Boom kappen

 • Wat is het?

  U heeft een vergunning nodig als u een boom wilt kappen die op de lijst van monumentale en waardevolle bomen staat, de zogenaamde bomenlijst. Voor bomen die niet op de bomenlijst staan is geen kapvergunning nodig.

  Eigenaren van bomen op de bomenlijst hebben daar bericht van gehad, bij twijfel kunt u tevoren bij de gemeente navragen of een boom op de bomenlijst voorkomt.

  Procedure

  Reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen.

  Indien u in één aanvraag meerdere activiteiten aanvraagt en op één van die activiteiten in de uitgebreide procedure van toepassing dan is op de gehele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  T.a.v. Bouwen & Milieu
  Postbus 180
  1130 AD  Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,--.

  Aanvragen die niet op de juiste wijze (via het omgevingsloket, via ons postadres of via het e-mailadres omgevingsvergunning@edam-volendam.nl) zijn ingediend middels het daarvoor vastgestelde formulier, worden niet in behandeling genomen.

  Aanvullingen op uw aanvraag omgevingsvergunning kunt u uitsluitend aanleveren via het Omgevingsloket online (OLO) of mailen naar omgevingsvergunning@edam-volendam.nl. Aanvullingen die via andere kanalen worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit kappen zijn:

  • Het soort boom;
  • Het aantal bomen dat u wilt kappen;
  • De plek waar de boom staat;
  • De diameter van de boom op 1,30 meter hoogte;
  • Waarom u de boom wilt kappen;
  • Toestemming van de eigenaar (als u dat zelf niet bent);
  • Een rapport over de conditie van de boom (als u denkt dat de boom ziek is).


  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangegeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.
  Wij raden u aan de aanvraag in een keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  Het tarief voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bedraag € 264,00.