Historie Middelie

Middelie prentDe oudste documenten waarin van Middelie en Axwijk melding wordt gemaakt gaan terug tot 1277 toen de burgers uit de polder 'de Seevanck' overhoop lagen met hun heersers, de heren Persijn, hetgeen aangeeft dat er toen al sprake was van een min of meer geordende gemeenschap.

Middelie kan in één adem worden genoemd met Axwijk, toen een bloeiende buurtschap waarlangs de scheepvaart richting Zuiderzee moest en waar tot 1357 tol geheven werd. In 1414 kregen de bewoners het poortrecht van de stad Edam. Na de droogmaking van het Purmermeer in 1622 boette Axwijk verder aan belangrijkheid in. Lange tijd vormden de dorpen een gemeenschap van vissers en zeevarenden door de open verbinding met de omliggende meren zoals het Beemster- en het Wormermeer en verder naar de Zuiderzee. Veel vondsten uit sloten en van erven wijzen daar op, zo ook bronnen als scheepvaartarchieven en notariële akten.

Middelie ontwikkelde zich tot een lang lintdorp, gelegen midden in de polder de Seevanck, aanvankelijk slechts bereikbaar per boot en via de dijkjes langs het Purmermeer. Naar het noorden hield Middelie midden in het veengebied plotseling op en daardoor lag het nogal geïsoleerd. Dat zal er mogelijk de oorzaak van zijn geweest dat na de reformatie, begin 16de eeuw, veel aanhangers van de Doperse gemeenschap zich, als vervolgden wetende, in deze streek vestigden. Tot in de 20ste eeuw was de bevolking dan ook voor de helft Hervormd Gereformeerd en de andere helft Doopsgezind.

Als middel van bestaan was vrijwel de gehele bevolking afhankelijk van de melkveehouderij, waaronder natuurlijk het op ambachtelijke wijze maken van de kogelronde Edammer kazen. In voor- en tegenspoed bracht de boerenstand werkgelegenheid en stabiliteit, hetgeen stand hield tot in het midden van de 20ste eeuw. Men leefde geïsoleerd, het vervoer ging per boot of hondenkar. Veranderingen, al gauw beschouwd als ongewenste nieuwlichterij, werden maar langzaam doorgevoerd.

Na de Tweede Wereldoorlog zorgden de ontwikkelingen in de landbouw voor snelle veranderingen. Technische mogelijkheden en economische noodzaak maakten dat de traditionele werkgelegenheid verdween. Echter het land ligt er nog, als een open stuk cultuurhistorie; het aantal boeren is nog slechts een klein deel van de beroepsbevolking.