Horeca en evenementen onderwerpen

 • Vrijstelling 12-dagenregeling geluidsvoorschriften

  Op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” of “Activiteitenbesluit milieubeheer” en de Algemene Plaatselijke Verordening kan het college van Burgemeester en Wethouders aan (horeca)ondernemers maximaal 12 keer per jaar vrijstelling verlenen van de geldende geluidsvoorschriften.

  Van de in totaal 12 keer mag het college per jaar maximaal 4 zogenaamde collectieve dagen aanwijzen, maar is hiertoe niet verplicht. Momenteel zijn de vrijstellingsdagen voor zowel Edam als Volendam de 4 kermisdagen. De collectieve dagen worden aan het begin van elk kalenderjaar bekend gemaakt.

  Als (horeca)ondernemer kunt u dus maximaal 8 keer per kalenderjaar een vrijstelling van de geluidsvoorschriften aanvragen voor (individuele) activiteiten waarbij de geldende geluidsnormen naar verwachting worden overschreden.

 • Zoekt u meer informatie

  Meer informatie is te verkrijgen via:
  Koninklijke Horeca Nederland, afd. Edam-Volendam
  Secr.: dhr. G. van Noorden, Asterstraat 14, 1131 LT Volendam
  Tel. 0299-364094
  En via: de website van de Koninklijke Horeca Nederland

 • Algemeen

  Vanuit sociaal-hygiënisch oogpunt stelt de Drank- en Horecawet regels aan het verstrekken van alcoholhoudende drank wegens het veronderstelde gevaarlijke karakter van met name sterke drank op mens en samenleving. Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank wordt dan ook een vergunning van de gemeente vereist en zijn tal van verboden opgenomen rond de wijze van alcoholverstrekking. Een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet wordt alleen verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf, ofwel voor een slijtersbedrijf.

  De verstrekking van niet alcoholhoudende drank valt niet onder de werking van de Drank- en Horecawet. Dit betekent echter niet dat in een gebouw met een andere bestemming dan horeca (zondermeer) horeca-activiteiten mogen worden ontplooid. Naast de regels die de Drank- en Horecawet stelt, is ook het betreffende bestemmingsplan van invloed op de activiteiten die ter plaatse worden verricht; het bestemmingsplan bepaalt waar horeca-activiteiten zijn toegestaan.

 • Alcoholhoudende drank

  De Drank- en Horecawet maakt een onderscheid tussen zwakalcoholhoudende drank en sterke drank. Drank met minder dan 0,5% alcohol, zoals vele alcoholvrije dranken, vallen niet onder de definitie en dus ook niet onder de werkingssfeer van de Drank- en Horecawet.

  Zwakalcoholhoudende drank is alle drank van 0,5 – 15% alcohol, inclusief wijn. Daarbij is van belang dat onder wijn ook wordt verstaan dranken als port en sherry voor zover deze zogenaamde bewerking van wijn in het land van oorsprong gebruikelijk is. Port en sherry behoren dus in de zin van de Drank- en Horecawet tot de zwakalcoholhoudende dranken.

  Sterke drank is de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn.

 • Criteria Drank- en Horecawet

  Er zijn enkele criteria die van belang zijn bij de vraag of de Drank- en Horecawet van toepassing is of niet. Allereerst dient er sprake te zijn van bedrijfsmatige verstrekking van alcohol. Het onderscheid "bedrijfsmatig" of "niet-bedrijfsmatig" valt niet samen met de vraag of een inrichting "open" dan wel "besloten" is. Als een besloten inrichting dient te worden aangemerkt een inrichting, waarin als regel besloten bijeenkomsten worden gehouden. Als zodanig zijn aan te merken bijeenkomsten, niet toegankelijk voor derden, waarbij tussen de bezoekers een duidelijke en min of meer duurzame band bestaat. In het algemeen is hiervan sprake indien de groep bezoekers duidelijk is gedefinieerd, bijvoorbeeld door middel van een lidmaatschap en de inrichting niet open staat voor derden. Voorts dient er sprake te zijn van alcoholverstrekking anders dan om niet, ofwel tegen directe of indirecte betaling.
  Van indirecte betaling is sprake als er bijvoorbeeld een entreeprijs wordt gevraagd, waarna de alcoholhoudende drank vervolgens gratis wordt verstrekt. Tot slot dient er sprake te zijn van het verstrekken van alcoholhoudende drank. Van verstrekken van alcoholhoudende drank kan slechts sprake zijn wanneer de opzet van de betrokkene erop is gericht dat een ander alcoholhoudende drank verkrijgt. Het begrip verstrekken gaat dan ook verder dan het begrip verkopen.

