Brandveiligheid, melding of vergunning

 • Wat is het?

  Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u bij de gemeente een melding doen voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding).

  Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen

  Online aanvragen via het Omgevingsloket

  Vergunning nodig voor brandveilig gebruik gebouw

  Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de gebruiksvergunning). De wet stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

  U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen;
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien personen jonger dan 12 jaar;
  • dagverblijf biedt aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
    

  Na het indienen van uw aanvraag beslist de gemeente of al dan niet een omgevingsvergunning brandveilig gebruik wordt verleend. Uw aanvraag en de plattegrondtekening worden beoordeeld op volledigheid. Vervolgens geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. In een aantal gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren alvorens te beslissen op de aanvraag.

  Aan een gebruiksvergunning kunnen door de gemeente aanvullende voorwaarden worden gekoppeld als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is. Worden aanvullende voorwaarden aan de vergunning gekoppeld, dan moet u zich aan deze aanvullende voorwaarden houden én aan algemene voorwaarden van het Bouwbesluit.

  Gebruiksmelding voor sommige gebouwen

  Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

  U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk laat verblijven (let op: geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs gaat verhuren;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.
    

  Een gebruiksmelding moet ten minste vier weken voor het in gebruik nemen van het gebouw worden ingediend. Wanneer u een melding heeft gedaan wordt beoordeeld of de melding volledig is en of de plattegrondtekening alle benodigde informatie bevat. Als de melding volledig is, geeft de gemeente een inhoudelijke beoordeling. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding het gebouw komen inspecteren. Mocht zij hierbij specifieke situaties aantreffen, dan kunnen nadere voorwaarden aan het gebruik gesteld worden. In dit geval moet u zich houden aan deze nadere voorwaarden én de algemene voorwaarden uit het Bouwbesluit. Hoe eerder u een gebruiksmelding doet, des te eerder bent u van eventuele aanvullende vragen of voorwaarden op de hoogte.

 • Wat moet ik doen?

  Als bedrijf kunt u de omgevingsvergunning alleen

  Online aanvragen via het Omgevingsloket

 • Hoe werkt het?

  Procedure gebruiksvergunning

  Uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente één keer met maximaal 6 weken verlengen.


  6 weken beroep

  Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog 6 weken de tijd om beroep in te dienen tegen het besluit.

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit brandveilig gebruik of de gebruiksmelding zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Gegevens en bescheiden die gelijkwaardigheid aannemelijk maken.
  • Situatietekening met noordpijl met schaal niet kleiner dan 1:1000.
  • Plattegrond per bouwlaag schaal max. 1:100 bij gebouwen kleiner dan 10.000 m² per verdieping;
  • Plattegrond per bouwlaag schaal max. 1:200 bij gebouwen vanaf 10.000 m² per verdieping.
  • Op bovenstaande plattegrondtekeningen 3 en/of 4 dienen de volgende punten te worden aangegeven:
  1. Aanduiding van de schaal van de tekening;
  2. Per bouwlaag: hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  3. Per bouwlaag: gebruiksoppervlakte;
  4. Per bouwlaag: maximaal aantal personen;
  5. Per ruimte: vloeroppervlak;
  6. Per ruimte: gebruiksbestemming;
  7. Per ruimte: hoogste bezetting en opstelling van inventaris en inrichtingselementen (> 25 personen);
  8. Brand en/of rookwerende scheidingsconstructies;
  9. Vluchtroutes;
  10. Draairichting deuren;
  11. Zelfsluitende deuren;
  12. Sluitwerk van deuren;
  13. Vluchtrouteaanduidingen;
  14. Noodverlichting;
  15. Oriëntatieverlichting;
  16. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  17. Brandslanghaspels;
  18. Mobiele brandblusapparatuur;
  19. Droge blusleidingen;
  20. Brandweeringang;
  21. Sleutelkluis of -buis;
  22. Brandweerlift.


  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

  Voor de uitwerking van bovenstaande punten wordt u geadviseerd een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.
  Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 600,00;

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, en de vergunning geldt voor een periode korter dan 1 jaar, bedraagt het tarief € 47,70.