Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • Wat is het?

  U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW uitkering dient u zich te registreren als werkzoekende te  bij de website: www.UWV.nl én het CV te plaatsen op www.werk.nl via de werkmap, mijn CV en start de CV-maker onder aan de pagina.

  Aanvragen

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. (0299) 398398, met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

 • Wat moet ik doen?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW uitkering dient u zich te registreren als werkzoekende te  bij de website: www.UWV.nl én het CV te plaatsen op www.werk.nl via de werkmap, mijn CV en start de CV-maker onder aan de pagina.

  Aanvragen

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. (0299) 398398, met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

  1. Personen die menen in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge de IOAW dienen zich te registreren bij de website: www.UWV.nl.
  2. Na registratie als werkzoekende kunt u telefonisch het aanvraag- en inlichtingenformulier opvragen bij het Breed Sociaal Loket. Tevens wordt aangegeven welke bijlagen ingeleverd dienen te worden bij de aanvraag. Nadat u de formulieren heeft ontvangen, dient u zelf telefonisch een afspraak te maken voor de uitkeringsintake.
  3. Op de met de door de behandelend consulent afgesproken datum vindt de uitkeringsintake plaats waarbij de formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van bijlagen ingeleverd dienen te worden.
  4. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de consulent of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de consulent gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  5. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan van de aanvrager een aanvulling op de gegevens worden verlangd of kan een nieuw gesprek met de aanvrager worden gevoerd.
  6. Burgemeester en Wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde Inlichtingenformulier is ontvangen. Deze termijn kan éénmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd wanneer extern advies moet worden opgevraagd, of met ten hoogste acht weken wanneer een aanvulling van gegevens van de aanvrager wordt verlangd. De aanvrager wordt schriftelijk van deze verlenging op de hoogte gebracht.
  7. Tijdens de duur van uitkeringsverstrekking zal steeds opnieuw worden beoordeeld of begeleiding naar de arbeidsmarkt aan de orde is.


  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

  Vervolgacties

  Maandelijks wordt de rechtmatigheid van de uitkering gecontroleerd aan de hand van een formulier waarop de uitkeringsgerechtigde onder meer zijn/haar inkomsten dient op te geven. De uitkering wordt pas betaald, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld en persoonlijk op de aangegeven datum is ingeleverd bij de balie van het Breed Sociaal Loket van deze gemeente. Periodiek wordt de situatie van de uitkeringsgerechtigde opnieuw onderzocht (het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek dient zo volledig mogelijk de juiste informatie tijdig verstrekt te worden. Indien bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven wordt, kan dit tot een verlaging en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging van de uitkering leiden.

  Openbaarheid van informatie

  De gegevens zijn vertrouwelijk. De gemeente is wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • U bent op of na uw 50ste werkloos geworden. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen na afloop van uw loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering).
  • U hebt op of na uw 50ste recht gekregen op een uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden.

  Er zijn ook enkele andere situaties waarin u misschien IOAW kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met het Breed Sociaal Loket op het Stadskantoor.

  U kunt geen IOAW-uitkering aanvragen als u op of na 1 oktober 2006 werkloos bent geworden en u op dat moment 60 jaar of ouder was. U kunt dan misschien een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV.

  Arbeidsplicht

  Krijgt u een IOAW-uitkering, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

  • U zoekt werk en aanvaardt een aanbod hiervoor.
  • U maakt gebruik van een door de gemeente aangeboden voorziening die u (weer) aan het werk moet krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
  • U werkt mee aan een onderzoek naar uw arbeidsmogelijkheden.
  • U schrijft zich in bij de website: www.UWV.nl
  • U doet onbeloonde maatschappelijke werkzaamheden.
 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner
  • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner
  • bewijzen van uw inkomen (ook van uw eventuele partner)
  • bewijzen van uw schulden (ook van uw eventuele partner)
  • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden (ook van uw eventuele partner)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
 • Verwijzingen/meer informatie