Bouwen

 • Wat is het?

  U wilt gaan bouwen of verbouwen en u wilt weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft? Doe dan eerst de vergunningcheck via het Omgevingsloket online (OLO). De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.

  Er zijn twee mogelijkheden:

  • vergunningsvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren.
  • omgevingsvergunningplichtige bouwwerken volgens de reguliere procedure (8 weken) of de uitgebreide procedure (26 weken).
    

  Vergunningsvrij

  Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel (onder bepaalde voorwaarden) aan de achterkant van uw woning.

  Alle vergunningsvrije situaties staan in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Staat uw type bouwplan niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen.
  Op de site van de Rijksoverheid vindt u brochures over verschillende vergunningsvrije bouwwerken, met de eisen waaraan deze bouwwerken moeten voldoen.

  Ook al mag u vergunningsvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

  Bedrijf

  Heeft u een bedrijf en bent u voornemens deze te gaan verbouwen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw milieuactiviteiten. In dat geval dient u samen met de activiteit voor bouwen ook een activiteit milieu aan te vragen. Indien u een meldingsplichtig bedrijf heeft dan dient u naast een aanvraag voor de activiteit bouwen ook een nieuwe milieumelding te doen. De milieuactiviteit maakt onderdeel uit van de indieningsvereisten van de omgevingsvergunning. Bij het ontbreken van de informatie kunnen wij de aanvraag buiten behandeling stellen.

  Voor meer informatie over de milieuvergunning c.q. – melding verwijzen wij u naar het onderdeel milieu.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  T.a.v. Bouwen & Milieu
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,-- 

  Aanvragen die niet op de juiste wijze (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) zijn ingediend middels het daarvoor vastgestelde formulier, worden niet in behandeling genomen.

  Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Aanvullingen die via andere kanalen worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

 • Hoe werkt het?

  Afhankelijk van de activiteit(en) is op een aanvraag omgevingsvergunning een reguliere voorbereidingsprocedure of een uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een brief of mail van de gemeente waarin wij aangeven welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

  Reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen.
    

  Uitgebreide aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente één keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten is de uitgebreide procedure van toepassing, dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

  6 weken bezwaar of beroep

  Belanghebbenden hebben na verzending van de vergunning nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit. Let op! Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouwen zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens;
  • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie;
  • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn;
  • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100;
  • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100;
  • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5;
  • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik;
  • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie.


  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor).
  In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.
  Voor de uitwerking van bovenstaande punten wordt u geadviseerd een deskundig persoon/ bureau in te schakelen.

  Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  3.1 Bouwactiviteiten

  3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

  3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: € 260,00, te vermeerderen met van de bouwkosten: 3,2%;
  3.1.1.2 indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen: 3,2%, van de bouwkosten, met een minimum van € 1.860;

  3.1.1.3 indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen: 2,9%, van de bouwkosten, met een minimum van € 8.000;
  3.1.1.4 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 2,6%, van de bouwkosten, met een minimum van € 14.500;
  3.1.1.5 indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen: 2,3 %, van de bouwkosten, met een minimum van € 26.000 en een maximum van € 103.000;

  Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal is ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) wordt op de tarieven die betrekking hebben op de aanvraag een toeslag in meerdering gebracht van € 260,00.

 • Links en formulieren

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten (15% toeslag) verbonden.