Regelingen voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  De gemeente heeft een aantal regelingen bedoeld voor inwoners met een laag inkomen.
  Het gaat hierbij om een:

  • Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
  • Tegemoetkoming in het wettelijk eigen risico.
  • Bijdrage in de kosten voor schoolgaande kinderen.
  • Bijdrage voor maatschappelijke participatie.
  • Kansen voor alle kinderen.
  • Witgoedregeling.

 • Wat moet ik doen?

  Stappen en doorlooptijd

  1. De aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren kunt u telefonisch opvragen bij het Breed Sociaal Loket. De aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren dienen ondertekend en voorzien van alle bijlagen op afspraak te worden ingeleverd bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente. Hiervoor dient u een telefonisch een afspraak te maken, tel: 0299-398398. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.
  2. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet u niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  3. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan van u een aanvulling van de gegevens verlangd worden.
  4. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen.


  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

  Aanvragen dienen in de periode van 1 januari tot 15 februari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend met een door het college vastgesteld afdrukformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering. 

  Inlichtingenformulier Participatiewet (voor een niet uitkeringsgerechtigde in te vullen en in te leveren op afspraak bij het Breed Sociaal Loket of per post verzenden samen met het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverkering en de nieuwe zorgpolis.)

  Afwijking van deze aanvraagperiode is slechts mogelijk voor vergunninghouders die in de loop van een kalenderjaar worden gehuisvest in de gemeente en op dat moment verplicht een basisverzekering moeten afsluiten. De tegemoetkoming bedraagt in dat geval maximaal € 10,- per maand per volwassen verzekerde voor de resterende maanden van het kalenderjaar gerekend vanaf de ingangsdatum van de aanvullende zorgverzekering.

  Wat moet u doen om in 2020 in aanmerking te komen voor deze regeling?

  Het aanvraagformulier tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering is hier te downloaden. U kunt telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij het Breed Sociaal Loket. Dit kan via telefoonnummer: (0299) 398398, hier kunt u ook voor eventuele vragen terecht.

  Tegemoetkoming in het wettelijk eigen risico

  Inwoners met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm die niet over vermogen hoger dan de wettelijke vermogensgrens beschikken kunnen, op persoonsniveau, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het wettelijk verplichte eigen risico van € 100,- per kalenderjaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een belanghebbende aantoonbaar ten minste € 250,- te hebben verbruikt en betaald van het wettelijk verplichte eigen risico over het kalenderjaar waar de aanvraag betrekking op heeft. Aanvragen dienen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van dat kalenderjaar te worden ingediend.

  Bijdrage in de kosten van schoolgaande kinderen

  Ondersteuning voor ouders  met minderjarige schoolgaande kinderen.

  Maximumbijdrage per jaar:

  • € 134,00 per kalenderjaar per schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
  • € 160,00 per kalenderjaar per schoolgaand kind in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar

  De bijdrage schoolkosten is bedoeld als tegemoetkoming in de volgende kosten: een fiets, een computer, de ouderbijdrage school, kosten van schoolreisjes, werkweken, schoolexcursies.

  Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moeten bewijsstukken van de genoemde kosten worden overgelegd. Uit de bewijsstukken moet blijken voor wie de kosten zijn gemaakt en dat de kosten voor de aanvrager zijn betaald.

  Om voor de bijdrage in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Ook het vermogen mag niet hoger zijn dan de toegestane vermogensgrens voor de bijstand. Met vermogen wordt geld op de betaalrekening, de spaarrekening of bijvoorbeeld aandelen bedoeld. De eigen woning wordt niet meegerekend.

  Wanneer aanvragen

  De aanvraag moet in het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt worden ingediend.

  Bijdrage voor  maatschappelijke participatie

  Bijdrage in sociale/culturele/sportieve activiteiten, zoals de contributie voor een sportvereniging, sportkleding (met een directe relatie tot de sportvereniging) zwemlessen en/of zwemabonnement, lidmaatschap van de ouderenbond, lidmaatschap WonenPlus, een museumjaarkaart en zo meer.

  De maximumbijdrage is € 160,00 per kalenderjaar per gezinslid.

  Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten bewijsstukken van de genoemde kosten worden overgelegd. Uit de bewijsstukken moet blijken voor wie de kosten zijn gemaakt en dat de kosten door de aanvrager zijn betaald.

  Voor wie

  Om voor de bijdrage in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm. Ook het vermogen mag niet hoger zijn dan de toegestane vermogensgrens voor de bijstand. Met vermogen wordt geld op de betaalrekening, de spaarrekening of bijvoorbeeld aandelen bedoeld. De eigen woning wordt niet meegerekend.

  Wanneer aanvragen

  De aanvraag moet in het kalenderjaar, waarin de kosten zijn gemaakt, worden ingediend.

  Kansen voor alle kinderen

  In plaats van een bijdrage voor maatschappelijke participatie bestaat sinds 1 januari 2018 ook de mogelijkheid voor kinderen tot 18 jaar om deel te nemen aan het uitvoeringsplan ‘Kansen voor alle kinderen’. Hiermee kan een kind lid worden van een sportclub of culturele instelling (met een lidmaatschap bij een culturele instelling kan men denken aan dansen, zingen, een muziekinstrument spelen of bijvoorbeeld tekenen en schilderen). Het gaat dan om een lidmaatschap voor een jaar. Er wordt één lidmaatschap per kind voor een jaar met een maximum tot   € 250,- betaald. Ook kan er voor gekozen worden om zwemlessen te nemen tot een bedrag van  € 250,- per kind. Als de kosten boven dit bedrag uitkomen, moet dit door de ouder(s)/verzorger(s) zelf bijgelegd worden. De factuur van de sportvereniging of culturele instelling kan bij de gemeente ingeleverd worden, waarna de gemeente tot betaling over gaat.

  Het gaat om een keuze. Als de ouder er voor kiest om het kind deel te laten nemen aan het uitvoeringsplan ‘Kansen voor alle kinderen’ vervalt de bijdrage in maatschappelijke participatie voor het kind. Als de ouder een bijdrage aanvraagt voor maatschappelijke participatie van het kind kan niet deelgenomen worden aan het uitvoeringsplan ‘Kansen voor alle kinderen’.

  Het verschil is dat met een bijdrage maatschappelijke participatie verschillende activiteiten bekostigd kunnen worden tot aan het bedrag € 160,-. Bijvoorbeeld een dagje naar een attractiepark, naar de bioscoop, etc. Als gekozen wordt voor een lidmaatschap bij een sportclub of culturele instelling via het uitvoeringsplan ‘Kansen voor alle kinderen’ wordt alleen dat lidmaatschap betaald tot een maximum bedrag van € 250,- per jaar. Zijn de kosten van het lidmaatschap minder dan kan dat niet aangevuld worden met andere activiteiten.

  Witgoedregeling

  Bijzondere bijstand voor de noodzakelijke vervanging van een:

  • Koelkast
  • Wasmachine
  • Kooktoestel
  • Stofzuiger 

  De hoogte van de bijstand wordt gemaximeerd op de bedragen die hiervoor in de NIBUD prijzengids zijn opgenomen. Voor een apparaat kan slechts 1 x per 8 jaar bijzondere bijstand op grond van deze regeling worden verstrekt.

  Voor wie

  Inwoners van de gemeente die al 3 jaar of langer een inkomen hebben niet hoger dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en niet meer vermogen hebben dan € 3000,00 kunnen in aanmerking komen voor de witgoedregeling.

 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Recente inkomensgegevens
  • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen
  • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto)