer gymnastiekaccommodaties.
Sport:
Beleid t.a.v. sport en recreatie, sportbuurtwerk, exploitatie en beheer van binnen- en buitensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, sportparken), subsidiëring sportverenigingen en -activiteiten.

Sectie Administratie en Ondersteuning

Financiële administratie, administratief-juridische ondersteuning, uitkeringsadministratie Participatiewet, Bijzondere Bijstandswet voor zelfstandigen, Wmo, IOA, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie WMO, invalidenparkeerkaarten, leerlingenvervoer, gastouders.