Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u 55 jaar of ouder bent en stopt met uw werk als zelfstandige. Dit heet een IOAZ-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven.

  U kunt de uitkering aanvragen als u moet stoppen als zelfstandige of uw eigen bedrijf verkoopt. U vraagt de uitkering aan bij de gemeente.

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. 0299 398398, met het Breed Sociaal Loket in het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

 • Wat moet ik doen?

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. 0299 398398, met het Breed Sociaal Loket in het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

  Stappen en doorlooptijd

  1. Indien iemand een inkomensvoorziening voor oudere zelfstandigen wil aanvragen, moet een afspraak worden gemaakt met de behandelend consulent. De behandelend consulent behandelt de aanvraag van intake tot en met verstrekking. Het betreft een specifiek soort aanvraag, die per situatie kan verschillen.
  2. Nadat het inlichtingenformulier is ingediend controleert de behandelend consulent of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de behandelend consulent gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  3. Nadat de aanvrager alle benodigde gegevens heeft verstrekt, zal de behandelend consulent beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan van de aanvrager een aanvulling van de gegevens verlangd worden of kan een nieuw gesprek met de aanvrager worden gevoerd.
  4. Burgemeester en Wethouders beslissen binnen dertien weken na de datum waarop het volledig ingevulde inlichtingenformulier is ingeleverd. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste acht weken worden verlengd wanneer bijvoorbeeld extern advies moet worden opgevraagd of wanneer een aanvulling van gegevens van de aanvrager wordt gevraagd. De aanvrager wordt schriftelijk van deze verlenging op de hoogte gebracht. De doorlooptijd hangt sterk af van de ingewikkeldheid van de aanvraag.


  Vervolgacties

  Aan de inkomensvoorziening is een aantal verplichtingen verbonden, onder andere de plicht tot het verstrekken van inlichtingen en de plicht tot meewerken met de gemeente.

  Maandelijks wordt de rechtmatigheid van de inkomensvoorziening gecontroleerd aan de hand van een formulier waarop de uitkeringsgerechtigde onder meer zijn/haar inkomsten dient op te geven. De uitkering wordt pas betaald, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld en persoonlijk op de aangegeven datum is ingeleverd bij de balie van het Breed Sociaal Loket van deze gemeente. Periodiek wordt de situatie van de uitkeringsgerechtigde opnieuw onderzocht ( het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek dient zo volledig mogelijk de juiste informatie tijdig verstrekt te worden. Indien bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven wordt, kan dit tot een verlaging en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging van de inkomensvoorziening leiden.

  Personen die tevens een WAZ-uitkering ontvangen worden van tijd tot tijd opnieuw gekeurd. Als deze keuring tot gevolg heeft dat niet langer recht bestaat op de WAZ-uitkering vervalt ook de IOAZ-inkomensvoorziening.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor een IOAZ-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en gestopt bent met uw werk als zelfstandige.

  Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 55 jaar en de  pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
  • U hebt 1225 uur of meer per jaar als zelfstandige gewerkt. Werkte uw partner ook mee in het bedrijf? U moet dan minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt in het bedrijf en uw partner minimaal 525 uur.
  • De winst uit uw bedrijf was de laatste 3 jaar, samen met eventuele andere inkomsten, minder dan  € 25.909,00 bruto gemiddeld per jaar.
  • De gemeente onderzoekt of u met uw bedrijf in de toekomst geen hoger inkomen dan € 26.760,00 bruto meer kunt verdienen. Bij dit inkomen tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten zoals loon of een WW-uitkering tellen niet mee.
  • Uw aanvraag voor een IOAZ-uitkering moet vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf zijn ingediend. De beëindiging moet binnen 1½ jaar na de aanvraag een feit zijn.

  Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAZ kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket op het Stadskantoor.

  Wat als ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt ben?

  Bent u een gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? U hebt dan recht op een IOAZ-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent voor minder dan 80% afgekeurd.
  • U ontving op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering.
  • U hebt geen recht op een toeslag volgens de Toeslagenwet, omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren.
  • U hebt geen kind jonger dan 12 jaar.
  • U bent minimaal een aantal uren in het bedrijf werkzaam geweest en de inkomsten van het bedrijf zijn niet te hoog (zie de voorwaarden in de eerste opsomming).
 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen
  • bewijzen van uw arbeidsverleden
  • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen
  • eventueel een echtscheidingsvonnis
  • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren
  • berekend vermogen (indien bekend)
  • berekende schuld
  • andere gegevens over uw vermogen
 • Verwijzingen/meer informatie