Rioolheffing

 • Wat is het?

  De rioolheffing eigenaren wordt geheven ter zake van een perceel, of een zelfstandig gedeelte daarvan, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Onder gemeentelijke riolering wordt begrepen een voorziening voor inzameling,verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater. Onder het hebben van een aansluiting wordt begrepen dat er vanaf het perceel water ter verdere verwerking wordt aangeboden en dat de gemeente er ook wat mee doet. Een aansluiting in de vorm van bv. een rioolbuis is geen voorwaarde.

  De rioolheffing wordt geheven van degene die op 1 januari eigenaar is van een aangesloten perceel.

  Als het perceel na 1 januari wordt verkocht bent u de aanslag toch in zijn geheel verschuldigd. Wel is het gebruikelijk dat de notaris de rioolheffing eigenaren verrekent met de nieuwe eigenaar bij de verkoop van het perceel.

 • Wat moet ik doen?

  Als u eigenaar bent van een perceel dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering ontvangt u jaarlijks een aanslagbiljet waarmee u de verschuldigde rioolheffing kunt voldoen.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag dan kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W v.d. Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. U kunt ook gebruikmaken van het DigiD-formulier ‘bezwaarschrift belastingen - WOZ indienen, DigiD’ te vinden op de vorige pagina. Hier is ook een afdrukformulier beschikbaar dat eventueel kan worden gebruikt voor het per post toezenden van een bezwaarschrift. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken per e-mail. U moet het bezwaar motiveren. U moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de aanslag.

 • Kosten

  Als u wilt weten welk bedrag u verschuldigd bent dan kunt u de verordening onder ‘Verwijzingen/meer informatie’ raadplegen.

 • Verwijzingen/meer informatie