Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

 • Wat is het?

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

  • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
  • vrijstelling van inschrijving op een school
  • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)

  Aanvragen vrijstelling van schoolbezoek

  Een aanvraag voor schoolverlof buiten de schoolvakanties heet een ”aanvraag vrijstelling van schoolbezoek”. Dit  extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school of hier via het

  Aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek, DigiD.

  Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar. De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.                                                                                                                

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

  Voor jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Daarnaast mag de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen. De ouders moeten hiervoor een medische verklaring kunnen overleggen.

  Aanvragen vrijstelling van schoolbezoek

  Een aanvraag voor schoolverlof buiten de schoolvakanties heet een ”aanvraag vrijstelling van schoolbezoek”. Dit  extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school of hier via het aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek, DigiD.

  Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur. Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar. De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.                                                                                                                

 • Hoe werkt het?

  Leerplicht  is geregeld in de Leerplichtwet 1969. In deze wet staan de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen beschreven.

  • De ouder(s) en/of verzorger(s), de scholen en de gemeenten hebben allemaal hun eigen taak.
  • De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de leerplichtwet.
  • Ouder(s) en verzorger(s) moeten zich houden aan de leerplichtwet. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook echt naar school gaat.
  • De scholen zijn verplicht in- en uitschrijvingen aan de gemeente door te geven en schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en verzuim zonder geldige reden aan de leerplichtambtenaar te melden.


  Leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht en houdt in dat jongeren tot hun 18e verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Dit betekent dat jongeren van 16 en 17 jaar die niet voldoende opleiding hebben of geen diploma, verplicht zijn een diploma te halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma.

  Uw kind kan ook aan de kwalificatieplicht voldoen door een combinatie van leren en werken.

  De leerplicht is bedoeld om jongeren op school te houden tot ze genoeg opleiding hebben om een baan te vinden. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkomen en hen een goede positie te geven op de arbeidsmarkt.

  Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

  Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen.

  Wanneer kan mijn leerplichtige kind extra verlof krijgen?

  • Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.
  • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
  • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
  • Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.
  • De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.


  Uitzonderingen en vrijstelling

  Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

 • Hoe lang duurt het?

  Stappen en doorlooptijd

  1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
  3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  4. De gemeente toetst of de leerling voor ontheffing in aanmerking komt.

  De doorlooptijd is acht weken.

  Resultaat

  1. De aanvraag wordt goedgekeurd. De ontheffing wordt verleend.
  2. De aanvraag wordt afgekeurd. De ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
  3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

  Wetten en regels

  In de Leerplichtwet 1969 zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan ontheffing verleend kan worden:

  Bezwaar en beroep

  Wanneer de gemeente niet binnen dertien weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.
  Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.
  Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

 • Wat heb ik nodig?

  Vrijstelling inschrijving op een school

  • Bij psychische en lichamelijke klachten: een verklaring van een arts, pedagoog of psycholoog.
  • Als u vindt dat geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt: een verklaring waarin u uitlegt waarom dit zo is.
  • Als uw kind in het buitenland op school zit: een verklaring van de directeur van de buitenlandse school.

  Vrijstelling van schoolbezoek

  Als u verlof aan de directeur van de school moet vragen: bewijsstukken die laten zien dat het verlof nodig is. Bijvoorbeeld de uitnodiging voor een bruiloft of een overlijdensbericht.

  • Naam, adres en geboortedatum van de leerling
  • Naam en adres van de aanvrager (indien deze niet dezelfde persoon is als de leerling)
  • De reden van het verzoek

  Afhankelijk van de reden van het verzoek kunnen nog meer gegevens nodig zijn, bijv.:

  Verklaring van een door de gemeente aangewezen arts, pedagoog of psycholoog waaruit blijkt dat er sprake is van lichamelijke of psychische problemen.

 • Kosten

  Het aanvragen van ontheffing op de Leerplichtwet is gratis.

 • Verwijzingen/meer informatie

 • Aanvullende informatie

  • U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de wet en bent u strafbaar.
  • Als u geen vrij kunt krijgen op uw werk tijdens de schoolvakanties, dan kunt u 1 keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit doet u minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur van de school.

  Bekijk de regels en voorwaarden hierover op de website van de Rijksoverheid.