Planschade

 • Wat is het?

  Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan eenieder die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

  De Wet ruimtelijke ordening (Wro), afdeling 6.1, biedt de mogelijkheid om van de gemeente een tegemoetkoming in schade te krijgen als gevolg van een bepaling in een onherroepelijk bestemmingsplan, een onherroepelijk ontheffingsbesluit of een andere in artikel 6.1 van de Wro vermelde planologische maatregel. U krijgt alleen een tegemoetkoming in de schade, die redelijkerwijs niet (geheel) voor uw rekening behoort te komen (voorzienbaarheid) en die niet al op een andere manier is vergoed, bijvoorbeeld door onteigening.

  Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente. U moet binnen 5 jaar nadat het besluit onherroepelijk is geworden, een verzoek om tegemoetkoming in schade indienen en u moet kunnen aantonen dat u schade lijdt. U kunt dit doen door middel van het online

  Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade.

 • Wat moet ik doen?

  Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De aanvraag bevat in ieder geval:

  1. De planologische maatregel ter zake waarvan een tegemoetkoming in schade wordt gevraagd.
  2. Een aanduiding van de aard van de schade.
  3. Een omschrijving van de wijze waarop aan de schade naar het oordeel van de aanvrager tegemoet dient te worden gekomen indien hij geen vergoeding in geld wenst.

  Om de aanvraag in te dienen, wordt gebruik gemaakt van het door de gemeente beschikbaar gestelde Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade.

 • Hoe werkt het?

  U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming (planschade) op grond van de Wet ruimtelijke ordening als:

  • U schade hebt geleden in de vorm van inkomensderving of waardedaling van uw onroerende zaak (veelal uw woning).
  • U die schade niet kon voorzien toen u de onroerende zaak kocht.
  • De schade niet al op een andere wijze is vergoed.
  • U geen mogelijkheden had om de schade te voorkomen of te beperken.
  • De aanvraag wordt ingediend binnen vijf jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

  De schade kan bestaan uit onder meer de waardevermindering van onroerende zaken vanwege:

  1. Beperking van woongenot.
  2. Beperking van privacy.
  3. Beperking van vrij uitzicht.
  4. Schaduwwerking door nabije bebouwing.
  5. Onevenredige verkeers- en parkeerhinder.
  6. Belemmerde bereikbaarheid.

  Vergoeding voor de schade

  Niet alle schade wordt vergoed. Volgens de wet blijft binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van een aanvrager. Dit “eigen” risico bedraagt 2% van het normale inkomen of van de waarde van het onroerend goed.

 • Hoe lang duurt het?

  Wijze van behandeling door de gemeente

  Zodra u het drempelbedrag heeft betaald, vraagt het college van burgemeester en wethouders advies bij een onafhankelijk adviesbureau over uw aanvraag. In de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Edam-Volendam 2016 staat de verdere procedure beschreven.

  Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar. Als u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit, kunt u bezwaar en eventueel (hoger) beroep aantekenen.

  Als planschade wordt toegekend, dan krijg u een rentevergoeding over het planschadebedrag vanaf het moment dat u de aanvraag heeft ingediend, tot het moment van uitbetalen.

 • Wat heb ik nodig?

  De aanvraag bevat een motivering, alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming. De gemeente kan vragen een aanvraagformulier in te vullen en een taxatierapport te overleggen. Het is verstandig in ieder geval van te voren contact op te nemen met een behandelend ambtenaar over de wijze van indiening. U dient tevens rekening te houden met een drempelheffing van minimaal  300 euro.

 • Kosten

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om planschade bedragen € 300,-. Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen als dit bedrag is betaald. Indien uiteindelijk planschade aan u wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug. Als blijkt dat u geen recht op vergoeding heeft, dan krijgt u het drempelbedrag niet terug.