Verkiezingen

  • Wat is het?

    Lees en/of download alle officiƫle uitslagen:

    Uitslagen per stembureau,  N10 en opgaven N11 incl. digitale bestanden 2019

    Uitslagen processen verbaal 2019

    Verkiezingsuitslag Provinciale Staten 2019 Edam-Volendam:

    VerkiezingsuitslagProvinciale Staten 2019 Edam-Volendam

    Organisatie verkiezingen

    Bij de sectie Publiek worden de verkiezingen georganiseerd. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

    Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet worden ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

    Kandidatenlijst in braille

    Voor de verkiezingen van 20 maart en 23 mei is op het Stadskantoor, aan de W van der Knoopdreef 1, een kandidatenlijst in braille beschikbaar.

    Stemlokalen

    Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar info@edam-volendam onder vermelding van Publiekszaken.

    Overzicht stemlokalen

    Spelregels verkiezingen, aanplakborden en stemwijzer

    Spelregels voor verkiezingspubliciteit

    Overzicht aanplakborden verkiezingen

    Link naar de stemwijzer

    Stempas niet ontvangen of kwijt?

    Voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen krijgt u, als u kiesgerechtigd bent, op donderdag 28 februari 2019 de stempas(sen) thuisgestuurd.

    Heeft u uw stempas niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan. Dit kan met uw DigiD.

    Een mondeling verzoek moet uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 om 12:00 uur zijn gedaan. Een digitaal/schriftelijk verzoek moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 zijn ontvangen.

    Welk stemlokaal voor welke verkiezing

    Bij de Provinciale Statenverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente binnen uw provincie stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. 

    Bij de waterschapsverkiezingen kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in elk stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u in een andere gemeente stemmen die ook binnen de grenzen van uw waterschap ligt? Dan moet u een kiezerspas aanvragen.

    U kunt een kiezerspas aanvragen met uw DigiD. Een digitale/schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 15 maart door de burgemeester zijn ontvangen. Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 19 maart tot 12:00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij de sectie Publiek in het Stadskantoor in Volendam.

    + Kennisgeving Formulieren ten behoeve van verkiezingen 2019 (Provinciale Staten, Waterschappen en Europees Parlement

    + Meer informatie over verkiezingen, een ander machtigen

    + Meer informatie over verkiezingen, kiezerspas

    + Meer informatie over verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

  • Wat heb ik nodig?

    Een kiezer dient zich in het stembureau te legitimeren met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen mag zijn. In artikel J 24, eerste lid, van de Kieswet (inzake identiteit kiezer) is namelijk bepaald dat een kiezer slechts tot de stemming wordt toegelaten indien de voorzitter van het stembureau de identiteit van de kiezer heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
    Beschikt de kiezer niet over voormeld document dan kan de identiteit ook worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een proces-verbaal betreffende vermissing, en wel in combinatie met een document van de kiesgerechtigde op diens naam en voorzien van diens foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement of bibliotheekpas. Zie hiervoor Kieswet, art. J 24. tweede lid (inzake identiteit kiezer).

    HET IS NIET MEER MOGELIJK OM OP DE VERKIEZINGSDAG ZELF MET EEN LEGITIMATIEBEWIJS EEN STEM UIT TE BRENGEN!

    Als u bent gemachtigd dient u tevens de machtigingen (onderhandse machtiging op achterzijde stempas of het volmachtbewijs) mee te nemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever(s).

  • Links en formulieren