Gemeentelijke onderscheiding

 • Wat is het?

  Er zijn twee gemeentelijke onderscheidingen, te weten:

  1. De eremedaille voor verdiensten van de gemeente Edam-Volendam.
  2. De legpenning van de gemeente Edam-Volendam.

  De eremedaille:

  Deze wordt verleend in zilver met bijbehorende draagspeld, waarop eenzijdig het wapen van de stad Edam en anderzijdig het wapen van Volendam wordt afgebeeld. De eremedaille wordt verleend als blijk van hoge waardering en grote erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente door hun arbeid of anderszins op maatschappelijk gebied jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De eremedaille wordt, zo mogelijk, door de burgemeester aan de betrokkene in het openbaar uitgereikt en gaat vergezeld van het desbetreffende raadsbesluit als oorkonde. 

  De legpenning

  Deze wordt verleend in brons, met bijbehorende draagspeld als het een natuurlijk persoon betreft, waarop eenzijdig het wapen van de stad Edam en anderzijdig het wapen van Volendam wordt afgebeeld.
  De legpenning wordt verleend als blijk van hoge waardering en grote erkentelijkheid zowel aan ingezetenen en niet-ingezetenen der gemeente en aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich door de getoonde prestatie of anderszins maatschappelijk, sociaal, cultureel, sportief of wetenschappelijk gebied bijzonder hebben onderscheiden. De toekenning kan geschieden bij jubilea of andere bijzondere gebeurtenissen. De legpenning wordt door de burgemeester of diens plaatsvervanger aan de betrokken persoon of instelling uitgereikt.

  Contactgegevens voor meer informatie: info@edam-Volendam.nl of via telefoonnr. (0299) 398398.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient door middel van een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders,Postbus 180,1130 AD Volendam: 

  1. De aanvraag wordt goedgekeurd, waarna de aanvrager zo spoedig mogelijk van de beslissing op de hoogte wordt gebracht, terwijl tevens wordt overlegd over plaats en tijd van de uitreiking.
  2. De aanvraag wordt niet gehonoreerd. De aanvrager wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld.

  Contactgegevens voor meer informatie: info@edam-Volendam.nl of via telefoonnr. (0299) 398398.

 • Hoe werkt het?

  De aanvraag kan worden ingediend als m.b.t. de voor te dragen persoon een bijzondere gebeurtenis gaat plaatsvinden, die te maken heeft met de verdiensten of de prestaties waarvoor de onderscheiding wordt aangevraagd. Voorbeeld: een jubileum of afscheid van de voorgedragende of een jubileum van de instelling waarvoor deze zich verdienstelijk heeft gemaakt.
  Aanvragen kunnen, tenminste zes weken voor de gevraagde uitreikingsdatum, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

 • Hoe lang duurt het?

  De beslissing op het verzoek tot verlening van de legpenning zal plm. 5 weken na datum van indiening worden genomen. De beslissing op het verzoek tot verlening van de eremedaille zal plm. 8 weken na datum van indiening worden genomen.

 • Wat heb ik nodig?

  De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • Wie wordt er voorgesteld? Naam, voornamen voluit, geboortedatum, huidige adres, woonplaats.
  • Wat is de reden van de aanvraag? Dus: activiteiten en/of functies die tot het verzoek leiden.
  • Aanvangsdata en eventuele beÃĢindigingsdata van deze activiteiten en/of functies.
  • Wat is de gewenste datum van eventuele uitreiking?
  • Wat is de aanleiding en/of de bijzondere gelegenheid voor de datum van uitreiking? Dit moet betrekking hebben op de reden van de aanvraag.
 • Kosten

  Aan de aanvraag van een gemeentelijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden.