Ontwerp beleid ‘Van Bedrijf naar Wonen’

Dit item is verlopen op 11-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat met ingang van 31 juli 2019 het ontwerp herbestemmingsbeleid ‘Van Bedrijf naar Wonen’ gedurende zes weken voor een ieder in het kader van inspraak ter inzage ligt.

Inhoud beleid

Het huidige bestemmingsplan ‘Dorpskernen 2016’ voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Bedrijf’ om te zetten naar de bestemming ‘Wonen’, waarbij als aan enkele criteria wordt voldaan de mogelijkheid wordt geboden om twee woningen te realiseren.

De gemeenteraad heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat woningbouw wenselijk is in alle kernen, met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving en het landschap. Om hier vorm aan te kunnen geven is het van belang de regelgeving, zoals vormgegeven in het voornoemde bestemmingsplan, te heroverwegen voor die delen van de gemeente waar woningbouw wenselijk is: de dorpslinten binnen de gemeente. Dat wil zeggen de kernen Beets, Etersheim, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Purmer, Schardam en Warder.

In het ontwerp beleid zijn criteria opgesteld aan de hand waarvan de mogelijkheid wordt geboden om meer dan twee woningen te realiseren. Hiermee wordt het bestaande beleid met betrekking tot de mogelijkheden voor woningbouw op percelen met de bestemming 'Bedrijf' in de dorpslinten verruimd.

Inzien

Het ontwerp beleid ligt vanaf 31 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het beleid kan na een telefonische afspraak via 0299 398 398 worden ingezien bij het loket van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam. De stukken zijn ook digitaal in te zien via onderstaande link.

Inspraak

Gedurende de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling hun een reactie kenbaar maken tegen het ontwerp beleid. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid. Een schriftelijke zienswijze kan worden gezonden naar burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “inspraakreactie herbestemmingsbeleid van bedrijf naar wonen”. Het indienen van een reactie via e-mail is niet mogelijk.

Edam-Volendam, 30 juli 2019