Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

 • Wat is het?

  De Veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de GHOR, de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen. In Nederland bestaan er 25 regio's die de aanpak regelen van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. De gemeente Edam-Volendam valt onder de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW).

 • Hoe werkt het?

  Binnen de VrZW werken de volgende hulpverleningsinstanties samen:

  Brandweer Zaanstreek-Waterland

  Sinds 1 januari 2014 vormen de brandweerorganisaties in de regio Zaanstreek-Waterland samen één regionale brandweer: Brandweer Zaanstreek-Waterland. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werkt aan een nieuwe website voor de Brandweer Zaanstreek-Waterland, voor burgers, bedrijven en instellingen. Dit wordt www.brandweer.nl/zaanstreek-waterland. Hier vindt u binnenkort alle informatie over de brandweer in uw regio.

  GHOR

  De GHOR is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening, oefeningen en preventie van rampen. De taken zijn:

  • geneeskundige hulp: opvang van gewonden en spoedeisende medische hulpverlening
  • psychosociale nazorg aan slachtoffers: bijvoorbeeld in traumacentra
  • preventie: bescherming van de volksgezondheid wanneer bij ongevallen en rampen gevaarlijke stoffen vrijkomen

  De GHOR is een samenwerkingsverband tussen diverse geneeskundige instanties zoals: ziekenhuizen, GGD, ambulancediensten, het Rode Kruis, huisartsen, nazorg etc.

  Politie

  De politie werkt binnen de negen gemeenten van de VrZW aan handhaving en veiligheid. Bij een crisis of ramp speelt de politie een belangrijke rol als veiligheidspartner. Het is belangrijk dat hulpdiensten hun werk veilig en ongestoord kunnen doen en dat de situatie niet escaleert. De politie heeft hierin een belangrijke taak door noodhulp te verlenen aan slachtoffers, preventief op te treden, gericht toezicht te houden en door adequaat in te grijpen als dat nodig is.  De politie eenheid Noord-Holland opereert in hetzelfde werkgebied als de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De afdeling CCB (bureau Conflict- en Crisisbeheersing) van de politie is als partner vertegenwoordigd in de Veiligheidsdirectie. Voor meer informatie over de politie: www.politie.nl.

  Gemeenten

  De gemeente heeft bij een ramp of een crisis een belangrijke taak. Zij geeft onder meer voorlichting aan de bevolking, richt opvangcentra in en regelt vervangende woonruimte. De gemeenten realiseren zich steeds meer dat zij deze taken niet alleen kunnen uitvoeren. Daarom werken zij in regionaal verband steeds intensiever samen. Zowel op het gebied van planvorming als bij een daadwerkelijke operationele inzet. De negen gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang horen bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.