Gemeentelijke eigendommen verhuur

 • Wat is het?

  Gemeentelijke eigendommen verhuur is het tegen betaling in gebruik krijgen van panden en of objecten van de gemeente.

  Uitleg

  De gemeente heeft diverse zaken in eigendom. Een gedeelte van deze zaken biedt de gemeente aan voor verhuur. Uiteraard is dit aan de orde als er ruimten beschikbaar zijn. Dit kunnen verschillende panden zijn, zoals bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen en ruimten onder bijv. het stadion.

  De aanvraag (zie verder bij Wat moet ik doen?) dient door middel van een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij: Het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 180
  1130 AD Volendam.

 • Wat moet ik doen?

  De aanvraag dient door middel van een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 180
  1130 AD Volendam.

  Stappen en doorlooptijd

  1. Men kan men zich aanmelden als belangstellende voor het huren van een gemeentelijk eigendom. De gemeente zendt een schriftelijke ontvangstbevestiging van deze inschrijving aan de aanvrager.
  2. Indien duidelijk is dat een bepaalde ruimte niet beschikbaar is of gedurende een reeks van jaren niet beschikbaar komt, zal er geen wachtlijst worden opgemaakt en ontvangt men bericht.
  3. Ingeval er ruimten/panden beschikbaar zijn of indien er zicht is op het beschikbaar komen van ruimten/panden en meerdere belangstellenden hebben aangegeven interesse te hebben voor hetzelfde gemeentelijke eigendom, maakt de gemeente een wachtlijst aan. Bij gebrek aan voldoende belangstelling en in speciale gevallen waarbij het gemeentelijk object voor een bepaald doel/bestemming moet worden aangewend is het ook in dat geval mogelijk dat geen wachtlijst wordt aangemaakt.
  4. Indien een wachtlijst wordt aangemaakt, zendt de gemeente een schriftelijk bericht aan de gegadigden op de wachtlijst, wanneer een gemeentelijk eigendom vrijkomt en voor verhuur wordt aangeboden.
  5. Op volgorde van de wachtlijst worden gegadigden uitgenodigd voor onderhandelingen met de gemeente. Deze onderhandelingen kunnen enige weken duren.
  6. Indien aanvrager en gemeente het eens worden over de voorwaarden voor verhuur, kan een huurovereenkomst opgemaakt worden.

  Resultaat

  1. Er wordt een overeenkomst gesloten.
  2. Er wordt geen overeenkomst gesloten.

  Bezwaar en beroep

  Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

  Externe instanties

  Geen

  Vervolgacties

  De gemeente stuurt maandelijks een acceptgiro met het verschuldigde huurbedrag aan de huurder.

  Openbaarheid van informatie

   De informatie is niet openbaar.

 • Hoe werkt het?

  Wie kan het aanvragen?

  Iedereen, met dien verstande dat bij woningen de vestigingscriteria van toepassing zijn

  Wanneer?

  Er zijn geen verdere voorwaarden aan de aanvraag verbonden.

 • Kosten

  Het aanvragen van een huurovereenkomst voor gemeentelijke eigendommen is gratis.