Arbeidsmarkttoeleiding

 • Wat is het?

  Heeft u door bepaalde omstandigheden een grote afstand gekregen tot de arbeidsmarkt, maar u zou graag weer aan het werk willen? Dan biedt de gemeente u de mogelijkheid om via arbeidsmarkttoeleiding de kans op een baan te vergroten. Er wordt actief gekeken naar mogelijkheden om gebruik te maken van bijvoorbeeld scholing, een werkervaringsplaats of sociale activering.

  Voor ondersteuning kunt u een afspraak maken met een van de consulenten werk van het Breed Sociaal Loket. U kunt voor een afspraak e-mailen naar re-integratie@edam-volendam.nl of telefonisch via nummer (0299) 398 398.  De consulenten werk werken vanuit het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt telefonisch contact opnemen met het Breed Sociaal Loket, tel. (0299) 398 398, in het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef 1 te Volendam. De Consulenten werk werken uitsluitend op afspraak.

  Stappen en doorlooptijd

  1. Op basis van diverse gesprekken wordt een trajectplan opgesteld.
  2. Op basis van het trajectplan worden bindende afspraken gemaakt tussen gemeente en de werkzoekende.
  3. De uitvoering van het traject wordt begeleid door of uitgevoerd in opdracht van de gemeente en kan enige maanden in beslag nemen.


  U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

  Bezwaar en beroep

  Indien u het niet eens bent met een besluit, raden wij u aan om eerst met uw consulent te overleggen. Vaak is het zo, dat er met nadere uitleg te begrijpen valt waaròm een bepaald besluit is genomen. Anders kan er wellicht gezamenlijk een oplossing gevonden worden.
  Als dat niet lukt, kunt u in bezwaar gaan. U kunt bezwaar aantekenen tegen:

  • een besluit;
  • het uitblijven van een besluit;
  • de uitvoering van een besluit die afwijkt van dat besluit.


  De termijn waarbinnen u een bezwaarschrift kunt indienen is zes weken, gerekend vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (de brief waarin een besluit u wordt meegedeeld).
  U kunt een advocaat inschakelen om uw belangen te verdedigen, maar dit is niet verplicht. Voor personen met een laag inkomen die geen advocaat kunnen betalen, is het mogelijk om via het Juridisch Loket met behulp van een "verklaring omtrent inkomen en vermogen" een advocaat in te schakelen. Uw advocaat kan deze verklaring aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

  Voor meer informatie klik op: Bezwaar maken

 • Hoe werkt het?

  Wie kan om ondersteuning vragen?

  Burgers met een bijstands- (Participatiewet), IOAW- of IOAZ-uitkering. De gemeente biedt arbeidsmarkttoeleiding aan als onderdeel van de verstrekte uitkering. De uitkeringsgerechtigde kan hier te alle tijde ook zelf om vragen.

  Burgers zonder uitkering en zonder werk (Nuggers) of burgers met een nabestaandenuitkering die opnieuw aan het arbeidsproces willen gaan deelnemen.

 • Wat heb ik nodig?

  1. Geldig identiteitsbewijs.
  2. Informatie over uw arbeidsverleden.
  3. Informatie over uw opleidingen en behaalde diploma's (indien van toepassing).

  Voor burgers met een bijstands- (PW), IOAW of IOAZ-uitkering zijn de benodigde gegevens meestal reeds bekend bij de gemeente.

  Als u als niet-uitkeringsgerechtigde ondersteuning wilt van de gemeente, moet u ingeschreven staan als werkloze werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.

 • Verwijzingen/meer informatie

  Kijk voor meer informatie ook eens op www.werk.nl.

 • Veel gestelde vragen

  Wat zijn de (arbeids)verplichtingen?

  • Plan van aanpak, u heeft de plicht mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van uw plan van aanpak (re-integratietrajectplan)
  • U probeert betaald werk te vinden, daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, uw curriculum vitae plaatsen op www.werk.nl en ingeschreven staan bij één of meer uitzendbureaus. U solliciteert minimaal 1 keer per week en kunt uw sollicitaties aantonen.
  • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg, vindt u werk of wordt u werk aangeboden, dan neemt u dit aan. U moet werk binnen een straal van 60 km accepteren.
  • U bent bereid om voor werk te reizen, werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
   Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen.
   U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
  • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk, dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook. Dit kan ook een cursus Nederlandse taal zijn.
  • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken, en u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of uw werk verschijnt.
    

  Moet ik altijd aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

  Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten de arbeidsverplichting nakomen.
  U moet er ‘na vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De consulent werk zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken.

  Moet ik gedurende Coronacrisis ook aan de sollicitatieverplichting voldoen?

  Ook in deze lastige tijden blijft de gemeente werkzoekenden stimuleren om te solliciteren naar werk. Tegelijkertijd is het duidelijk dat ten gevolge van de coronamaatregelen de arbeidsmarkt zeer sterk in beweging is. Voor velen is het lastig om werk te vinden, maar er zijn ook sectoren waar juist behoefte is aan extra personeel. De uit de arbeidsverplichtingen voorkomende sollicitatieverplichting blijft gehandhaafd.

  Als werkzoekende kun je naast solliciteren nog allerlei andere activiteiten ondernemen zoals je netwerk in beeld brengen, toekomstige acties formuleren, je curriculum vitae bijwerken, je sollicitatie of motivatie brief bijwerken enzovoort. 
  Als je niet aan je sollicitatieplicht kan voldoen vanwege beperkingen door het coronavirus, bijvoorbeeld omdat een sollicitatiegepsrek niet door kan gaan, dan heeft dat geen gevolgen voor de uitkering.

  Moet ik solliciteren?

  Ja, betaald werk zoeken en vinden is heel belangrijk. Dit is zelfs een verplichting als u een bijstandsuitkering ontvangt. U moet zelf zoveel mogelijk doen om werk te vinden. U moet solliciteren. En werk dat u wordt aangeboden moet u aannemen. Oók als dit werk:

  • Minder goed wordt betaald dat uw vorige werk;
  • Verder weg is dan uw vorige werk;
  • (te) makkelijk is voor u en onder uw opleidingsniveau ligt.
    

  Wat gebeurt er als ik mij niet aan de arbeidsverplichtingen houd?

  Als u geen werk zoekt of niet (aantoonbaar) solliciteert, zal de gemeente een passende maatregel opleggen. Als u zich niet aan de andere arbeidsverplichtingen houdt geldt er dit:
  • De eerste keer dat u de verplichtingen niet nakomt krijgt u ten minste één maand helemaal geen uitkering. De gemeente mag die maand verrekenen met uw uitkering voor de maand of twee maanden erna.
  • De tweede keer binnen een jaar krijgt u twee of drie maanden helemaal geen uitkering.
  • Iedere volgende keer binnen een jaar na de vorige keer krijgt u drie maanden geen uitkering.

  Kunt u niet werken of re-integreren?


  Dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de Consulent Werk. De Consulent Werk bekijkt dan wat in uw situatie het beste is.

  U hebt een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken?

  Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeeld voor de gemeente Edam-Volendam of u recht heeft op een vorm van ondersteuning.

  U vult het online formulier in en stuurt het via de post naar UWV. www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx

  Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

  • uw burgerservicenummer;
  • uw DigiD-inlogcode (alleen als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet);
  • gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode);
  • uw rekeningnummer (waarop u de eventuele uitkering wilt ontvangen);
  • naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten;
  • gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden).

  Wat is een Indicatie banenafspraak/ doelgroepregister?

  Als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever, maar u kunt met dit werk niet het minimumloon verdienen omdat u een ziekte of handicap heeft, dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Hiermee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Dit is een afspraak tussen Kabinet en werkgevers om banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

  Alleenstaande ouder met een kind jonger dan 5 jaar?


  Als u als alleenstaande ouder een kind jonger dan vijf verzorgt, dan mag u ontheffing aanvragen van de sollicitatieplicht. Dat betekend dat u dan tijdelijk niet hoeft te solliciteren. Maar u moet deze periode wel gebruiken om uw kansen op werk te vergroten. Daarom maakt de consulent werk samen met u een plan van aanpak. Hierin staat wat u gaat doen, bijvoorbeeld welke opleiding of welke werkstage. Na ieder half jaar bespreekt u met de consulent werk hoe het gaat met de activiteiten uit uw plan van aanpak.

