Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  Indien u van mening bent dat u onvoldoende middelen heeft om de aanslagen onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing te kunnen voldoen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Voor andere gemeentelijke heffingen is geen kwijtschelding mogelijk

  Toetsing aanvraag kwijtschelding

 • Wat moet ik doen?

  U kunt om kwijtschelding verzoeken door het aanvraagformulier Kwijtschelding in te vullen. Bij de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek beoordelen we uw vermogen (zoals bezittingen en bank- en spaartegoed), inkomsten en uitgaven. Is uw vermogen en/of zijn uw inkomsten hoger dan de vastgestelde normen dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor kwijtschelding. Wanneer u de vragen in het formulier invult krijgt u advies of u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt. Komt u in aanmerking dan kunt u verder klikken in het formulier om hiervoor uw gegevens in te vullen. Aan dit advies kunt u geen rechten ontlenen.

  Samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

  Bij de uitvoering van de kwijtschelding wordt samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te Alkmaar. Dit betekent dat u maar éénmaal een aanvraagformulier hoeft in te dienen. Dit formulier geldt voor zowel de gemeente als het HHNK. U krijgt wel van beide instanties afzonderlijk bericht.
   

 • Hoe werkt het?

  Wanneer?

  Zodra u een aanslagbiljet heeft ontvangen kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Dit kan tot uiterlijk drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden. Wacht niet te lang met het indienen van een verzoek om kwijtschelding, want eventueel reeds in rekening gebrachte invorderingskosten komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

  Stappen

  Nadat wij uw verzoek om kwijtschelding hebben ontvangen wordt het formulier op volledigheid gecontroleerd. Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens bij u opvragen. Ook vragen wij gegevens op bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan de hand van deze informatie wordt beoordeeld of er volgens de daarvoor gestelde richtlijnen (zie hieronder bij “Verwijzingen”) betalingscapaciteit en/of vermogen aanwezig is.

  Doorlooptijd

  De behandeling van het verzoek kan enige tijd in beslag nemen. Wij laten u schriftelijk weten wanneer u de beslissing op uw verzoek kunt verwachten.

  Uitstel van betaling

  U krijgt uitstel van betaling totdat op uw verzoek om kwijtschelding is beslist. Als u een machtiging heeft afgegeven voor automatisch incasso van de aanslag dan blijven de maandelijkse afschrijvingen van toepassing. Bij een positieve beslissing op uw verzoek om kwijtschelding worden de reeds geïncasseerde termijnen teruggestort.

  Het besluit

  Indien blijkt dat onvoldoende vermogen en betalingscapaciteit aanwezig zijn, zullen de aanslagen afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.
  Indien uw inkomen en/of vermogen toereikend worden geacht om de aanslagen te voldoen zal uw verzoek worden afgewezen. In beide gevallen ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

  Bent u het niet eens met het besluit?

  Indien u het niet eens bent met het besluit op uw verzoek om kwijtschelding, dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • Wat heb ik nodig?

  U dient in elk geval een verkort aanvraagformulier kwijtschelding in te dienen. Naar aanleiding van dit formulier en naar aanleiding van de gegevenscontrole bij de verschillende instanties, beoordeelt de gemeente of er aanvullende informatie nodig is. Indien dit het geval is wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.
  Voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding zijn in elk geval de volgende gegevens van belang:

  • Uw gezinssamenstelling
  • De hoogte van uw inkomsten
  • De hoogte van de premie ziektekostenverzekering
  • De hoogte van uw woonlasten
  • De hoogte van de ontvangen toeslagen van de Belastingdienst
  • Het saldo van uw spaar- en betaalrekening(en)
  • De waarde van uw auto en van overige bezittingen
  • De waarde van uw woning en de hypotheekschuld
  • Uw afbetalingsverplichtingen
 • Verwijzingen/meer informatie

  Van belang zijnde regelingen met betrekking tot kwijtschelding:

  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018 geldt ook in 2019 en 2020.