WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait. Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

  WOZ-loket 

  Het is momenteel niet mogelijk uw taxatieverslag via het WOZ-Loket op te vragen. U kunt de WOZ-waarde van uw woning hieronder vinden op het WOZ-waardeloket of via MijnLoket vanaf 26 februari, het bedrijvenloket werkt al vanaf 22 februari. Ook kunt u het taxatieverslag opvragen op telefoonnummer (0299) 398 398 of belastingen@edam-volendam.nl

  Let op! In Mijnloket kunt u, als particulier, vanaf 26 februari uw gegevens inzien en downloaden. Het bedrijvenloket werkt vanaf 22 februari. Particulieren kunnen van 23 februari tot 26 februari Mijnoverheid.nl raadplegen.

  Loket WOZ-waarden openbaarheid woningen
  geeft u toegang tot de WOZ-waarden vanaf waardepeildatum 1 januari 2015 e.v. van woningen in de gemeente Edam-Volendam.

  Toelichting Belastingbiljet 2021

  Kopie Woz-beschikking aanvragen, bedrijven (EHerkenning)

  Dashboard WOZ-benchmark
  Via dit dashboard kunt u bekijken hoe onze gemeente presteert op het gebied van de WOZ en hoe zich dit verhoudt tot andere gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op de uitvoering wordt toegezien door de Waarderingskamer. Om de prestaties van gemeenten te kunnen vergelijken, is vorig jaar het Dashboard WOZ-benchmark gelanceerd. Het dashboard is een interactieve omgeving op de site van de Waarderingskamer. U kunt zien hoe onze gemeente ervoor staat door op dashboard te klikken.

  Lees meer informatie onder het kopje 'Verwijzingen/meer informatie':

  • WOZ-loket en het loket WOZ-waarden openbaarheid woningen
  • WOZ-waarde huurwoningen Wooncompagnie en Woningbouwvereniging de Vooruitgang.
    

  Lees meer informatie onder het kopje 'Aanvullende informatie':

  • WOZ-objecten op een waterverdedigingswerk (dijklichaam)
 • Wat moet ik doen?

  1. Op het aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u via het Woz-loket een taxatieverslag inzien en downloaden. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voor zover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. U kunt uiterlijk binnen zes weken nadat u voor de eerste keer een belastingaanslag binnenkrijgt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.
 • Wat heb ik nodig?

  Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u bezwaar maken. In dat geval dient u het volgende mee te nemen:

  Een verklaring met daarin:

  1. Uw naam en adres.
  2. Adres van het betreffende pand.
  3. De reden van uw bezwaar.
  4. Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
 • Verwijzingen/meer informatie

  WOZ-waarde huurwoningen Wooncompagnie

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van de Wooncompagnie een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. De Wooncompagnie heeft ons echter verzocht te vermelden dat zij de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waardes jaarlijks laat toetsen door een beëdigd makelaar. Indien nodig zal de Wooncompagnie bezwaar tegen de WOZ-waarde aantekenen. De huurdersorganisatie is hierover geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wooncompagnie.

  WOZ-waarde huurwoningen Woningbouwvereniging de Vooruitgang

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van De Vooruitgang een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Vooruitgang.

  Meer informatie WOZ-loketten

  Via het WOZ-loket kunt u een onderbouwing zien van de door u ontvangen aanslag-/beschikking. U kunt de gegevens die wij van uw woning hebben geregistreerd raadplegen. U krijgt informatie over grootte, oppervlakte, dakkapellen, schuurtjes en andere bijgebouwen plus het taxatieverslag.

  Om uw privacy te waarborgen moet u inloggen met uw DigiD, zodat alleen voor u, als belanghebbende, het taxatieverslag beschikbaar is. Iedere belanghebbende (degene op wiens naam de aanslag is gesteld) kan dus zijn of haar taxatieverslag inzien en uitprinten.

  Voormalig gemeente Zeevang

  Inwoners van de dorpskernen van de voormalig gemeente Zeevang kunnen voor de taxatiegegevens tot en met het jaar 2015 tot 1 juni 2016 gebruik maken van het WOZ-portaal. Na 1 juni 2016 kunnen deze taxatiegegevens uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij de gemeente worden opgevraagd.

  Meer informatie loket WOZ-waarden openbaarheid woningen

  Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Voor deze openbaarheid geldt vanaf dat moment het volgende artikel uit de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) : 

  Artikel 40a, onderdeel 1 : Eenieder kan op verzoek het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, inzien of verstrekt krijgen bij het loket voor openbare WOZ-waarden.

 • Links en formulieren

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Veel gestelde vragen

 • Aanvullende informatie

  WOZ-objecten op een waterverdedigingswerk (dijklichaam)

  Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 (ECLI:NL:HR:2016:364) en de jurisprudentie die daarna door verschillende rechtbanken en gerechtshoven is gewezen, bestaat de noodzaak om deze jurisprudentie landelijk uniform toe te passen bij de WOZ-taxaties met ingang van waardepeildatum 1 januari 2017 (WOZ-waarde 2018).
  De jurisprudentie wijst uit dat bij alle onroerende zaken waarvan een dijklichaam (waterverdedigingswerk) onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam bij de WOZ-taxatie buiten aanmerking gelaten moet worden.

