Bijstand voor zelfstandigen

 • Wat is het?

  In bepaalde gevallen kunt u bijstand voor levensonderhoud aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

  U vraagt deze Bbz-uitkering aan bij de gemeente. Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. (0299) 398398, met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  Voor een aanvraag dient u telefonisch contact op te nemen, tel.nr. 0299 398398, met het Breed Sociaal Loket in het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. 

   Stappen en doorlooptijd

  1. Indien iemand een bijstanduitkering voor zelfstandigen wil aanvragen, moet een afspraak worden gemaakt met de consulent. De behandelend consulent behandelt de aanvraag van intake tot en met verstrekking. Het betreft een specifiek soort aanvraag, die per situatie kan verschillen.
  2. Nadat het inlichtingenformulier is ingediend controleert de behandelend consulent of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de behandelend consulent gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  3. Nadat de aanvrager alle benodigde gegevens heeft verstrekt, zal de behandelend consulent beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen. De verstrekte gegevens worden op hun juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan van de aanvrager een aanvulling van de gegevens verlangd worden of kan een nieuw gesprek met de aanvrager worden gevoerd.
  4. Burgemeester en Wethouders beslissen binnen dertien weken na de datum waarop het volledig ingevulde inlichtingenformulier is ingeleverd. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd wanneer bijvoorbeeld extern advies moet worden opgevraagd of wanneer een aanvulling van gegevens van de aanvrager wordt gevraagd. De aanvrager wordt schriftelijk van deze verlenging op de hoogte gebracht. De doorlooptijd hangt sterk af van de ingewikkeldheid van de aanvraag.


  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  Welke bijstand u precies krijgt hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

  U heeft een bijstandsuitkering en wilt een eigen bedrijf starten

  • een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start)
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (wettelijke rente 8%)
  • 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering

  Zodra het inkomen bekend is over het boekjaar waarin de bijstand is verleend, wordt de hoogte van de bijstand definitief vastgesteld. Als de bijstand meer bedraagt dan de jaarnorm berekend naar evenredigheid over de periodes waarin over het desbetreffende boekjaar bijstand is verleend, wordt de als geldlening verstrekte bijstand omgezet in een bedrag om niet.

  Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (wettelijke rente 8%)

  Zodra het inkomen bekend is over het boekjaar waarin de bijstand is verleend, wordt de hoogte van de bijstand definitief vastgesteld. Als de bijstand meer bedraagt dan de jaarnorm berekend naar evenredigheid over de periodes waarin over het desbetreffende boekjaar bijstand is verleend, wordt de als geldlening verstrekte bijstand omgezet in een bedrag om niet.

  U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

  • een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
    

  U bent ouder dan 55 jaar en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

  • een aanvullende Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen
  • een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen)
 • Wat heb ik nodig?

  Voeg bij uw aanvraag (kopieën van) de volgende documenten:

  • Geldige identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
  • Bewijzen van uw inkomen van de afgelopen 3 jaar
  • Laatste afschrift bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
  • Bewijzen van bezit (bijvoorbeeld lijfrente, aandelen, kentekenbewijs auto)

  Heeft u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan heeft u meestal ook de volgende documenten nodig:

  • Inschrijvingsbewijs Kamer van Koophandel
  • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar
  • De laatste aangifte inkomstenbelasting
  • Een prognose voor de komende jaren
  • Bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken
  • Een overzicht van debiteuren en crediteuren.
    

  Definitie van een starter:

  De persoon of de echtgenoot van de persoon die uit hoofde van werkloosheid een uitkering ontvangt en die een bedrijf of zelfstandig beroep begint dat levensvatbaar is.

  Definitie Gevestigde ondernemer:

  De zelfstandige die gedurende een redelijke termijn als zodanig werkzaam is geweest  en wiens bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is.

  Oudere zelfstandige:

  De zelfstandige van 55 jaar en ouder wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar is en die het bedrijf of zelfstandig beroep gedurende een aaneengesloten periode van 10 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag heeft uitgeoefend en hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.