Afvalwater lozen

 • Wat is het?

  Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel dan dient u in sommige gevallen een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Let op: lang niet alle lozingen op het gemeenteriool zijn vergunningplichtig. Als u wel vergunning nodig heeft zal de gemeente hierover meestal advies vragen aan het waterschap in de betrokken regio. De gemeente is hiertoe overigens niet verplicht dus als een waterschap niet of veel te laat adviseert, kan de gemeente haar besluit ook nemen zonder dat advies. Het waterschap blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen.

  Wel is het voor alle bedrijven verplicht een controlevoorziening voor de lozing op het riool aanwezig te hebben.

  Let op! Als het gaat om een nieuwe lozing waarbij ook een nieuwe aansluiting op het riool wordt gemaakt heeft u afzonderlijk toestemming nodig voor het maken van de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. De aansluiting moet bij de gemeente aangevraagd worden op grond van de Aansluitverordening Riolering Edam-Volendam. U vindt hier meer informatie en het aanvraagformulier voor aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.Hieraan zijn ook kosten verbonden.

  Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van het AIM.

 • Wat moet ik doen?

  Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een milieuvergunning, omgevingsvergunning, watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

  Let op! Als het gaat om een nieuwe lozing waarbij ook een nieuwe aansluiting op het riool wordt gemaakt heeft u afzonderlijk toestemming nodig voor het maken van de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Het aanvraagformulier daarvoor kunt u elders op deze website vinden. Hieraan zijn ook kosten verbonden.

  Klik hier voor meer informatie en contactgegevens van het AIM.

 • Wat heb ik nodig?

  Voor een beoordeling of er voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals een olieafscheider of vetvanger is het gewenst over gegevens te beschikken over het waterverbruik, welke stoffen worden geloosd, gehalten aan te lozen stoffen en de frequentie van lozing.

 • Kosten

  Voor een vergunning voor het maken van een nieuwe aansluiting op het gemeenteriool zijn kosten verschuldigd. Deze kosten zijn nog niet vastgesteld. Zodra de tarieven bekend zijn zullen die op deze website bekend worden gemaakt.

 • Aanvullende informatie

  1. Laat vóór de aanleg van voorzieningen de zaak door de gemeente beoordelen.
  2. Sluit een onderhoudscontract af met een bedrijf voor de reiniging en lediging van de zuiveringsvoorziening.
  3. Zorg ervoor dat u bij het legen en reinigen van de voorziening aanwezig bent. U kunt dan zien in welke staat de voorziening verkeert en of de voorziening weer goed werkend wordt achtergelaten.