  U hebt betaald werk gevonden?

  Gefeliciteerd!

  Om te kunnen vaststellen of u nog recht heeft op aanvullende bijstand ontvangen wij graag een kopie van uw getekende arbeidsovereenkomst. Ook ontvangen we graag een kopie van uw loonstrook zodra u deze ontvangt. Heeft u wisselende inkomsten dan zullen we elke maand een geschat inkomen invoeren, waarna we de volgende maand na inlevering van uw loonstrook de inkomsten worden her berekend.

  Laat het ons weten als uw inkomsten hoger of lager zijn dan het geschatte bedrag; dit voorkomt dat de gemeente een bedrag moet terug vorderen.

  Overhandig de gemeente uw loonspecificaties zodra u deze ontvangt, dit voorkomt dat uw uitkering wordt opgeschort.

  Misschien heeft u recht op inkomstenvrijlating. Vraag hierom bij uw consulent rechtmatigheid, de inkomstenvrijlating wordt niet automatisch verstrekt omdat u zelf kunt kiezen wanneer u deze wilt inzetten.

  Zolang als u het maandelijkse RMF-formulier (rechtmatigheids-formulier) ontvangt moet u deze inleveren. Werkt u fulltime dan mag u het formulier ook opsturen of op een andere dag langsbrengen. Let wel op dat dit rond de dag is dat het ingeleverd moet worden.

   U werkt parttime? Vrijlating voor inkomsten uit arbeid

  Een uitkeringsgerechtigde vanaf 27 jaar kan op grond van de Participatiewet aanspraak maken op een vrijlating van inkomsten met werken als de betreffende werkzaamheden bijdragen aan uw arbeidsinschakeling.

  Op grond van art 31 lid 2 onderdeel n Participatiewet kan uw inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal 6 aaneengesloten maanden voor 25% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 211,- per maand (bedrag per 1 juli 2019)

   Alleenstaande ouder? Inkomstenvrijlating alleenstaande ouders

  (voor alleenstaande ouders vanaf 27 jaar met een kind tot 12 jaar)

  Op grond van art 31 lid 2 onderdeel r Participatiewet kan uw inkomen uit deeltijdwerk gedurende maximaal 30 aaneengesloten maanden voor 12,5% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 131,58 per maand (bedrag per 1 juli 2019) De betreffende werkzaamheden moeten wel bijdragen aan de arbeidsinschakeling.

  U hebt een medische urenbeperking? Inkomstenvrijlating wegens medische urenbeperking

  (Op grond van art 31 lid 2 onderdeel y Participatiewet kan inkomen uit deeltijdwerk voor 15% vrijgelaten tot een maximum bedrag van € 133,45 per maand (bedrag per 1 juli 2019). Voorwaarde is dat er om medische redenen slechts een beperkt aantal uren kan worden gewerkt zonder uitzicht op zodanige inkomensverbetering dat volledige uitstroom uit de bijstandsuitkering verwacht mag worden. De medische urenbeperking moet worden vastgesteld worden door een arts van het UWV. Deze inkomstenvrijlating kan niet samenvallen met de inkomstenvrijlating deeltijdwerk (art 31 lid 2 PW) en de inkomstenvrijlating alleenstaande ouders (art 31 lid 2 onder r PW).

  U doet vrijwilligerswerk? Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

  Als u vrijwilligerswerk verricht en hiervoor een vergoeding ontvangt mag u dit bedrag houden. Dit wordt dus niet in mindering gebracht van uw bijstandsuitkering. U moet het bedrag wel opgeven op uw maandelijkse RMF-formulier. Er geldt een maximum vrijlating van € 170 per maand met een maximum van € 1.700 per jaar. Er wordt met ingang van 1 april 2017 niet langer een onderscheid gemaakt tussen regulier vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk als onderdeel van iemands re-integratietraject.