Bijstand, uitkering

 • Wat is het?

  Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen krijgt.

  Aanvraagformulier brochure: 'Zo zit het met de bijstand'

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een PW-uitkering dient u zich te registreren als werkzoekende bij de website: www.UWV.nl. én het CV te plaatsen op www.Werk.nl via de Werkmap, Mijn CV en start de CV-maker onder aan de pagina. Voor een aanvraag kunt u terecht op afspraak bij het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, tel: (0299) 398398.

 • Wat moet ik doen?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor een Participatiewet uitkering dient u zich te registreren als werkzoekende bij de website: www.UWV.nl. én het CV te plaatsen op www.Werk.nl via de Werkmap, Mijn CV en start de CV-maker onder aan de pagina. Voor een aanvraag kunt u terecht op afspraak bij het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

  Registreren bij het UWV als werkzoekende

  Ga naar de site www.Werk.nl

  Ongeveer in het midden van de pagina aan de linkerkant staat "Uitkering"(blauwe balk) met daaronder keuzemogelijkheden. Klik op "Bijstandsuitkering/IOAW-uitkering aanvragen".

  Op de volgende pagina wordt er gevraagd naar uw DIGID code en wachtwoord

  De volgende pagina gaat over de Algemene Voorwaarden. Ga hiermee akkoord en vul de ontbrekende gegevens in. Klik op Volgende.

  U krijgt dan de melding dat het niet mogelijk is om via www.Werk.nl een bijstandsuitkering bij de gemeente Edam-Volendam of Zaanstreek/Waterland aan te vragen en dat u persoonlijk bij de gemeente moet aanvragen.

  Onderaan de pagina staat "Volgende".

  Als u daar op klikt, krijgt u de melding dat u bent geregistreerd als werkzoekende. Daar staat ook dat u via de Werkmap een bewijs van inschrijving kunt printen. Om in de Werkmap te kunnen komen, moet u zich ook aanmelden bij www.Werk.nl en heeft u uw DIGID code en wachtwoord weer nodig.

  Klik op volgende. U kunt dan uitloggen. De Gemeente controleert middels andere kanalen of de registratie is gelukt.

  Stappen en doorlooptijd

  1. Als u denkt in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge de Participatiewet dient u zich te registreren als werkzoekende op de website: www.UWV.nl.
  2. Na registratie als werkzoekende meldt u zich op afspraak bij het Breed Sociaal loket waar u een aanvraag/inlichtingenformulier ontvangt. Tevens wordt aangegeven welke bijlagen ingeleverd dienen te worden bij de aanvraag. U dient telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
  3. Op de met de door de consulent afgesproken datum vindt de uitkeringsintake plaats waarbij de formulieren ingevuld, ondertekend en voorzien van bijlagen ingeleverd dienen te worden.
  4. Nadat de formulieren zijn ingediend, controleert de consulent of de aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt u verzocht binnen een door de consulent gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet u niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  5. De verstrekte gegevens worden op juistheid en volledigheid getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing kan een aanvulling op de gegevens van u worden verlangd of kunt u worden uitgenodigd voor een aanvullend gesprek.
  6. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na de datum waarop het volledig ingevulde Inlichtingenformulier is ontvangen op uw aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd wanneer aanvullende gegevens worden opgevraagd. U wordt schriftelijk van deze verlenging op de hoogte gebracht.


  Vervolgacties

  Maandelijks wordt de rechtmatigheid van de uitkering gecontroleerd aan de hand van een formulier waarop u onder andere uw inkomsten dient op te geven. De uitkering wordt pas betaald, als dit formulier (met bewijsstukken) volledig is ingevuld en persoonlijk op de aangegeven datum is ingeleverd bij het Breed Sociaal Loket van de gemeente. Periodiek wordt uw situatie opnieuw onderzocht (het zogenaamde heronderzoek). Ook bij dit onderzoek dient zo volledig mogelijk de juiste informatie tijdig verstrekt te worden. Indien bij deze onderzoeken de gevraagde informatie niet, onvolledig of onjuist gegeven wordt, kan dit tot opschorting van de uitkering en in sommige gevallen zelfs tot beëindiging leiden.

  U bent verplicht om mee te werken aan het verkrijgen van betaalde arbeid, bijvoorbeeld door te solliciteren of via een begeleid traject naar werk.

  Openbaarheid van informatie

  De gegevens zijn vertrouwelijk. De gemeente is wel verplicht gegevens te verstrekken aan andere instellingen zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en voor vreemdelingen aan de Vreemdelingendienst.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

  U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U bent Nederlander, komt uit een EU-land (onder voorwaarden) of hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont of verblijft in de gemeente Edam-Volendam.
  • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering.
  • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
  • U heeft geen vermogen of een vermogen dat lager is dan toegestaan voor een bijstandsuitkering.
  • U komt niet in aanmerking voor een andere inkomensregeling zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
    

  Re-integratie

  Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan de plicht om werk te zoeken. De consulenten werk van de gemeente kunnen u helpen in uw re-integratieproces naar werk. U dient algemeen geaccepteerd werk te aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden, hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

  Eigen vermogen

  Uw eigen vermogen mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen:

  • Bent u alleenstaand, dan mag u niet meer dan € 6.225,00 aan eigen vermogen hebben.
  • Bent u een alleenstaande ouder, gehuwd, of voert u ongehuwd een gezamenlijke huishouding, dan mag u niet meer dan € 12.452,00 hebben.
  • Is uw vermogen hoger, dan moet u dit geld eerst op een verantwoorde manier gebruiken voor de kosten van levensonderhoud.
  • Uw eigen huis hoort ook bij uw vermogen. Heeft u meer dan € 52.500,00 aan eigen vermogen in uw woning en bedraagt de aan u te verlenen bijstand over de periode van een jaar naar verwachting meer dan het netto minimumloon per maand? U krijgt dan een bijstandsuitkering in de vorm van een lening.
    

  Vrijwilligerswerk

  Doet u vrijwilligerswerk, dan bent u nog steeds verplicht mee te werken aan uw re-integratie naar een betaalde baan. U kunt vrijwilligerswerk alleen combineren met de re-integratie als u hiermee zicht hebt of krijgt op een betaalde functie. De gemeente bepaalt dit.

  Jonger dan 27 jaar

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering? Voordat je bijstand kunt aanvragen moet je eerst 4 weken zelf naar werk of een opleiding zoeken (zoektijd). De 4 weken gaan in nadat je je bij het Breed Sociaal Loket op het gemeentekantoor gemeld hebt voor bijstand. Heb je geen werk of opleiding gevonden in die 4 weken, dan kun je na de 4 weken (na afloop zoektijd) maar wel binnen 5 werkdagen een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat de gemeente uw aanvraag en alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken bericht. De ingangsdatum van uw bijstandsuitkering is over het algemeen de datum van melding bij het Breed Sociaal Loket. Als u te veel tijd laat verstrijken tussen het moment van melding en de daadwerkelijke aanvraag, wordt de ingangsdatum van de uitkering verschoven naar de datum van aanvraag.

  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep Participatiewet

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op deze link: http://www.edam-volendam.nl/portal-home/online-uw-zaken-regelen_43049/product/bezwaar-maken_295.html/

 • Wat heb ik nodig?


  een geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner

  bewijzen van uw inkomen

  bewijzen van uw schulden

  bewijs van uw vermogen en van uw eventuele minderjarige kinderen (bezittingen zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)

  bewijzen van uw arbeidsverleden (contract van uw laatste werkgever met begin- en einddatum)

 • Aanvullende informatie

  De hoogte van uw uitkering vindt u bij de rijksoverheid.