  Verkoop van alcoholische dranken in gesloten verpakking voor gebruik elders dan ter plaatse

  De Drank- en Horecawet bevat een verbod op het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in een slijtersbedrijf. Dit betekent dat de verkoop van bijvoorbeeld bier- of wijnpakketten buiten een slijterij niet is toegestaan. Op dit verbod bestaan drie uitzonderingen, waaronder bijvoorbeeld supermarkten of sommige snackbars. Voor wat betreft sterke drank geldt een strenger regime, dat mag alleen worden verkocht in slijterijen; uitzonderingen daarop zijn er niet.

 • Paracommercie

  Een paracommerciële rechtspersoon is een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

  Deze instellingen mogen, ter ondersteuning van deze hoofdactiviteiten, bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken verstrekken voor gebruik ter plaatse in het betreffende horecagedeelte.

  In de Drank- en Horecawet wordt echter geregeld dat deze vorm van alcoholverstrekking niet mag leiden tot vormen van oneerlijke concurrentie. Er wordt duidelijk gesteld dat, ter voorkoming van oneerlijke mededinging, bij gemeentelijke verordening regels worden gesteld waaraan paracommerciële rechtspersonen zich dienen te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.

 • Bibob

  Naast het reguliere aanvraagformulier dient een ieder die een drank- en horecavergunning aanvraagt, een extra vragenformulier in te vullen op grond van de Wet BIBOB en de gemeentelijke "BIBOB Beleidslijn Horeca". Uitzondering hierop zijn paracommerciële instellingen en slijterijen. De afkorting BIBOB staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
  Het formulier verschaft extra informatie over de aanvraag en in voorkomend geval stelt het Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Met deze wet probeert de overheid te voorkomen dat ongewenst meegewerkt wordt aan criminaliteit. Het formulier is te verkrijgen bij de stafsectie Bestuursondersteuning, tel. 14 0299.

 • Bijlagen en rapporten

 • Ontheffingsmogelijkheid

  Voorwaarden

  In de Drank- en Horecawet is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing te verlenen van het verbod om zonder drank- en horecavergunning tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken te verstrekken. Aan deze vorm van verstrekking zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Het moet namelijk gaan om:

  • een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard;
  • het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank;
  • een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen;
  • verstrekking onder directe leiding van minimaal twee personen die:
  1. minstens 21 jaar oud zijn,
  2. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn, en
  3. beschikken over een krachtens de Drank- en Horecawet erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne. 


  Bijzondere gelegenheid

  Per geval maakt de burgemeester een afweging wat onder “bijzondere gelegenheid” dient te worden verstaan. In het kader van deze afweging zijn beleidsregels vastgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze ingekomen aanvragen worden beoordeeld. In de beleidsregels wordt aangegeven aan welke eisen de aanvraag moet voldoen, welke beperkingen en/of voorschriften gelden in specifieke omstandigheden alsmede wat de weigeringgronden zijn. De beleidsregels ontheffing Drank- en Horecawet zijn hier te vinden.

  Aanvragen ontheffing

  Een aanvraag voor een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholische drank dient tijdig (vier weken voor de activiteit) ingediend te worden bij de burgemeester van Edam-Volendam.

  Voor het aanvragen van een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank dienen de volgende bescheiden te worden overgelegd:

  • een volledig en ondertekend aanvraagformulier “Model C”;
  • een goed leesbare kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager en de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden (een kopie van een rijbewijs volstaat niet);
  • een krachtens de Drank- en Horecawet erkend bewijsstuk inzake sociale hygiëne van de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden;
  • een situatieschets van de taplocatie(s).