Ontheffingsmogelijkheid

Voorwaarden

In de Drank- en Horecawet is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing te verlenen van het verbod om zonder drank- en horecavergunning tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken te verstrekken. Aan deze vorm van verstrekking zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het moet namelijk gaan om:

 • een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard;
 • het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank;
 • een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen;
 • verstrekking onder directe leiding van minimaal twee personen die:
 1. minstens 21 jaar oud zijn,
 2. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn, en
 3. beschikken over een krachtens de Drank- en Horecawet erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne. 


Bijzondere gelegenheid

Per geval maakt de burgemeester een afweging wat onder “bijzondere gelegenheid” dient te worden verstaan. In het kader van deze afweging zijn beleidsregels vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze ingekomen aanvragen worden beoordeeld. In de beleidsregels wordt aangegeven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen, welke beperkingen en/of voorschriften gelden in specifieke omstandigheden alsmede wat de weigeringgronden zijn. De beleidsregels ontheffing Drank- en Horecawet zijn hier te vinden.

Aanvragen ontheffing

Een aanvraag voor een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische drank dient tijdig (vier weken voor de activiteit) ingediend te worden bij de burgemeester van Edam-Volendam.

Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank dienen de volgende bescheiden te worden overgelegd:

 • een volledig en ondertekend aanvraagformulier “Model C”;
 • een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager en de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden (een kopie van een rijbewijs volstaat niet);
 • een krachtens de Drank- en Horecawet erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne van de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden;
 • een situatieschets van de taplocatie(s).