Kinderopvangtoeslag

 • Wat is het?

  U heeft een minimaal inkomen en u bent op zoek naar werk?  U werkt en u heeft kinderen, waarvoor u geen opvang heeft? De overheid kan u financieel ondersteunen bij het gebruik van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang.

  Een toeslag kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Raadpleeg hiervoor de site van de Belastingdienst www.toeslagen.nl.

  Daarnaast kunnen specifieke doelgroepen een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket in het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, tel. (0299) 398398. 

  Stappen en doorlooptijd

  1. De aanvraagformulieren dienen zo spoedig mogelijk ingevuld, ondertekend en voorzien van alle bijlagen te worden ingeleverd op afspraak bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.
  2. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de behandeld medewerker of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct,  dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  3. Burgemeester en Wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen. De aanvrager wordt schriftelijk van het besluit op de hoogte gebracht


  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming kosten kinderopvang:

  • de ouder die een Participatiewet-, IOAW-, IOAZ- of Anw-uitkering heeft en gebruik maakt van een voorziening, gericht op arbeidsinschakeling als bedoeld in Participatiewet-, IOAW of IOAZ die kinderopvang noodzakelijk maakt.
  • de ouder die recht heeft op een uitkering ingevolge de Participatiewet als aanvulling op een inkomen uit werk.
  • de ouder die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, scholing of een opleiding volgt en met toepassing van artikel 16 of artikel 18, eerste en vierde lid, van de Participatiewet algemene bijstand ontvangt of kan ontvangen.


  Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen
  • Gegevens inzake de scholing / traject, per wanneer bent u begonnen, hoeveel dagen/dagdelen
  • Offerte kinderdagverblijf/gastouderopvang
  • Beschikking Belastingdienst inzake Kinderopvangtoeslag (KOT)

 • Aanvullende informatie

  De gemeente Edam-Volendam kent verschillende vormen van kinderopvang. Kinderdagverblijven, gastouders en buitenschoolse opvang. In de Wet kinderopvang zijn kwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. Deze eisen gelden voor dagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD ZW) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

  Daarnaast is elk kindercentrum of gastouderbureau verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs. 

  Voor informatie over de inspectie en/of klachten over de kinderopvang, kunt u terecht bij de GGD Zaanstreek-Waterland, Vurehout 2, 1507 EC Zaandam tel: 075-6519292 inspectie@ggdzw.nl. De resultaten van de inspecties zijn terug te vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

  Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (LRKP)

  Kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen gastouderbureau´ s en gastouders die aan alle kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang voldoen worden door de gemeente ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Het Landelijk Register Kinderopvang is voor iedereen in te zien. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het Landelijk Register Kinderopvang is te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl