Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Inwoners van de gemeente Edam-Volendam met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen bij de gemeente (individuele) bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen dat bedoeld is voor bijzondere, onvoorziene, noodzakelijke kosten. Bijvoorbeeld als de wasmachine kapot is, of als u extra kosten hebt door een ziekte of beperking.

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket via telefoonnummer (0299) 398398 in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

 • Wat moet ik doen?

  Stappen en doorlooptijd

  1. De aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren kunt u telefonisch aanvragen bij het Breed Sociaal Loket. De aanvraag- en eventuele inlichtingenformulieren dienen ondertekend en voorzien van alle bijlagen te worden ingeleverd op afspraak bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente. Desgewenst kan een afspraak gemaakt worden met de cliëntondersteuner om hulp te krijgen bij het invullen van de formulieren.
  2. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet u niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan van u een aanvulling van de gegevens verlangd worden.
  3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na de datum waarop het volledig ingevulde aanvraagformulier is ontvangen.
    

  Externe instanties

  Soms worden derden ingeschakeld voor het geven van advies, bijvoorbeeld medische adviseurs.

  Vervolgacties

  Bij verstrekte individuele bijzondere bijstand kan getoetst worden of de uitkering is besteed conform het doel waarvoor de uitkering is verstrekt.

  Openbaarheid van informatie

  De gegevens zijn vertrouwelijk. De gemeente is wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

  Voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

  • Reiskosten voor bezoek aan uit huis geplaatste kinderen
  • Bewassingskosten en kosten kledingslijtage
  • Extra stookkosten
  • Kosten van rechtshulp
  • Kosten bewindvoering


  Komt u voor bijzondere bijstand in aanmerking?
   

  U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als:

  • u niet beschikt over voldoende inkomen of vermogen om zelf de kosten te kunnen betalen;
  • de kosten bijzonder, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • u de kosten niet op een andere manier vergoed kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld via een verzekering die u af had kunnen sluiten of via een subsidieregeling; en
  • de kosten nog niet gemaakt zijn (slechts in uitzonderingsgevallen kan bijzondere bijstand met terugwerkende kracht worden verleend).

   U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te krijgen. Ook bij een minimuminkomen of een AOW-uitkering + pensioen kan bijzondere bijstand mogelijk zijn.


  Hoogte van de bijzondere bijstand:

  De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de kosten die u maakt en van uw inkomen en vermogen. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms een deel.

  Bewaar de bewijzen

  Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

 • Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • omschrijving van de bijzondere kosten

  Op het inlichtingenformulier wordt aangegeven welke gegevens als bewijsstuk bijgevoegd moeten worden. In sommige gevallen worden aanvullende gegevens gevraagd die niet op het inlichtingenformulier staan.

 • Verwijzingen/meer informatie