Aanleggen

 • Wat is het?

  Een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen is nodig als het bestemmingsplan dit vereist voor het uitvoeren van werken of van werkzaamheden die niet aan te merken zijn als bouwen.

  Het bestemmingsplan eist een omgevingsvergunning voor aanleg in gebieden die een bijzondere aard hebben. Het gaat dan om gebieden zoals een natuurgebied, beschermde groenstroken, beschermd stadsgezicht of een gebied met archeologische waarde. Voor bepaalde activiteiten geldt dan een omgevingsvergunning voor aanleg zoals: het dempen of graven van een sloot, het ploegen van grond of het leggen van kabels en leidingen.

  Om te weten of er voor het werk of de werkzaamheden die u wilt uitvoeren een omgevingsvergunning is vereist, dient u het bestemmingsplan te raadplegen. U kunt de bestemmingsplannen Edam-Volendam terugvinden hier op onze website of per mail contact opnemen met de sectie Bouwen & Milieu, via omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvraag particulieren kan online of op papier; bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket

  Bedrijven kunnen de omgevingsvergunning alleen online aanvragen. Particulieren kunnen de documenten direct online indienen of het aanvraagformulier printen via het Omgevingsloket en de documenten verzenden naar:

  Gemeente Edam-Volendam
  Postbus 180
  1130 AD Volendam

  Let op! Aan het indienen per post of per mail zijn extra kosten verbonden. Dit betreft een vast bedrag van € 255,--.

 • Hoe werkt het?

  Reguliere aanvraag

  • Zorg dat u alle stukken compleet heeft bij het aanvragen van de Omgevingsvergunning;
  • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn één keer met maximaal 6 weken verlengen.
 • Wat heb ik nodig?

  Documenten die u in ieder geval moet inleveren bij een aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit aanleg zijn:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Aanduiding van de locatie van het werk (situatietekening op schaal 1:1000, foto’s of andere geschikte middelen);
  • De afmetingen van het werk; diepte aangeven afgraving/ophoging;
  • De te gebruiken materialen;
  • Eventuele afvoer van grond naar een andere locatie conform Besluit bodemkwaliteit of grondverzet formulieren van de gemeente;
  • Eventuele aanwezigheid van obstakels voor het uitvoeren van het werk;
  • Eventueel een archeologisch rapport.


  Voor een volledig overzicht van wat u moet indienen, vindt u in de Regeling omgevingsrecht (Mor). In deze regeling staat per activiteit aangeven welke documenten u moet aanleveren en waar deze aan moeten voldoen.

  Wij raden u aan de aanvraag in één keer volledig in te dienen, dit bespoedigd de procedure. Indien u de aanvraag niet volledig indient ontvangt u van ons een verzoek om aanvullingen. Met dit verzoek wordt de beslistermijn stilgelegd.

 • Kosten

  3.2 Aanlegactiviteiten
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 457,00.