Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

 • Wat is het?

  De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet “verhaal van bijstand”.

  De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

  • Uw kind jonger dan 21 jaar
  • Uw (ex) echtgenoot/echtgenote
  • Uw (ex) geregistreerd partner

  Doet u dit niet, of niet voldoende, en heeft uw kind of (ex) partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

  Voor informatie dient u telefonisch contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, tel. (0299) 398398. 

 • Wat moet ik doen?

  Tegen een beslissing tot verhaal kan geen bezwaar worden aangetekend.

  Voor informatie dient u telefonisch contact op te nemen met het Breed Sociaal Loket in het Stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam, tel. (0299) 398398.

 • Hoe werkt het?

  Verhaal wegens echtscheiding

  In Nederland bestaat een wettelijke onderhoudsplicht. Iedereen moet voor haar of zijn gezin zorgen. Dat wil zeggen voor de echtgenoot of echtgenote en/of geregistreerde partner en voor de kinderen tot 21 jaar.

  Als u uit elkaar gaat, blijft de wettelijke onderhoudsplicht bestaan. Heeft één van u beiden een eigen inkomen en de ander niet, dan zal er in het algemeen alimentatie betaald gaan worden. De rechtbank stelt de alimentatie vast.

  De gemeente kan aan een bijstandsuitkering de voorwaarde verbinden dat er alimentatie wordt geëist.

  Als de verkregen alimentatie lager is dan de geldende bijstandsnorm, dan vult de gemeente de alimentatie aan.

  Niet nakomen van alimentatieplicht jegens ex-partner

  Als de alimentatieplichtige de verplichting aan u niet nakomt, moet u de gemeente hiervan in kennis stellen. Die zal dan namens u tot invordering overgaan of een verzoekschrift bij de rechtbank indienen tot verhaal in rechte van de verleende bijstand.

  Verhaal is dus iets waar u als rechthebbende op een uitkering weinig rechtstreeks mee te maken krijgt. Het is puur een actie tussen de gemeente en uw voormalige partner.

  Bij alimentatie voor kinderen moet u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen.

  Verhaal bij ongehuwden

  Als u niet gehuwd bent geweest maar heeft samengewoond, blijft wel het recht van de gemeente op verhaal bij de onderhoudsplichtige voor de erkende kinderen. Deze procedure is vergelijkbaar met de hierboven beschreven procedure betreffende een echtscheiding.

  Als u een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet (PW), jonger bent dan 21 jaar en zelfstandig woont, gaat de gemeente ervan uit dat uw ouders onderhoudsplichtig zijn. Dit houdt in dat uw ouders moeten bijdragen aan uw aanvullende levensonderhoud.

  Er zijn situaties waarbij het niet mogelijk is dat uw ouders bijdragen. De gemeente kan dan aanvullende bijzondere bijstand verstrekken ter aanvulling op uw uitkering. Voordat deze bijstand wordt verstrekt, zal de gemeente eerst onderzoeken of het noodzakelijk is dat u zelfstandig woont of dat u weer bij uw ouders kunt inwonen. De gemeente zal deze aanvullende bijstand proberen te verhalen op uw ouders.

  Maximale duur van het recht op verhaal

  Het recht van de gemeente op verhaal duur over het algemeen tussen de 5 en 12 jaar. De duur hangt af van de leefsituatie en de juridische mogelijkheden.
  Als er tot op heden niet verhaald is, kan binnen de maximale termijn alsnog verhaal worden ingesteld. Dit kan echter niet met terugwerkende kracht.

  Verhaal in andere situaties

  Als u bijstand ontvangt en net daarvoor een schenking heeft gedaan, kan de gemeente dit bedrag verhalen op degene die van u een schenking heeft ontvangen. Dit gebeurt alleen als u door de schenking in bijstandsbehoeftige omstandigheden bent geraakt. Bijvoorbeeld als u uw spaargeld heeft geschonken zodat u eerder op de bijstand bent aangewezen.

  Als u van een uitkeringsgerechtigde een erfenis ontvangt, kan de gemeente de uitkering op uw erfenis verhalen. De bepalingen die gelden voor het vrij te laten vermogen en de vrijlating van vermogen bij krediethypotheek blijven in dat geval veelal van toepassing.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u onderhoudsplicht heeft.

 • Wat heb ik nodig?

  U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

  • Een echtscheidingsbeschikking
  • Een alimentatiebeschikking
  • Een bewijs van schenking
  • Een bewijs van erfenis
  • Bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden