Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

  Als u gaat (ver)bouwen binnen Edam-Volendam of u wilt het gebruik van uw grond of gebouw veranderen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden.

  U kunt op afspraak langskomen. Maak hier online een afspraak of neem contact op via (0299) 398 398.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een verzoek indienen om een bestemmingsplan te wijzigen? Neem dan vooraf contact op met de gemeente via tel. 140299. Aan u wordt precies medegedeeld op welke wijze u dit het beste kunt doen en of het zinvol is.

 • Hoe werkt het?

  Edam-Volendam maakt bestemmingsplannen voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen. Ook maakt de gemeente uitwerkings- of wijzigingsplannen of projectplannen. Deze laatste planfiguren zijn vaak kleiner van omvang of ze zijn gericht op een specifiek onderwerp (project). Wij zijn verplicht een bestemmingsplan voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen op te stellen.

  Iedere belanghebbende kan de gemeente verzoeken een bestemmingsplan te herzien.

  Wel zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden. Dit wordt uiteraard bepaald door de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Op grond van het geldende planologisch beleid, actuele inzichten en belangenafweging van het geldende bestemmingsplan wordt bepaald of afgeweken moet worden door middel van een herziening. Daarnaast zijn hieraan kosten verbonden, zowel leges- als exploitatiekosten. De te betalen exploitatiekosten worden veelal in rekening gebracht door middel van een te sluiten grondexploitatieovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen ook bijdragen worden gevraagd voor bovenplanse en/of bovenwijkse kosten. Die kosten zullen per geval worden bepaald. Vooraf wordt dit bekend gemaakt aan de aanvrager.