Milieu, vergunning of melding

 • Wat is het?

  Gaat u een bedrijf beginnen of wijzigen dat mogelijk het milieu belast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Soms kunt u volstaan met een milieumelding.

  Milieuvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Milieumelding indienen via Activiteiten Internet Module (AIM)

  Wanneer moet u een vergunning aanvragen en wanneer hoeft u alleen een melding te doen? Dat is afhankelijk van hoe zwaar uw bedrijf het milieu belast.

  Milieuvergunning

  U heeft mogelijk een milieuvergunning nodig als uw bedrijf:

  • geluids- of stankoverlast veroorzaakt;
  • schadelijke stoffen uitstoot;
  • veel energie verbruikt;
  • een wijziging in de bedrijfsvoering gaat doorvoeren.

  In sommige gevallen voert de Omgevingsdienst IJmond milieutaken uit voor de gemeente. In dat geval stuurt de gemeente uw aanvraag door aan de Omgevingsdienst.

  Procedure milieuvergunning

  Uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen.


  Milieumelding

  Voor bedrijven zoals bakkerijen, horeca-, bouw-, transport- en garagebedrijven en woon- en kantoorgebouwen gelden algemene milieuregels. Deze staan in het Activiteitenbesluit. Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een melding doen bij de oprichting en bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. U kunt bij uw branche-organisatie vragen of uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt. De milieumelding doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uw melding wordt doorgestuurd naar de gemeente. De melding moet 4 weken voordat u, uw bedrijf start of wijzigt indienen. In sommige gevallen wordt de melding afgehandeld door de Omgevingsdienst IJmond. De gemeente stuurt in dat geval de melding door aan de Omgevingsdienst.

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit milieu of een milieumelding zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Adres van de bedrijfslocatie.
  • Nummer van Kamer van Koophandel.
  • Naam van de eigenaar van het bedrijf.
  • Datum waarop het bedrijf wordt opgericht dan wel veranderingen binnen het bedrijf plaatsvinden.
  • Aard en omvang van de activiteiten en processen binnen het bedrijf.
  • Een plattegrondtekening met daarop aangegeven:

  a. de indeling en uitvoering van de bedrijfslocatie;
  b. de grenzen van het bedrijfsterrein;
  c. de ligging en indeling van de gebouwen;
  d. de functie van de te onderscheiden ruimten;
  e. ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten.

  • Een situatieschets met schaal van de inrichting.
    

  Een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen. Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  Voor diensten ten aanzien van milieuactiviteiten worden geen kosten in rekening gebracht.