Sportaccommodaties en velden huren

 • Wat is het?

  Sportaccommodatieverhuur is het tegen betaling gebruiken van sportaccommodaties van de gemeente.

  Aanvraagformulier sportaccommodatieverhuur

  Alle sportaccommodaties met foto's

  Tarieven 2018-2019

  Richtlijnen voor het verlenen van toestemming gebruik sportaccommodaties bij evenementen

  Gebruiksvoorwaarden algemene verhuur  overdekte sportaccommodaties

  Informatie kan verkregen worden bij de gemeente Edam-Volendam, sectie Ontwikkeling & Projecten van de afdeling Samenleving. Hiervoor belt u telefoonnummer (0299) 398 398.

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Bijvoorbeeld een sporthal, sportzalen en -terreinen. De gemeente verhuurt deze aan sportverenigingen. U kunt ook voor een bepaalde activiteit een accommodatie huren. Bijvoorbeeld voor bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

 • Wat moet ik doen?

  Wie kan het aanvragen?

  Iedereen.

  Wanneer?

  De verhuur op contracten loopt van augustus tot en met juli. Tussentijds kan ook een sporthal of gymnastieklokaal worden gehuurd, incidenteel of voor een langere periode.

  Stappen en doorlooptijd aanvraag sportaccommodatieverhuur


  Bij incidentele aanvragen:

  1. De gemeente bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de eenmalige huur van een sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal.
  2. De aanvraag wordt direct afgehandeld en een reservering inclusief datalijst wordt toegezonden aan de huurder.


  Bij structurele aanvragen:

  1. Indien de aanvrager met enig regelmaat in een periode van één jaar de sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal wil huren dan dient voor 1 mei een verzoek tot huur schriftelijk te worden ingediend. Of door het formulier in te vullen via bovenstaande link.
  2. Na 1 mei worden alle verzoeken in een huurrooster verzameld. Hierbij wordt rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Dit rooster geeft aan welke sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal wanneer en door wie wordt gehuurd. Voor 1 augustus ontvangen de aanvragers schriftelijk bericht over de uitkomst.


  Resultaat

  Wanneer het rooster reeds vol is en/of de verhuurdatum niet gehonoreerd kan worden krijgt de aanvrager hiervan een bericht met het advies eventueel op andere tijden of in een andere sporthal, sportzaal of gymnastieklokaal te huren.

  1. Er wordt een overeenkomst gesloten.
  2. Er wordt geen overeenkomst gesloten.


  Bezwaar en beroep

  Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

  Vervolgacties:

  • In maart van elk jaar krijgen alle huurders een brief met het verzoek om voor 1 mei te laten weten of men een volgend seizoen weer gebruik wil maken van de accommodatie.
  • Daarna wordt het concept jaarrooster opgesteld dat alle huurders per e-mail krijgen toegezonden.
  • In juli wordt het definitieve rooster aan alle huurders toegezonden.
  • De huurder ontvangt bij structurele verhuur per kwartaal een acceptgiro.
  • De huurder ontvangt bij incidentele verhuur direct een acceptgiro.

  U dient een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of de accommodatie vrij is.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente beschikt over een aantal binnen- en buitensportaccommodaties. Alleen de binnensportaccommodaties, zoals sporthallen, sportzaal en gymnastieklokalen, worden te huur aangeboden. De accommodaties worden incidenteel (per halfuur en per uur) of structureel verhuurd. Structureel wil zeggen gedurende de periode van een jaar op vaste tijden.
  Voor het honoreren van aanvragen gelden de volgende uitgangspunten, zoals vastgesteld op 18 februari 2010 door de gemeenteraad middels de Sportnota 2010-2012 van de gemeente Edam-Volendam:

  1. Een structurele aanvraag gaat voor een incidentele aanvraag
  2. De huurder heeft geen aanspraak op “verkregen rechten “ in voorgaande jaren
  3. Verenigingen hebben voorrang op particuliere gebruikers
  4. Wedstrijdsport gaat voor recreatiesport
  5. Wedstrijd gaat voor training
  6. Verenigingsjeugd heeft voorrang (tot 20.00 uur)
  7. Ieder jaar moet opnieuw een aanvraag worden ingediend bij de sectie Ontwikkeling & Projecten (sport).

  Bij structurele verhuur wordt een overeenkomst gesloten voor maximaal één seizoen dat loopt van augustus tot en met juli.

 • Hoe lang duurt het?

  Verhuur van een binnensportaccommodatie vindt plaats door middel van een contract. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verhuurder het genot van een zaak geeft aan de huurder tegen een bepaalde prijs voor een bepaalde tijd. Regels hierover zijn te vinden in het Algemeen Burgerlijk Wetboek.

 • Wat heb ik nodig?

  De aanvraag dient schriftelijk middels een brief of telefonisch ingediend te worden bij de gemeente Edam-Volendam:

  Afdeling Samenleving
  Sectie Ontwikkeling & Projecten
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam
  Tel.nr. (0299) 398 398

  Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager
  • De gewenste accommodatie en tijdstip van huren


  Benodigde formulieren

  Aan het begin van het seizoen vult de huurder een aanvraag in op de daarvoor bestemde formulieren.

 • Kosten