Onderwijs

Schoolklas 't KofschipHet lokaal onderwijsbeleid van de gemeente Edam-Volendam richt zich onder andere op huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie, schoolbegeleiding, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, leerlingenvervoer en gemeentelijke studiebeurzen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Klik hier voor de rapporten inzake onderwijs.
Daarnaast heeft de gemeente in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid een ondersteunende en sturende rol gericht op het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden.

 • Leerplicht

  Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Nederland is één van die landen die de jeugd via een wet verplicht om naar school te gaan.
   In ons land staan de rechten en plichten van ouders of verzorgers, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de leerplichtwet. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te krijgen. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste.

  Voor meer informatie en het aanvraagformulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek verwijzen wij u naar de

  Leerplichtwet en aanvraagformulier

 • Kwaliteit van het onderwijs

  De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Zij beschikt op haar website www.onderwijsinspectie.nl over inspectierapporten en Kwaliteitskaarten van scholen. Kwaliteitskaarten zijn vereenvoudigde versies van inspectierapporten die inspecteurs voor het primair en voortgezet onderwijs opstellen. De Kwaliteitskaarten zijn zeer geschikt om ouders te ondersteunen bij het maken van hun schoolkeus.

 • Volwasseneneducatie

  Wil je jouw Nederlandse taal verbeteren? Verbeter uw Nederlandse taal, rekenen of het werken met de computer. Bijvoorbeeld om uw (klein) kinderen voor te lezen, voor uw werk of om een opleiding te kunnen volgen.

  Lees meer
 • Schoolbesturen

  Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
  Website: www.deskov.nl

  Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan
  Website: www.stichtingspoor.nl

  Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
  Website: www.cpow.nl

  Vereniging de Nieuwe School
  Website: www.denieuweschool.nl

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is het toekennen van een vervoerskostenvoorziening of het organiseren van schoolvervoer door de gemeente. De gemeente dient er voor te zorgen dat schoolgaande kinderen de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen bezoeken wanneer ze speciaal onderwijs nodig hebben.

  De ouders of verzorgers van een leerling kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor toekenning van een vergoeding van de noodzakelijke vervoerskosten c.q. de verzorging van het vervoer ten behoeve van het schoolbezoek.

  Lees meer informatie over:

  Leerlingenvervoer inclusief aanvraagformulier.

 • Schoolvakantie en vakantierooster scholen

  De bouwvakvakantie 2019 voor de regio Noord is van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus.

  Vakantierooster scholen 2019-2020

  Er bestaat officieel geen verplichte bouwvak meer. Wel kan de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, afspreken dat het bedrijf in de zomer is gesloten.

 • Scholen

  Speciaal Onderwijs

  Edam en voormalig Zeevang

  Volendam

  SBO St. Vincentius (r-k)
  Website: www.Sintvincentius.nl


  Lees meer over Voortgezet Onderwijs en de basisscholen:

  Lees meer