Straatfotografie tijdens kermis in Edam en Volendam

 • Wat is het?

  Wilt u optreden als straatfotograaf tijdens de kermis in Edam en / of de kermis in Volendam? Dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. U mag alleen als straatfotograaf optreden als de burgemeester daarvoor een ontheffing met specifieke voorwaarden afgeeft.

  Aanvraagformulier straatfotografie tijdens kermis

 • Wat moet ik doen?

  U dient de aanvraag om ontheffing schriftelijk aan te vragen tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarin de kermis waarvoor ontheffing wordt aangevraagd wordt gehouden, of, indien 1 maart in het weekend valt, de eerstvolgende werkdag daarop volgend. Voor het aanvragen van een ontheffing dient gebruik te worden gemaakt van een door de gemeente opgesteld aanvraagformulier.

 • Hoe werkt het?

  Voor het optreden als straatfotograaf tijdens de kermis in Edam en / of Volendam heeft u op grond van artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam - Volendam en het aanwijzingsbesluit `wegen waar het verboden is het ten behoeve van publiek als straatfotograaf op te treden in Edam - Volendam` een ontheffing nodig.

  De burgemeester heeft met inachtneming van artikel 2:9 APV de volgende openbare plaatsen aangewezen met betrekking tot straatfotografen:

  Edam: gedurende de tijden waarop de kermis in Edam wordt gehouden:

  Damplein, Keizersgracht, parkeerterrein, Kaasmarkt (Jan Nieuwenhuizenplein /Bierkade), het parkeerterrein aan de Baanstraat, 't Marken, de Hoogstraat, de Spuistraat en de Prinsenstraat.

  Volendam: gedurende de tijden waarop de kermis in Volendam wordt gehouden:

  Sint Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, Parkeerterrein Amvo, Zeestraat, Europaplein, Haven, Brugstraat, Slobbeland (mits toestemming van de organisator van de feesttent), Meerzijde, Edammerweg, Spoorbuurt, Stationsstraat en Julianaweg.

  De burgemeester geeft maximaal 10 ontheffingen voor de kermis in Volendam en 4 ontheffingen voor de kermis in Edam af. Hierbij geldt dat de indieningsperiode eerst wordt afgewacht. Hierbij gelden de volgende regels:

  Bij maximaal 10 ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en 4 voor Edam:

  In beginsel 1 ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst;

  indien er dan nog ontheffingen "over blijven", worden deze verdeeld volgens de volgende maatstaven:

  1. indien een onderneming om een tweede ontheffing verzoekt, is ook hier de datum van binnenkomst bepalend;
  2. indien er meerdere ondernemingen om een tweede ontheffing verzoeken en die aanvragen zijn op dezelfde datum ontvangen, zullen naar chronologie van de datum van aanvraag de overige ontheffingen verdeeld worden d.m.v. loting;
  3. er worden echter maximaal 2 ontheffingen per onderneming per kermis afgegeven.
    

  Bij meer dan 10 ondernemingen die een aanvraag indienen voor Volendam en 4 voor Edam:

  1. maximaal 1 ontheffing per onderneming per kermis op datum van binnenkomst;
  2. indien nodig zullen de ontheffingen die op dezelfde datum zijn aangevraagd naar chronologie van de datum van aanvraag verdeeld worden d.m.v. loting;
  3. er worden echter maximaal 2 ontheffingen per onderneming per kermis afgegeven.
    

  Opmerkingen:

  • Er worden uitsluitend ontheffingen verleend aan ondernemingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De ontheffing(en) dient/dienen per jaar te worden aangevraagd tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarin de kermis waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, wordt gehouden, of, indien 1 maart in het weekend valt, de eerstvolgende werkdag daarop volgend en wordt/worden afgegeven op datum van binnenkomst.
  • Aanvragen die voor of na voornoemde periode worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.
  • Voor het aanvragen van een ontheffing dient gebruik te worden gemaakt van een door de gemeente opgesteld aanvraagformulier.
  • Indien er meer dan 2 fotografen per aanvraag worden opgegeven, wordt de aanvraag beschouwd te zijn gedaan voor de eerstgenoemde 2 fotografen.
  • De ontheffing(en) geldt/gelden voor de gehele kermisperiode in Edam en/of Volendam en derhalve niet voor bepaalde dagen/tijdstippen van de kermis(sen).
  • Tijdens de kermis(sen) dient de fotograaf de door de gemeente verstrekte ontheffing bij zich te hebben en dient hij/zij tevens de door de gemeente verstrekte badge te dragen met daarop vermeldt de persoonsnaam van de fotograaf en de onderneming waar de betreffende fotograaf werkzaam is.
  • Verstoring van de openbare orde kan leiden tot weigering van een ontheffing in de toekomst.
  • Jaarlijks wordt bezien of het huidige beleid inzake straatfotografie tijdens de kermis(sen) bijgesteld/aangevuld dient te worden.
 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt binnen 8 weken na ontvangst behandeld. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens 8 weken.

 • Wat heb ik nodig?

  Uw aanvraag dient gegevens te bevatten over, en vergezeld te gaan van:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de fotograaf waar een ontheffing voor wordt aangevraagd;
  • Een losse recente pasfoto van de fotograaf;
  • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel van de onderneming;
  • Datum, plaats en tijdstip waarop u van de ontheffing gebruik wilt maken;
 • Kosten

  Leges:

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing voor het mogen optreden als straatfotograaf tijdens de kermissen in Edam en/of Volendam bedraagt:

  • gedurende de gehele kermisperiode in Edam € 126,90
  • gedurende de gehele kermisperiode in Volendam € 126,90