Collecte

 • Wat is het?

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Er is geen collectevergunning nodig voor:

  a. een inzameling die in besloten kring wordt gehouden;
  b. instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal bureau fondsenwerving;
  c. in de gemeente Edam-Volendam gevestigde verenigingen en stichtingen, die krachtens statuten en activiteiten en doel nastreven dat van algemeen (gemeenschaps)belang is, gedurende de in het collecterooster opgenomen zogenaamde vrije periode en voor zover tenminste drie weken voorafgaand aan de datum van de inzameling hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het college.  

  Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland.


  Meer informatie vindt u in: 'Wat moet ik doen'. Het collecterooster 2020.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij:
  Het College van burgemeester en wethouders,
  Postbus 180,
  1130 AD VOLENDAM.
  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

  In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie/instelling die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wenst te houden.
    

  Donateurswerving

  De voorwaarden voor het houden van een collecte gelden eveneens voor het houden van een huis-aan-huis donateurwervingsactie waarbij aan de bewoner wordt gevraagd een machtiging te ondertekenen voor een eenmalige of jaarlijkse financiĆ«le bijdrage aan een organisatie. Er wordt dan dus geen contant geld afgegeven.
  Over het algemeen wordt een donateurwervingsactie uitbesteed aan commerciĆ«le bureau's.
  Een vergunning voor een donateurwervingsactie wordt alleen afgegeven in een vrije periode. Nadat de vergunning door het College van B&W is afgegeven, wordt daar melding van gemaakt in het collecterooster op de gemeentelijke website.  
  Een organisatie krijgt maximaal eenmaal per jaar een vergunning. Organisaties die op het landelijke collecterooster staan vermeld krijgen geen vergunning voor een donateurwervingsactie in een vrije periode.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken:
  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

 • Kosten

  Aan een vergunning voor het houden van een huis-aan-huis collecte met verzegelde collectebussen zijn geen kosten verbonden.