Informatie opvragen (Wob-verzoek)

 • Wat is het?

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

  Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

  Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

  Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

  Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat over hergebruik van informatie die al openbaar is gemaakt. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.
   

 • Wat moet ik doen?

  Behandelen Wob-verzoek

  1. U kunt een Wob-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen. Het is niet mogelijk een verzoek elektronisch in te dienen, zoals met een mail of per fax.
  2. De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek;
  3. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn;
  4. Reageert de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek dan kunt u, nadat u eerst de gemeente in gebreke heeft gesteld en er alsnog niet binnen 2 weken wordt beslist, direct beroep instellen bij de rechter. Ook kunt u direct na het verstrijken van de termijn bezwaar indienen bij het bestuursorgaan;
  5. De gemeente kan op verschillende manieren de informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of u krijgt informatie hieruit.


  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

  .

 • Hoe werkt het?

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In uw verzoek moet de bestuurlijke aangelegenheid genoemd zijn waarover u informatie wilt ontvangen;
  • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
  • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
  • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter. Dat kan pas als u de gemeente na het verstrijken van de beslistermijn in gebreke heeft gesteld en sinds die tijd twee weken zijn verstreken.

  Bezwaar maken

  Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken
   

 • Kosten

  Kosten Wob-verzoek

  De gemeente brengt een vergoeding in rekening voor het verstrekken van kopie├źn, uittreksels of samenvattingen van documenten.