Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer is het toekennen van een vervoerskostenvoorziening of het organiseren van schoolvervoer door de gemeente.

  Wanneer komt u in aanmerking voor een vervoersvoorziening?

  De gemeente dient er voor te zorgen dat ouders van leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen (op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand) én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing (een zogeheten bijzondere school, signatuurvervoer), dan wel de openbare school. Leerlingen die één van de volgende scholen buiten de gemeente Edam-Volendam bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening indien de betreffende school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is:

  • een school voor het basisonderwijs;
  • een speciale school voor het basisonderwijs (voormalig lom en mlk);
  • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

  Een aanvraag voor een vervoersvoorziening binnen de gemeente wordt in principe dus niet toegekend.

  De ouders of verzorgers van een leerling kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor toekenning van een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten c.q. de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek. Hierbij wordt uitgegaan van de noodzakelijk te maken kosten van het leerlingenvervoer. De gemeente bepaalt welke wijze van vervoer wordt vergoed aan de ouders of verzorgers. Uitgangspunt hierbij is echter altijd een vergoeding op basis van het gebruik van openbaar vervoer. De gemeente kan echter ook bepalen dat een vergoeding wordt verstrekt voor aangepast c.q. eigen vervoer.

  Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020, DigiD

  Aanvraagformulier Leerlingenvervoer en vergoeding vervoerskosten voor het schooljaar 2019-2020, afdrukformulier

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

  Klik voor meer informatie over het aanvragen op: 'Hoe werkt het?'

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient middels het aanvraagformulier, zie hierboven, ingediend te worden bij de afdeling Samenleving, sectie Beleid, T.a.v. mevrouw E. Smit-Smit , Postbus 180, 1130 AD Volendam.

  Stappen en doorlooptijd

  • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn ingevuld.
  • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag wordt de aanvra(a)g(st)er gevraagd de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Indien dit niet gebeurt, wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  • De gemeente beoordeelt op basis van de aangeleverde gegevens of de aanvra(a)g(st)er in aanmerking komt voor de aangevraagde vorm van leerlingenvervoer (hetzij een tegemoetkoming in de kosten van eigen- of openbaar vervoer, hetzij vervoer dat door de gemeente wordt geregeld).
  • Bij aanvragen ingediend voor het nieuwe schooljaar wordt voor 1 augustus van het jaar waarvoor de voorziening is aangevraagd aan de aanvra(a)g(st)er meegedeeld of die in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening.
  • Bij aanvragen die worden ingediend gedurende het schooljaar geldt een maximale beoordelingstermijn van acht weken.

  Resultaat

  1. De aanvraag wordt goedgekeurd.
  2. De aanvraag wordt afgekeurd. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
  3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen (verkeerd soort onderwijs, verkeerde instantie).

  Bezwaar en beroep

  Wanneer de gemeente bij een voor 1 juni ingediende aanvraag voor het nieuwe schooljaar niet voor 1 augustus beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvra(a)g(st)er beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.
  Wanneer de gemeente bij een naar aanleiding van een verandering van school ingediende aanvraag niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvra(a)g(st)er daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvra(a)g(st)er beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.
  Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren (niet in behandeling genomen) kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van de beschikking bezwaar worden aangetekend. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders.

  Indien B & W het bezwaar afwijst, kan de aanvra(a)g(st)er beroep aantekenen bij de rechtbank.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen

  Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in de gemeente staan ingeschreven.

  Wanneer

  • indien de basisschool, de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, school voor speciaal voortgezet onderwijs buiten de gemeente is gevestigd;
  • indien de vergoeding wordt aangevraagd voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school;
  • indien de aanvraag voor het eerstvolgende schooljaar is ingediend voor 1 juni voorafgaande aan dat schooljaar;
  • indien de leerling gedurende het schooljaar van school gaat veranderen, mag de aanvraag ook lopende het schooljaar worden ingediend.

  Verschillende vormen van vervoer

  Openbaar vervoer

  Een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer is gebaseerd op de goedkoopste wijze van vervoer van de woning naar de school. Deze kosten worden door de gemeente vergoed op basis van de door de ouders of verzorgers ingediende abonnementskaarten.

  Aangepast vervoer

  Aangepast vervoer is vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi of treintaxi. Voor aangepast vervoer komt u in aanmerking:

  • indien daarmee de reistijd van de leerling van de woning naar de school met minstens de helft wordt teruggebracht;
  • indien openbaar vervoer ontbreekt (tenzij vervoer per fiets een reële mogelijkheid is);
  • indien de handicap van de leerling het gebruik van openbaar vervoer onmogelijk maakt.

  Eigen vervoer

  Vervoer per eigen motorvoertuig, bromfiets of fiets wordt tot eigen vervoer gerekend.

  Bij eigen vervoer bedraagt de vergoeding:

  • een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer indien aanspraak zou bestaan op een vergoeding op basis van de kosten van het openbaar vervoer;
  • een bedrag op basis van kilometervergoeding voor de auto indien aanspraak zou bestaan op een vergoeding van aangepast vervoer.

  Weekeind- en vakantievervoer

  Indien een leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op passend (voortgezet) speciaal of speciaal voortgezet onderwijs, dan kunnen de ouders of verzorgers een vergoeding van de vervoerskosten van het weekeind- en vakantievervoer aanvragen.

  Drempelbedrag

  Voor het vervoer naar een basisschool buiten de gemeente wordt aan de ouders/verzorgers geen drempelbedrag in rekening gebracht indien het belastbaar gezinsinkomen over 2013 van vader/moeder/voogd/verzorger lager is dan € 24.750,--.

  Financiële draagkracht

  Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool meer dan 20 kilometer bedraagt, dienen de ouders of verzorgers een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  De regels over het leerlingenvervoer zijn terug te vinden in:

  • de Wet op het primair onderwijs;
  • de Wet op de expertisecentra;
  • deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;
  • de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer;
  • de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer.
  • Informatie

  Informatie kan verkregen worden bij de afdeling Samenleving, sectie Beleid, mevrouw. E. Smit-Smit, telefoon 0299-398398.

 • Kosten

  Het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer is gratis.

  Alleen als er een vervoersvoorziening voor een basisschool wordt aangevraagd is een eigen bijdrage van € 225,- verschuldigd.