Mooi N-H adviseurs omgevingskwaliteit (Welstands- en Monumentencommissie)

Monument Edam

De behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning door Mooi Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit (v/h Welstands- en Monumentencommissie Edam-Volendam) is openbaar. De aanvrager van de omgevingsvergunning wordt, indien daarom is verzocht, door of namens de commissie in de gelegenheid gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen als voor het formuleren van de conclusie c.q. het welstandsadvies.

Voor de oude rapporten inzake Welstandszaken: webarchief gemeente Edam-Volendam. Bent u eigenaar van een monument of wilt u algemene monumenteninformatie:  zie de monumentenpagina.

Meer informatie over monumenten en duurzaamheid vindt u op onze pagina Cultureel Erfgoed.

 • Vergaderlocatie, vergaderdata en agenda' s

  Vergaderlocatie is Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam (vergaderzaal Ruimtelijke Ontwikkeling). De Plantoelichting wordt verzorgd door de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (sectie BM). De secretariĆ«le ondersteuning vindt plaats door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH).

  De agenda wordt op vrijdag voorafgaand aan de vergadering hier bekendgemaakt.

  Agenda's Mooi N-H 2021

  Vergaderschema 2021

  Vergaderfrequentie en data

  Uitgangspunt is een vergaderfrequentie van eens per twee weken op de maandagen met een aanvangstijdstip tussen 15.00 en 18.00 uur.
  Voor de exacte tijd kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen & Milieu op (0299) 398 398.

 • Samenstelling commissie Mooi N-H en afhandeling plannen

  Informatie over de afhandeling van de plannen en over de leden die zijn aangedragen door de gemeente, door Vereniging Oud Edam en vereniging Oud Volendam.

  Lid namens de gemeente aangedragen door WZNH

  • Ir. Miranda Reitsma (voorzitter)
  • Dhr. Nico Zimmermann (architect)
  • Rob de Vries (architect)
  • Arie Boezaard (monumentendeskundige).
    

  Lid op voordracht van de Vereniging Oud Volendam:

  Thames Zwarthoed

  Lid op voordracht van de  Vereniging Oud Edam:

  Hans Boonstra

  Commissie coƶrdinator

  Willy Meekes

  Afhandeling plannen

  Een deel van de plannen worden ambtelijk afgedaan. De overige plannen worden behandeld door de voltallige commissie,

  • aangevuld met een monumentendeskundige bij plannen in beschermde gebieden en bij monumenten,
  • en aangevuld met burgerleden vanuit de oudheidkundige verenigingen Edam en Volendam voor de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in de welstandsnota.