Breed Sociaal Loket

De gemeente Edam-Volendam is verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan inwoners, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten.

Samen met de cliënt wordt onderzocht of ondersteuning nodig is en in welke mate. De medewerkers van het Breed Sociaal loket onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een ondersteuningsvraag. Dat onderzoek vindt plaats samen met de cliënt en zijn omgeving. In dit onderzoek kijkt de gemeente wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving kan ondersteunen. Het kan zijn dat er een inkomen,  begeleiding of zorg nodig is. Informatie over voorzieningen in het Sociaal Domein.

U kunt hier via het WMO-meldingsformulier doorgeven welke voorziening u nodig heeft. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.

De GGD Zaanstreek Waterland is vanaf 1 september toezichthouder op de Wmo-dienstverlening van Edam-Volendam.
Op de website Lekker blijven wonen vindt u allerlei informatie over het comfortabel en veilig wonen voor alle leeftijden.

Heeft u een vraag over een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de Jeugdwet? Dan kunt u op afspraak terecht bij het Breed Sociaal Loket. Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer: 0299 398398.

Openingstijden BSL.

Taken:

Breed Sociaal Loket

Uitvoering van de Participatiewet (PW), Bijzondere bijstand en het Minimabeleid, Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en NazorgNieuwjaarsbrand. Contacten met werkgevers en ondernemers m.b.t. inzet instrumenten in het kader van re-integratie uitkeringsgerechtigden.

Zorgteam

Zorgcoördinatie complexe en/of meervoudige problematieken, samenwerking Breed Sociaal Loket, samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin, samenwerking Straathoekwerk, samenwerking Leerplichtambtenaren, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare groepen, samenwerking expertisecentra GGD, Stg. MEE en zorgprofessionals en instellingen in het vrijwillig en gedwongen kader.

Sectie Ontwikkeling en Projecten

Onderwijs:

Wettelijke taken t.a.v. basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, leerplicht en kwalificatieplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer, schoolzwemmen, beheer gymnastiekaccommodaties.

Sport:

Beleid t.a.v. sport en recreatie, sportbuurtwerk, exploitatie en beheer van binnen- en buitensportaccommodaties (sporthallen, gymzalen, sportparken), subsidiëring sportverenigingen en -activiteiten.

Sectie Administratie en Ondersteuning

Financiële administratie, administratief-juridische ondersteuning, uitkeringsadministratie Participatiewet, Bijzondere Bijstandswet voor zelfstandigen, Wmo, IOA, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie WMO, invalidenparkeerkaarten, leerlingenvervoer, gastouders.