Gemeentelijke panden verkoop

 • Wat is het?

  Gemeentelijke panden verkoop is het tegen betaling in eigendom verkrijgen van een onroerende zaak (niet zijnde grond) van de gemeente.

  De gemeente biedt soms panden aan voor verkoop. De reden van verkoop kan divers zijn. De wijze van het te koop aanbieden door de gemeente kan per geval en naar omstandigheden verschillen. Aan de verkoop kan naast de te betalen prijs een aantal extra voorwaarden verbonden zijn, die samenhangen met de reden van aankoop in het verleden door de gemeente en de verkoop nu. Ook kunnen vestigingsvoorwaarden van toepassing zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Stappen en doorlooptijd

  1. De gemeente maakt kenbaar dat zij voornemens is een of meerdere gemeentelijke panden te verkopen. Afhankelijk van de omstandigheden op dat moment en per geval wordt bezien op welke wijze eventuele beschikbare panden te koop worden aangeboden (via makelaar, via openbare inschrijving dan wel op andere wijze)
  2. Afhankelijk van omstandigheden en per geval kunnen belangstellenden zich aanmelden bij makelaar en/of gemeente. Bekendgemaakt wordt waar gegadigden zich kunnen aanmelden.
  3. Gegadigden worden uitgenodigd voor onderhandelingen met de makelaar en/of gemeente over het pand en de prijs daarvan. De (totale) onderhandelingen kunnen enige weken of zelfs maanden in beslag nemen.
  4. Indien de gemeente en de aanvrager overeenstemming hebben bereikt over de prijs en de koopvoorwaarden, maakt de gemeente een koopovereenkomst.
  5. De aanvrager betaalt 10% van de aankoopsom als waarborg bij ondertekening van de koopovereenkomst aan de gemeente.
  6. De overdracht of levering van de woning moet worden gepasseerd bij de notaris.

  Resultaat

  1. Afhankelijk van de wijze van het ten verkoop aanbieden, worden onderhandelingen gevoerd met eventuele gegadigden.
  2. Al dan niet wordt met gegadigde een koopovereenkomst gesloten voor het gewenste perceel / pand.

  Bezwaar en beroep

   Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

  Externe instanties

  • Makelaar
  • Notaris

  Vervolgacties

  De gemeente kan controleren of de opgegeven bestemming overeenkomt met de werkelijke bestemming.

  Openbaarheid van informatie

  De informatie is niet openbaar.