Buurtfeesten

 • Wat is het?

  Wilt u een buurtfeest organiseren dan geldt hiervoor een meldingsplicht bij de gemeente. Het kan ook zijn dat u een evenementenvergunning dient aan te vragen voor uw buurtfeest.

  U kunt volstaan met het doen van een melding indien uw buurtfeest aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie verder bij 'hoe werkt het?'). Een melding dient minimaal drie weken voor het buurtfeest te worden gedaan.

  Indien het buurtfeest niet voldoet aan een of meerdere van de gestelde voorwaarden dan heeft u voor uw buurtfeest een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente.  De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen. Zie hiervoor het 'product Evenement organiseren'.

  Melding Buurtfeest, DigiD

  Melding Buurtfeest, afdrukformulier

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Een melding dient minimaal drie weken voor het buurtfeest gedaan te worden met een door de burgemeester vastgesteld formulier. Eventueel kunt u een alternatieve datum opgeven voor als het op de geplande datum slecht weer mocht zijn.

  Indien binnen 14 dagen na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden kan het buurtfeest zoals gemeld plaatsvinden;

  De burgemeester kan in haar (tegen)bericht een buurtfeest verbieden of kan aan het buurtfeest nadere voorschriften of beperkingen verbinden;

  Indien voor het buurtfeest een evenementenvergunning nodig is, moet u de vergunningaanvraag indienen minimaal acht weken bij kleine, en zes maanden bij grote evenementen voordat u de vergunning gebruikt. (zie ook het product 'Evenement organiseren')

  Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

 • Hoe werkt het?

  Meldingsplicht

  Er kan worden volstaan met een meldingsplicht aan de gemeente indien het buurtfeest voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. eendaagse evenementen, indien het evenement een barbecue of straatfeest in de openlucht betreft, en:

  1. het feest niet commercieel is;
  2. het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 50 personen;
  3. het evenement tussen 08.00 en 22.00 uur plaatsvindt;
  4. niet langer dan tot 22.00 uur muziek ten gehore wordt gebracht en de maximale geluidsbelasting niet meer dan 75 dB(A) op de gevel van de dichtstbijzijnde gevoelige bestemmingen (waaronder woningen) bedraagt;
  5. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  6. slechts kleine objecten worden geplaatst;
  7. bij het evenement geen etens- of drinkwaren worden verkocht;
  8. er een organisator is en deze zorg draagt voor het schoonmaken van het terrein na afloop van het feest;
  9. de organisator aansprakelijk is voor schade aan gemeente-eigendommen.
    

  2. De hiervoor beschreven vrijstellingen zijn uitsluitend van kracht voor zover de evenementen plaatsvinden tussen 08.00 en 22.00 uur, tenzij anders is bepaald;

  Indien het buurtfeest niet aan een of meerdere bovenstaande voorwaarden voldoet is er een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 Gemeente Edam-Volendam verplicht. Zie verder het product 'Evenement organiseren'

 • Wat heb ik nodig?

  Benodigde gegevens voor de melding van een buurtfeest:

  1. Naam en adres en woonplaats van de aanvrager c.q. de contactpersoon.
  2. Omschrijving van het buurtfeest.
  3. Locatie en datum van het buurtfeest.
  4. Begin- en eindtijd van het buurtfeest.
  5. Naam en mobiel telefoonnummer van een contactpersoon die gedurende het gehele buurtfeest beschikbaar is.
  6. Aantal deelnemers.
  7. Aantal bezoekers.
  8. In sommige gevallen is een tijdelijke gebruiksvergunning vereist. Meer hierover kunt u nalezen onder het product 'Gebruiksvergunning'.
  9. De diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek.
  10. De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.
    

  Benodigde gegevens voor een evenementenvergunning:

  zie het product 'Evenement organiseren'.

 • Kosten

  Aan een melding van een buurtfeest zijn geen leges verbonden.

 • Aanvullende informatie