Verkiezingen

 • Wat is het?

  Bij de sectie Publiek worden de verkiezingen georganiseerd. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement of de Waterschappen.

  Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet worden ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en indien nodig aan.

  + Meer informatie over verkiezingen, een ander machtigen

  + Meer informatie over verkiezingen, kiezerspas

  + Meer informatie over verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

 • Wat moet ik doen?

  In Nederland worden de volgende verkiezingen gehouden: verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Europees Parlement en de Waterschappen. De data worden bij wet vastgesteld. Als er vervroegde verkiezingen gehouden moeten worden wordt uiteraard van deze data afgeweken.

  Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

 • Hoe werkt het?

  Elke inwoner van 18 jaar of ouder op de dag van de stemming mag zijn of haar stem uitbrengen. Daarbij mogen zij niet uitgesloten zijn van kiesrecht en de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat geldt niet voor de kiesgerechtigden bij de gemeenteraadverkiezingen. Indien zij voldoen aan de eisen mogen tevens niet-Nederlandse mensen hun stem uitbrengen.

 • Wat heb ik nodig?

  Een kiezer dient zich in het stembureau te legitimeren met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen mag zijn. In artikel J 24, eerste lid, van de Kieswet (inzake identiteit kiezer) is namelijk bepaald dat een kiezer slechts tot de stemming wordt toegelaten indien de voorzitter van het stembureau de identiteit van de kiezer heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
  Beschikt de kiezer niet over voormeld document dan kan de identiteit ook worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een proces-verbaal betreffende vermissing, en wel in combinatie met een document van de kiesgerechtigde op diens naam en voorzien van diens foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement of bibliotheekpas. Zie hiervoor Kieswet, art. J 24. tweede lid (inzake identiteit kiezer).

  HET IS NIET MEER MOGELIJK OM OP DE VERKIEZINGSDAG ZELF MET EEN LEGITIMATIEBEWIJS EEN STEM UIT TE BRENGEN!

  Als u bent gemachtigd dient u tevens de machtigingen (onderhandse machtiging op achterzijde stempas of het volmachtbewijs) mee te nemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever(s).

 • Kosten

  geen

 • Links en formulieren