Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

 • Wat is het?

  Op de bedrijventerreinen is momenteel geen industriegrond beschikbaar via de gemeente. Momenteel wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het bestaande industrieterrein aan de Oosthuizerweg in Edam. Vooralsnog is hierover echter nog geen informatie beschikbaar.

  Informatie

  Informatie kan verkregen worden bij de gemeente Edam-Volendam, afdeling ruimtelijke ordening, sectie omgevingsbeleid, telefoonnummer (0299) 398 398. 

  Aanvragen

  De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam. Kijk voor meer informatie bij 'Wat moet ik doen?'

  De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden en bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

  Het in eigendom verkrijgen van een stuk grond waarop zich volgens het bestemmingsplan bedrijven mogen vestigen.

  De gemeente verzorgt de uitgifte van industrie- en bedrijfsterreinen conform het beleid dat de gemeente op dit gebied heeft. Dergelijke terreinen zijn niet altijd voorhanden. Zo is er ook op dit moment geen grond meer beschikbaar. Niettemin kan dit in de toekomst veranderen. Op bedrijventerreinen kunnen zich afhankelijk van de in het bestemmingsplan beschreven bestemming en het milieubeleid per terrein verschillende soorten bedrijven vestigen.

  Het gemeentelijk vestigingsbeleid speelt een belangrijke rol bij de uitgifte van grond. Aspecten als plaatselijke gebondenheid en werkgelegenheid, economisch belang en het belang bij eventuele verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven binnen oude kernen spelen binnen dat beleid een belangrijke rol. Bij mogelijke toekomstige uitgiften van industrie- en bedrijfsterrein kunnen gewijzigde inzichten veranderingen in het beleid met zich meebrengen.

 • Wat moet ik doen?

  Benodigde gegevens

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Bedrijfsgegevens (herkomst, omvang, type bedrijf)
  • Milieubelastinggegevens (stank en geluidoverlast, stofproductie, vervoersbewegingen, lozingen, etc.)
  • De gewenste hoeveelheid terrein (in m²)
  • Huidige aantal arbeidsplaatsen en toekomstig aantal arbeidsplaatsen op het nieuwe perceel
  • Overige informatie (zie inschrijfformulier)

  Overige documenten/bescheiden

  • Legitimatiebewijs
  • Inschrijvingsakte kamer van koophandel
  • Aard van het bedrijf i.v.m. milieubelasting

  Informatie

  Informatie kan verkregen worden bij de gemeente Edam-Volendam, afdeling ruimtelijke ordening, sectie omgevingsbeleid, telefoonnummer 0299-398398. 

  Aanvragen

  De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam. 

  Stappen en doorlooptijd

  1. De gemeente toetst of de aanvraag compleet en correct is.
  2. Indien de aanvraag niet correct of compleet is, ontvangt de aanvrager bericht met het verzoek de ontbrekende of incorrecte gegevens alsnog aan te leveren respectievelijk te verbeteren.
  3. Indien bedrijfsterrein beschikbaar komt, bepaalt de gemeente welke bedrijven in aanmerking komen voor het terrein.
  4. De geselecteerde bedrijven ontvangen schriftelijk bericht of worden uitgenodigd voor individuele onderhandelingen over de perceelsomvang, prijs e.d..
  5. Indien de gemeente en de aanvrager overeenstemming hebben bereikt, wordt een koopovereenkomst opgemaakt.
  6. De aanvrager betaalt 10% van de koopsom als waarborg bij ondertekening van de koopovereenkomst.
  7. De koop wordt bij notariële akte gepasseerd.

  Vaak zal aan de formele aanvraag mondeling overleg met de gemeente voorafgaan over de mogelijkheden, de voorwaarden, etc. Afhankelijk van de complexiteit van de onderhandelingen kunnen de formele procedure een langere tijd in beslag nemen.

  Parallel aan de aankoopprocedure dienen de benodigde vergunningen te worden aangevraagd, waaronder een bouw- en milieuvergunning. Ook dit kan de nodige tijd in beslag nemen. 

  Resultaat

  1. De aanvrager wordt al dan niet als belangstellende ingeschreven.
  2. De aanvrager wordt uitgenodigd deel te nemen aan onderhandelingen met de gemeente.
  3. De aanvrager sluit al dan niet een koopovereenkomst met de gemeente voor het gewenste perceel. 

  Bezwaar en beroep

  Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat. 

  Vervolgacties

  Nadat de koopovereenkomst is gesloten, onderhoudt de gemeente contact met de aanvrager over het verloop van de vergunningsaanvragen. 

  Openbaarheid van informatie

  De informatie is niet openbaar.

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Geef aan wat u van plan bent met het pand of het terrein.
  • Soms wil de gemeente een bedrijfsplan van u hebben.
 • Hoe werkt het?

  De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Welke voorwaarden dit zijn, hangt af van het bestemmingsplan van het bedrijfspand of bedrijventerrein. Denk bijvoorbeeld aan:

  • In hoeverre zorgen uw bedrijfsactiviteiten voor milieubelasting?
  • Als u wilt bouwen op het bedrijventerrein: is dit in verhouding met de grootte van het terrein?
  • Levert uw bedrijf extra werkgelegenheid op?

 • Hoe lang duurt het?

  Wetten en regels

  Verkoop van grond vindt plaats door middel van een koopovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verkoper het eigendom van een zaak geeft aan de verkoper tegen een bepaalde prijs. Regels hierover zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

  Het verkopen van bedrijfsterreinen is een autonome taak van de gemeente. Het bestemmingsplan, de Wet ruimtelijke ordening, het milieubeleidsplan, het vestigingsbeleid en het streekplan bepalen op welke stukken grond van de gemeente zich welke bedrijven mogen vestigen. Tevens bepaalt zowel het beleid van de gemeente als dat van de provincie aan welke eisen deze bedrijven moeten voldoen. Deze eisen kunnen per bedrijfsterrein verschillen. In dit kader is ook de milieuwetgeving en de daarop gebaseerde milieuvergunning van belang evenals de bouwverordening en de bouwvergunning. 

  Industrie- en bedrijfsterrein uitgifte/verkoop

  www.omgevingsloket.nl

  U kunt aan deze beschrijvingen geen rechten ontlenen.

 • Kosten

  De prijs van de grond en de aankoopkosten. Voor het aanbrengen van de ontsluiting van het perceel naar de openbare weg kan door de gemeente een bijdrage van de koper gevraagd.

  De kosten van het passeren van de koopakte bij de notaris zijn voor rekening van de koper.