Standplaats aanvragen

 • Wat is het?

  Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht. In de gemeente Edam-Volendam wordt door het college van burgemeester en wethouders een regeling gehanteerd met betrekking tot het innemen van standplaatsen. Deze regeling kent een vastgesteld maximumstelsel voor standplaatsen.

  U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders aan te vragen.

  College van burgemeester en wethouders
  t.a.v. team Algemeen Juridische Zaken
  Postbus 180
  1130 AD Volendam

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag voor een standplaats wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 Gemeente Edam-Volendam (APV) en het standplaatsenbeleid van de gemeente. De gemeente hanteert een maximumstelsel wat inhoudt dat een gelimiteerd aantal standplaatsvergunningen wordt afgegeven.

  Op basis van de APV kan een standplaatsvergunning worden geweigerd. Deze weigeringsgronden zijn de volgende:

  • de openbare orde;
  • de openbare veiligheid;
  • de volksgezondheid;
  • de bescherming van het milieu;
  • wegens strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
  • indien de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan eisen van redelijke welstand;
  • indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van de vergunning voor een standplaats voor het verkopen van goederen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt.
 • Kosten

  Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van de openbare ruimte.

  Leges:

  • geldig voor een dag € 15,25
  • geldig voor maximaal een week € 30,45
  • geldig voor een periode, welke langer dan zeven dagen duurt, per maand of een gedeelte daarvan € 50,75
  • geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan € 101,50
  • geldig voor langer dan een jaar € 304,50

 • Verwijzingen/meer informatie

 • Aanvullende informatie

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan heeft u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning.