Burgerinitiatief

 • Wat is het?

  Het burgerinitiatief biedt alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf onderwerpen en voorstellen op de vergaderagenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dat gaat rechtstreeks met de garantie dat het ook daadwerkelijk geagendeerd wordt in de raad.

  Burgerinitiatiefvoorstel, DigiD

  Burgerinitiatiefvoorstel, afdrukformulier

  Toelichting en Lijst/ondersteuningsverklaring (een geldig verzoek vereist 75 initiatiefgerechtigden)

  Bekijk hier de verordening op het Burgerinitiatief

 • Wat moet ik doen?

  Hoe kunt u een burgerinitiatief indienen?

  U kunt de formulieren op deze website overbrengen naar uw eigen computer (downloaden). U kunt ook telefonisch of schriftelijk (per post of e-mail) contact op met de griffie van de gemeente Edam-Volendam. U kunt op dat adres ook uw vragen stellen.

  Adres: griffie@edam-volendam.nl of griffie gemeente Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, Telefoon: 0299-398372

  U krijgt dan digitaal of per post een aantal formulieren toegestuurd. U vult de formulieren in en verzamelt minimaal 75 handtekeningen van inwoners uit de gemeente van 16 jaar en ouder die het burgerinitiatief daarmee ondersteunen.

  De formulieren en getekende handtekeningenlijsten stuurt u naar: Gemeente Edam-Volendam, t.a.v. de voorzitter van de raad, Postbus 180, 1130 AD Volendam.

  U kunt ook de formulieren inleveren bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1 te Volendam.

  De raad beslist of het initiatiefvoorstel op de agenda van de raadsvergadering wordt geplaatst. Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert zij het initiatiefvoorstel op de eerst volgende vergadering van de raad die volgt op het raadsplein waarin het initiatiefvoorstel is behandeld. De raad vraagt in de regel om een advies. Dit kan een advies zijn van het college van Burgemeester en Wethouders of van de ambtelijke dienst. U kunt de raadsvergadering(en) waarin uw burgerinitiatief besproken wordt bijwonen en u kunt via het inspreekrecht de raad nader informeren over uw initiatief. Tot slot bespreekt de raad het advies en neemt de uiteindelijke beslissing. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, u hebt dan echter geen inspreekrecht.

  Van de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad krijgt u schriftelijk bericht en daarmee is het burgerinitiatief afgehandeld.

 • Hoe werkt het?

  In principe kan het burgerinitiatiefvoorstel gaan over alle onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Over de volgende onderwerpen het echter niet mogelijk onderwerpen een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen:

  • de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad dan wel het college geen beleidsvrijheid heeft (bijv. een besluit van de provincie);
  • vragen over gemeentelijk beleid (die kunt u langs andere wegen stellen);
  • gemeentelijke procedures;
  • de gemeentelijke organisatie;
  • vaststelling en wijziging van de begroting;
  • belastingen en tarieven;
  • geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers, dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden (bijv. het salaris van burgemeester en wethouders);
  • handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht ingediend kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling (dan moet u een klacht indienen);
  • benoeming van personen en het functioneren van personen;
  • onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan;
  • een onderwerp waarover korter dan twee jaar voor de indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden. 


   Over een onderwerp mag éénmaal per raadsperiode een burgerinitiatief worden ingediend met dien verstande dat voor de raadsperiode 2016-2022 deze termijn gesteld wordt op 3 jaar.
 • Kosten

  Er zijn geen kosten aan het indienen van een burgerinitiatief verbonden.

 • Aanvullende informatie

  • Als u plannen hebt om een burgerinitiatief in te dienen dan kunt u contact opnemen met raadsleden en uw plannen met hen bespreken.
  • Als u vragen heeft of als de procedure u niet duidelijk is, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de griffie van de gemeente Edam-Volendam.
  • Zorg ervoor dat u bij het invullen van het formulier zo duidelijk mogelijk relevante informatie invult of tekeningen of foto's meestuurt.
  • Houd u er rekening mee dat het indienen van een burgerinitiatief niet automatisch betekent dat het ook aangenomen wordt, de beslissing is uiteindelijk aan de gemeenteraad!