  Hoewel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen zich beraden op een advies over een wijziging van de regelgeving ter zake, zal een eventuele wijziging in ieder geval voor de eerstvolgende twee waardepeildata nog geen gevolgen kunnen hebben.

  De Hoge Raad heeft verduidelijkt dat de waarderingsuitzondering voor de Wet WOZ van toepassing is indien sprake is van een waterverdedigingswerk dat in beheer is bij het waterschap, ongeacht of dit waterverdedigingswerk is gelegen op het terrein van een ander. De waarderingsuitzondering is daarmee van toepassing op alle WOZ-objecten die (deels) op een waterverdedigingswerk liggen. Deze waarderingsuitzondering geldt dus ongeacht wie de eigenaar is van het desbetreffende WOZ-object.

  In de jurisprudentie is de reikwijdte van de waarderingsuitzondering soms verschillend uitgelegd. Met de meest recente uitspraken van Hof Den Haag van 21 maart 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1066) en 21 juni 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1787) is de reikwijdte van de waarderingsuitzondering nadrukkelijk beperkt tot het waterverdedigingswerk zelf. Beschermingszones rond deze waterverdedigingswerken behoren daarmee dus niet tot het uit te zonderen gedeelte.

  Door het raadplegen van de keur en de legger die door het waterschap wordt gepubliceerd, kan nagaan worden waar de waterverdedigingswerken zijn gelegen. De uitspraak van 21 juni 2017 heeft verduidelijkt dat de uitzondering beperkt blijft tot het in de Keur beschreven en in de kaart (‘de legger’) weergegeven waterverdedigingswerk (als onderdeel van het verzamelbegrip “waterstaatswerk”) of, indien in de Keur de term “kernzone” (nog) gehanteerd wordt, tot de “kernzone”. Door het raadplegen van de keur van het waterschap wordt niet alleen duidelijk welke onroerende zaken betrokken zijn bij deze waarderingsuitzondering, maar wordt ook duidelijk welke oppervlakte exact valt onder het waterverdedigingswerk (kernzone).

  De uitzondering geldt voor alle typen waterkeringen. Meestal worden twee typen onderscheiden, te weten: primaire waterkeringen en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn waterkeringen welke vooral liggen langs de grote rivieren en die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Wet op de waterkering. Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en worden aangewezen op grond van een provinciale verordening. Daarnaast onderscheidt een waterschap veelal nog regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel van belang worden geacht en daarmee in de keur zijn aangewezen. Al de genoemde waterkeringen zijn als waterverdedigingswerk of als kernzone van het waterverdedigingswerk in de keur en de legger vastgelegd.

  In mindering te brengen waarde

  In eerste instantie moet door de gemeente worden bepaald welke WOZ-objecten geheel of gedeeltelijk worden geraakt door de genoemde waterverdedigingswerken. Vervolgens moet een waarde-invloed worden berekend. Hiervoor is van belang om te weten welke deel van de (ongebouwde) oppervlakte van het WOZ-object behoort tot het waterverdedigingswerk. Deze "uit te zonderen" oppervlakte zal bij de waardebepaling buiten aanmerking worden gelaten.

  Uitzondering geldt niet voor de waarde van de ondergrond en opstallen van bebouwde delen

  In de regelgeving voor de waarderingsuitzondering voor waterverdedigingswerken staat dat deze uitzondering geldt met uitzondering van de delen die dienen tot woning. Dit betekent dat bij de waardebepaling de woning, inclusief ondergrond, altijd wel in de waarde betrokken zal worden. Alleen een ongebouwd gedeelte van de onroerende zaak zal bij de waardebepaling buiten aanmerking blijven.

  De vraag kan gesteld worden of de uitzondering bij bedrijfspanden (niet-woningen) op andere wijze moet worden toegepast. Rechtbank Rotterdam heeft daarin met de uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:8152) helderheid gegeven. De rechtbank geeft aan dat hoewel een dergelijk object (niet-woning) niet expliciet is uitgezonderd van de waarderingsuitzondering, de opstal geen waterkerende functie heeft en daarom geen deel uit maakt van een waterverdedigingswerk in de zin van de vrijstelling (vergelijk Hoge Raad 3 juni 1998, (ECLI:NL:HR:1998:AA2293). Hier komt bij dat het beheer door het waterschap zich niet uitstrekt tot de opstal of de ondergrond daarvan.

  WOZ-waarde wijkt af van marktwaarde

  Door het buiten de WOZ-waardebepaling laten van een gedeelte van de onroerende zaak, wijkt de WOZ-waarde af van de marktwaarde van het gehele object op de waardepeildatum.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over ‘de Keur’, ‘de legger’ en de waterkeringen verwijzen u naar de website van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.