Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit nam (gemeenteraad, college of de burgemeester). Dit besluit kan bijvoorbeeld gaan over vergunningen, ontheffingen, subsidies of handhavingsmaatregelen. Om bezwaar te kunnen maken hoeft het besluit niet tot u te zijn gericht, maar in elk geval moet uw belang wel rechtstreeks geraakt zijn. U kunt ook bezwaar maken tegen het niet (op tijd) nemen van een besluit. De gemeente vermeldt bij elk besluit of u bezwaar kunt maken en bij wie u dat kunt doen en binnen welke termijn. Als u geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is, zoals het indienen van beroep bij een rechterlijke instantie, vermeldt de gemeente dat ook.

  Bezwaar belastingen

  Het bovenstaande geldt niet voor een bezwaar tegen een belastingaanslag. Hiervoor geldt een afwijkende procedure. Als u het niet eens bent met een of meerdere aanslagen dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet schriftelijk en binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend bij de ambtenaar heffing en invordering, W van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam.

  U kunt ook gebruik maken van DigiD formulier of een afdrukformulier, dat u na invulling en ondertekening per post aan ons kunt toezenden.

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
    

  Bezwaarschrift indienen met uw DigiD

  Bezwaarschrift indienen via een afdrukformulier

  Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen met uw DigiD

  Bezwaarschrift belastingen-WOZ indienen via een afdrukformulier

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken kunt u in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen.
  U moet altijd schriftelijk bezwaar maken (een bezwaarschrift indienen). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

  In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • uw handtekening;
  • een omschrijving van de beslissing waar u het niet mee eens bent;
  • de redenen van uw bezwaar.

  Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u zes weken de tijd. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Meestal vindt bekendmaking plaats door middel van verzending van het besluit of door publicatie in dagbladen en huis- aan huisbladen.
  Een bezwaarschrift dat na afloop van de termijn wordt ingediend, zal in de regel niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat inhoudelijk niet op de bezwaren wordt ingegaan. Heeft u bezwaar omdat de gemeente niet op tijd een besluit heeft genomen, dan moet u binnen een redelijke termijn bezwaar maken.

  Als het u niet lukt om binnen zes weken aan alle vereisten - bijvoorbeeld de motiveringsplicht - te voldoen, dan kunt u een ongemotiveerd bezwaarschrift indienen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid binnen een bepaalde termijn de motivering in te dienen. Doet u dat niet of niet op tijd, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard.

  Nadat uw bezwaarschrift bij de gemeente binnen is, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In de meeste gevallen zal u worden gevraagd een mondelinge toelichting te geven. Hiervoor wordt u apart uitgenodigd. U wordt gehoord door een commissie. Deze commissie bestaat uit personen die niet bij de gemeente werken en onafhankelijk zijn. Deze commissie brengt een advies uit aan de gemeente.

  De gemeente dient binnen 12 weken nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, een beslissing te nemen op het bezwaarschrift. De beslistermijn kan met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk indien belanghebbenden daarmee instemmen, of de indiener van het bezwaar daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad, dan wel dat uitstel nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. 

  U en eventuele andere belanghebbenden krijgen schriftelijk bericht over het genomen besluit. Als u het met het besluit op het bezwaarschrift niet eens bent, kunt u daartegen beroep instellen bij een rechterlijke instantie. In het besluit op uw bezwaarschrift staat vermeld bij welke rechter u beroep kunt instellen en binnen welke termijn u dat kunt doen. 

  Beroepschrift indienen

  Als u als burger het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de (bestuurs)rechter. Wanneer een uitgebreide voorbereidingsprocedure is gevolgd, zoals bij milieuvergunningen dan kunt u meteen in beroep gaan. Dit staat ook duidelijk vermeld op het besluit. Ook tegen het niet (op tijd) nemen van een besluit op uw bezwaarschrift kunt u een beroepschrift indienen.

  Aan het einde van de brief van de gemeente waarin de beslissing op uw bezwaarschrift staat, is precies aangegeven aan wie u uw beroepschrift kunt sturen.
  Het beroepschrift dient voorzien te worden van de volgende informatie:

  • duidelijk vermelden dat het om een beroepschrift gaat;
  • uw naam en adres;
  • de datum en uw handtekening;
  • de reden van het beroep;
  • een omschrijving van de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u in beroep gaat. U kunt het beste een kopie van uw bezwaarschrift en een kopie van de beslissing op uw bezwaarschrift bijsluiten.

  Tegen de beslissing op beroep kan meestal hoger beroep worden ingesteld.

  Voorlopige voorziening

  Als u tegen een beslissing van de gemeente Edam-Volendam bezwaar maakt of als u beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit waar u het niet mee eens bent, mag worden uitgevoerd zolang de gemeente of de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan over uw bezwaar of beroep.

  Het kan zijn dat de onmiddellijke uitvoering van het besluit waartegen u bezwaar of beroep heeft aangetekend, nadelig is voor u. In dat geval kunt u, zolang er nog geen beslissing van de gemeente of rechter is, schriftelijk een voorlopige voorziening (schorsing) vragen.

  Tegen een uitspraak in voorlopige voorziening kunt u geen bezwaar maken en ook niet in beroep gaan. Wel kunt u, als er nieuwe ontwikkelingen zijn met een spoedeisend belang, opnieuw een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechter.

  Voor algemene informatie kunt u terecht bij de betrokken vakafdeling en voor informatie over de procedure bij onze juridisch medewerker, telefoonnummer: (0299) 398 398.

 • Kosten

  Kosten bezwaarschrift

  Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. In bepaalde gevallen kunt u een vergoeding krijgen van de door u gemaakte proceskosten. Hiervoor dient in ieder geval uw bezwaar gegrond te zijn. Tevens dient het besluit waartegen u bezwaar maakt vanwege onrechtmatigheid te zijn herroepen, waarbij deze onrechtmatigheid te wijten is aan het bestuur.
  Een verzoek om vergoeding van de kosten dient schriftelijk te gebeuren. Dit schriftelijke verzoek moet u indienen voordat een beslissing op uw bezwaarschrift is genomen.

  Kosten beroepschrift

  Voordat de rechter kijkt of uw beroep terecht is moet u griffierechten betalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrecht), telefoonnummer 023-5126126.

  Als uw beroepschrift gegrond wordt verklaard (u wordt dan in het gelijk gesteld), dan krijgt u de griffierechten terugbetaald.

  Kosten voorlopige voorziening

  Voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (bestuursrecht) telefoonnummer 023-5126126.