Verkiezingen

 • Wat is het?

  Uitslag verkiezingen 2021

  Formulieren en proces-verbaal

  Organisatie verkiezingen

  Bij de sectie Publiek worden de verkiezingen georganiseerd. Zij zorgen ervoor dat elke stemgerechtigde in de gemeente een stem kan uitbrengen voor de verkiezingen van de gemeenteraad, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement, Waterschappen of een referendum.

  Een onderdeel van het organiseren is dat er voldoende stemlokalen zijn waar gestemd kan worden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat deze stembureau's voldoende zijn bemenst en compleet worden ingericht. Ook zorgt de sectie Publiek ervoor dat de uitslag zorgvuldig wordt vastgesteld en gepubliceerd.

  Uitleg over stemmen per brief

  Stemlokalen

  Heeft u een vraag of een opmerking over de stemlokalen? Dan willen we dat graag van u weten. Stuur uw mail naar verkiezingen@edam-volendam.nl.

  De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. * LET OP! voor sommige lokalen gelden afwijkende openingstijden: 13.00 – 21.00 uur.

  Publicaties

  Stem(plus)pas niet ontvangen of kwijt?

  Als u kiesgerechtigd bent dan krijgt u in week 7 van 2021 de stem(plus)pas thuisgestuurd. Vervolgens wordt in de week daarop ook de kandidatenlijst thuisbezorgd.

  Bent u uw stem(plus)pas kwijtgeraakt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur via onze website of in persoon aan de balie in het Stadskantoor. Heeft u uw “oude” stempas weer gevonden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

  Digitaal aanvragen vervangende stempas   (u heeft hier een DigiD voor nodig)

  Wilt u in een andere gemeente stemmen?

  Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Met deze kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. U kunt een kiezerspas aanvragen met uw DigiD via onze website, persoonlijk aan de balie in het Stadskantoor of een formulier afhalen/aanvragen bij de sectie Publiek. Uw stempas stuurt/neemt u mee bij de aanvraag, waarna u een kiezerspas ontvangt. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De kiezerspas wordt vervolgens naar u verzonden.

  Digitaal aanvragen kiezerspas   (u heeft hier een DigiD voor nodig)

  Ondersteuningsverklaringen

  Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

  Lees meer informatie over ondersteuningsverklaringen en de bekendmaking ondersteuningsverklaring Verkiezingen 2021.

  + Meer informatie over verkiezingen, een ander machtigen

  + Meer informatie over verkiezingen, kiezerspas

  + Meer informatie over verkiezingen, stemmen vanuit het buitenland

 • Wat heb ik nodig?

  Een kiezer dient zich in het stembureau te legitimeren met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen mag zijn. In artikel J 24, eerste lid, van de Kieswet (inzake identiteit kiezer) is namelijk bepaald dat een kiezer slechts tot de stemming wordt toegelaten indien de voorzitter van het stembureau de identiteit van de kiezer heeft vastgesteld aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.
  Beschikt de kiezer niet over voormeld document dan kan de identiteit ook worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een proces-verbaal betreffende vermissing, en wel in combinatie met een document van de kiesgerechtigde op diens naam en voorzien van diens foto. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement of bibliotheekpas. Zie hiervoor Kieswet, art. J 24. tweede lid (inzake identiteit kiezer).

  HET IS NIET MEER MOGELIJK OM OP DE VERKIEZINGSDAG ZELF MET EEN LEGITIMATIEBEWIJS EEN STEM UIT TE BRENGEN!

  Als u bent gemachtigd dient u tevens de machtigingen (onderhandse machtiging op achterzijde stempas of het volmachtbewijs) mee te nemen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever(s).

 • Links en formulieren