Terrasvergunning

 • Wat is het?

  Voor het mogen inrichten en exploiteren van een terras is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

  Aanvraagformulier terrasvergunning, DigiD

  Aanvraagformulier terrasvergunning tijdens evenementen, DigiD

  Aanvraagformulier terrasvergunning, afdrukformulier

  Aanvraagformulier terrasvergunning tijdens evenementen, afdrukformulier

   De voordelen van een DigiD-formulier zijn:

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U dient een vergunning schriftelijk door middel van het aanvraagformulier aan te vragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

 • Hoe werkt het?

  • Als een terras zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig. 
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

  De gemeente kan een terrasvergunning weigeren

  • Indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.
  • Indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
  • In het belang van de voorkoming of beperking van overlast door gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.
  • Indien het pand ten behoeve waarvan een terrasvergunning wordt aangevraagd krachtens het ter plaatse geldende bestemmingsplan geen horecabestemming heeft.

  Als u schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, kan hiervoor in bepaalde gevallen een bouwvergunning vereist zijn.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een duidelijke situatietekening van de gewenste situatie (inclusief maten).
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

  Voor het verkrijgen van het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het team Algemeen Juridische Zaken, tel. (0299) 398398.  Ook kunt u de terrasvergunning digitaal aanvragen. De digitale aanvraagformulieren zijn te vinden onder 'het kopje formulieren'.  

 • Kosten

  Leges:

  • Voor een terrasvergunning voor onbepaalde tijd: Leges € 126,90
  • Voor een tijdelijke terrasvergunning bij evenementen:  Leges € 35,55

  In bepaalde gevallen wordt per m2 tevens precario in rekening gebracht. 

 • Verwijzingen/meer informatie

  Kijk voor meer informatie in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

  www.edam-volendam.nl/regelgeving