Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Wat is het?

  Er bestaan 3 soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Van een gemeentelijk monument is sprake als deze is aangewezen als monument (karakteristiek waardevol bouwwerk of beeldbepalend pand) door de gemeente of als deze is gelegen in het cultuurhistorisch attentiegebied. Indien u werkzaamheden gaat uitvoeren aan een monument dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  T.a.v. Bouwen & Milieu
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,--.

  Aanvragen die niet op de juiste wijze (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) zijn ingediend middels het daarvoor vastgestelde formulier, worden niet in behandeling genomen.

  Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Aanvullingen die via andere kanalen worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

 • Hoe werkt het?

  Voor het (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen en vervolgens de vergunning aanvragen. Wij raden u aan eerst een vooroverleg te starten.

  Vergunning nodig

  U heeft een vergunning nodig bij onder andere de volgende werkzaamheden (niet limitatief):

  • U sloopt, verstoort, verplaatst of wijzigt (een deel van) een monument. U sloopt bijvoorbeeld een draagmuur, vervangt een voordeur of schildert een kozijn in een andere kleur;
  • U herstelt of laat het monument gebruiken, waardoor het ontsierd wordt of in gevaar wordt gebracht;
  • U vervangt of herstelt historische delen van het interieur, bijvoorbeeld de oorspronkelijke keuken, historische wandbekleding of historische schilderingen;
  • U wijzigt het gebruik.


  Geen vergunning nodig

  • U voert beperkte onderhoudswerkzaamheden uit waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. U vernieuwt hierbij alleen waar nodig onderdelen van het materiaal. U schildert bijvoorbeeld een raam of deur in dezelfde kleur en u vervangt een klein onderdeel van het kozijn;
  • U wijzigt of verwijdert een niet-historisch deel van het interieur, bijvoorbeeld een keuken of badkamer uit de jaren '80 of later.

  Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl

  U heeft geen vergunning nodig bij bepaalde werkzaamheden in het beschermde stadsgezicht:

  • Klein onderhoud aan de buitenkant, waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet veranderen;
  • Veranderingen aan de binnenkant, waarbij de bouw blijft zoals het is;
  • Bij bepaalde werkzaamheden aan de achtergevel of het achterdak.

  Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u meer informatie over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten en beschermde gezichten

  Rijksmonumenten

  Betreft uw aanvraag een rijksmonument dan wordt in de navolgende gevallen de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

  • bij (gedeeltelijke) sloop;
  • bij ingrijpende wijzigingen;
  • bij functiewijzigingen van het pand of een deel daarvan; en
  • bij reconstructie.

  Daarnaast worden alle aanvragen ten aanzien van rijksmonumenten ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie

  Provinciale monumenten

  Betreft uw aanvraag een provinciaal monument dan wordt uw aanvraag te allen tijde ter advisering voorgelegd aan de Provincie Noord-Holland.

  Gemeentelijk monument

  Betreft uw aanvraag een gemeentelijk monument dan wordt de aanvraag te allen tijde ter advisering voorgelegd aan de gemeentelijke monumentencommissie

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit monumenten zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Huidige gebruik van het monument en toekomstige gebruik van het monument na voltooiing van het project;
  • Opgave wijziging;
  • Cultuurhistorische rapporten waarin is opgenomen welke monumentale waarden het bouwwerk bevat;
  • Bouwtechnische rapporten (met o.a. informatie inzake de bouwtechnische staat van het bouwwerk);
  • Beschrijving van de technische staat van de monumentale onderdelen;
  • Bestek/werkomschrijving per onderdeel: constructies, materialen, afwerkingen, kleuren.
  • Tekeningen van de bestaande toestand en indien van toepassing tekeningen met de bestaande gebreken van het monument;
  • Tekeningen van de nieuwe toestand van de voorgenomen werkzaamheden (inclusief gevels, details en doorsneden).
    

  Een volledig overzicht van wat u moet indienen, leest u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen. Voor de uitwerking van bovenstaande punten wordt u geadviseerd een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.

  Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient, ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een aangewezenmonument, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

  • voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument € 264,00;
  • voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 264,00;
  • Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 264,00.

  Voor meer informatie met betrekking tot de kosten verwijzen wij u naar de tabel van tarieven behorende bij de legesverordening 2021 (titel 2).