Energietransitie (klimaatakkoord)

Op weg naar een duurzame en aardgasvrije gemeente Edam-Volendam.

Op 21 december 2018 presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, het ontwerp Klimaatakkoord aan het kabinet. Daarmee ligt er een omvangrijk en samenhangend pakket, waarmee Nederland in 2030 de uitstoot van CO2 ten minste met 49% wil terugdringen. Maandenlang hebben de deelnemers aan de 5 ‘klimaattafels’ onderhandeld over de bijdrage aan de CO2-reductie binnen de volgende hoofdthema’s:

Hoofdthema's klimaatakkoord

  • Elektriciteit
  • Gebouwde omgeving
  • Industrie
  • Landbouw en landgebruik
  • Mobiliteit


Hoewel het Klimaatakkoord nog geen definitieve status heeft, worden gemeenten reeds nadrukkelijk aangesteld als regievoerder van de energietransitie. Vanuit het Klimaatakkoord worden gemeenten verplicht om 3 stappen te doorlopen om deze transitie in kaart te brengen:

  1. Regionale Energie Strategie (RES): Het regionaal inventariseren van de beschikbare (warmte)bronnen, alsmede een ruimtelijke studie naar de zorgvuldige inpasbaarheid van (nieuwe) vormen van energie-opwek (elektra en warmte);
  2. Transitie Visie Warmte (TVW): Onderzoek en vaststelling van de meest wenselijke warmteoplossing per wijk, inclusief een volgorde en globaal tijdspad voor de realisatie van aardgasvrije wijken;
  3. Wijk Uitvoerings Plannen (WUP): Voor de wijken waarvan de gemeente voornemens is deze voor 2030 aan te pakken, dient een concreet uitvoeringsplan te worden opgesteld, incl. financiële analyse.
     

Gemeenten dienen voornoemde stappen uiterlijk in 2021 te hebben doorlopen teneinde hun burgers inzicht te bieden in het traject naar een duurzame en aardgasvrije samenleving. 2019 Wordt door gemeente Edam-Volendam dan ook hoofdzakelijk gezien als ‘studiejaar’ ter voorbereiding op de energietransitie.3 stappen energietransitie