Reminder indienen subsidieverzoeken!

Dit item is verlopen op 02-06-2018.

Denkt u eraan uw subsidie voor 1 juni aan te vragen?

Subsidie aanvragen


Een subsidie kan worden aangevraagd:

 • voor jaarlijks terugkerende activiteiten, die bijdragen aan doorlopende gemeentelijke doelen:
  Deze subsidieaanvraag moet uiterlijk op1 juni in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd. Naast een algemeen aanvraagformulier dienen ook de gevraagde aanvullende stukken te worden toegevoegd bij uw aanvraag.
   
 • voor een eenmalige activiteit en aanvragen voor monumentensubsidie:
  Deze subsidieaanvraag moet ten minste acht weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd. Naast een algemeen aanvraagformulier kunt u op de website ook het aanvraagformulier voor monumentensubsidie vinden. Ook deze formulieren dienen vergezeld te gaan met de gevraagde informatie zoals als deze is vastgelegd in de desbetreffende subsidieregeling, die u op de website kunt vinden.


Een subsidieaanvraag wordt o.a. getoetst aan de hand van  de beleidsplannen/nota’s die op de verschillende beleidsterreinen zijn vastgesteld.

De aanvraagformulieren vindt u onder subsidieaanvraag-indienen

Subsidie verantwoorden

 • Als u een beschikking tot subsidieverlening van de gemeente heeft ontvangen, dan moet u als subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling doen. De datum waarop u uiterlijk het verzoek tot vaststelling moet hebben ingediend bij de gemeente is vermeld in de verleningsbeschikking.Dit doet u na afloop van de activiteiten of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. Bijvoorbeeld voor jaarsubsidies is dit uiterlijk 1 juni.
 • In de subsidievaststelling toont u aan dat de activiteiten hebben plaats gevonden en dat prestaties zijn verricht volgens afspraak.
 • Bovendien geeft u middels een financieel verslag of een goedgekeurde jaarrekening uitleg over de middelen die nodig waren om de activiteit uit te kunnen voeren en in hoeverre de verleende subsidiemiddelen nodig waren.


De verantwoordingsformulieren kunt u vinden onder verzoek-tot-verantwoording-subsidie-indienen